รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Basic) ครั้งที่ 2
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2562
แผนการสอน/อบรม

การอบรม เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Basic) 

เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีต้องการจัดการเรียนการสอนการสอนในรูปบบออนไลน์ สามารถเปิดรายวิชาในระบบ e-Learning และทำการสอนในระบบ e-Learnine-Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย  

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ยังไม่มีรายวิชาบนระบบ e-Learning และมีความสนใจต้องการเปิดรายวิชา บนระบบ e-Learning จำนวน 25 ท่าน

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 8 มกราคม 2563  เวลา 09.00-11.30 น.  ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 6 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

วิทยากร

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
2.นายระบิล  ภักดีผล                      งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
3.นายสามารถ  สิงห์มา                   งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
4.นางนฤมล  น้อยนรินทร์                 งานพัฒนาการเรียนการสอน
5.นางสาวณิชาพัฒน์  มั่นคง              งานพัฒนาการเรียนการสอน
6.นางสาววนิดา  สุขโข                    งานพัฒนาการเรียนการสอน

เนื้อหาการอบรม

1. KKU e-Learning คืออะไร
2. การเข้าสู่ระบบ (Log in) และออกจากระบบ (Log Out)
3. การขอเปิดรายวิชา 
4. การตั้งค่าเพื่อนำนักศึกษาเข้าสู่บทเรียน ให้เหมาะสมกับลักษณะวิชา 
5. เพิ่มผู้ช่วยสอนในรายวิชาเดียวกัน 
6. การตั้งค่ารายวิชามีอะไรบ้าง
7. การสร้างหัวข้อเนื้อหาและการเพิ่มเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ขั้นพื้นฐานในรายวิชา
8. การสร้างกิจกรรม Activity ขั้นพื้นฐานในรายวิชา
9. การออกแบบรูปแบบการสอน Flipped Classroom ในระบบ e-Learning

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าอบรมนำ Notebook มาในวันอบรม

สถานที่จัดอบรม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 6
ห้อง ห้อง Smart Classroom
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 18/12/2019 12:00:00
ปิดรับสมคร 08/01/2020 11:00:00
เริ่มการอบรม 08/01/2020 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 08/01/2020 11:30:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 25
มีการสำรองที่นั่ง 5
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย คำสิงห์ นนเลาพล วิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 19/12/2019 ไม่ระบุ
2 นาง ราณี ซิงห์ สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
3 นาย สุบิน พัวศิริ ทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
4 นางสาว มัลลิกา วัฒนะ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
5 นางสาว ชิชาญา เล่ห์รักษา บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
6 นางสาว วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
7 นางสาว สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/12/2019 ไม่ระบุ
8 ดร. เมษ์ธาวิน พลโยธี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
9 นางสาว จินณพัษ ปทุมพร บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 19/12/2019 ไม่ระบุ
10 นาง ฐิฏิ สังวรวงษ์พนา พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2019 เข้าอบรม
11 นาย สุทิน เวียนวิวัฒน์ เศรษฐศาสตร์ ผศ. 20/12/2019 เข้าอบรม
12 นาง สุกัญญา เรืองสุวรรณ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/12/2019 เข้าอบรม
13 นางสาว รัชฎา ตั้งวงค์ไชย เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23/12/2019 เข้าอบรม
14 ผศ.ดร. ประสาร สวัสดิ์ซิตัง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 23/12/2019 เข้าอบรม
15 นาง ยุพิน ผาสุข เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/12/2019 ไม่ระบุ
16 นางสาว กัญญลักษณ์ ชัยคำภา จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/12/2019 เข้าอบรม
17 นาย มารุต เลาหวิโรจน์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 25/12/2019 ไม่ระบุ
18 นาง อาริยา รัตนทองคำ ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 26/12/2019 เข้าอบรม
19 นางสาว มุขดา ศิริเทพทวี คณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 29/12/2019 เข้าอบรม
20 นาย สิทธิชัย คำใสย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทย์ 02/01/2020 เข้าอบรม
21 นาย พัฒนพงศ์ โตภาคงาม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ 03/01/2020 ไม่ระบุ
22 นางสาว สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 07/01/2020 เข้าอบรม