รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Professional) ครั้งที่ 2
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2562
แผนการสอน/อบรม

การอบรม เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Professional) 

เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในระบบ e-Learning ได้มีการพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อให้การการจัดการเรียนการสอนในระบบ e-Learning มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย  

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีรายวิชาและมีการสอนในระบบ e-Learning  จำนวน 25 ท่าน

 

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 8 มกราคม 2563  เวลา 13.00-15.30 น.  ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 6 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

วิทยากร

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
2.นายระบิล  ภักดีผล                      งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
3.นายสามารถ  สิงห์มา                   งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
4.นางนฤมล  น้อยนรินทร์                 งานพัฒนาการเรียนการสอน
5.นางสาวณิชาพัฒน์  มั่นคง              งานพัฒนาการเรียนการสอน
6.นางสาววนิดา  สุขโข                    งานพัฒนาการเรียนการสอน

เนื้อหาการอบรม

1. การเพิ่มกระดานเสวนา Forum 
2. การมอบหมายงาน Assignment 
3. การตรวจงาน / การบ้าน 
4. การจัดการคลังข้อสอบ
5. การสร้างข้อสอบรูปแบบต่าง ๆ
6. การนำข้อสอบเข้าสู่ระบบ (import)
7. การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ
8. การสร้างแบบสอบถาม 
9. การสร้างห้องสนทนา

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าอบรมนำ Notebook มาในวันอบรม

สถานที่จัดอบรม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 6
ห้อง ห้อง Smart Classroom
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 18/12/2019 12:00:00
ปิดรับสมคร 08/01/2020 15:00:00
เริ่มการอบรม 08/01/2020 13:00:00
สิ้นสุดการอบรม 08/01/2020 15:30:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 25
มีการสำรองที่นั่ง 5
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง เขมิกา ลมไธสง วิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 18/12/2019 ไม่ระบุ
2 นาง อุรฉัตร โคแก้ว วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/12/2019 เข้าอบรม
3 นางสาว ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 18/12/2019 เข้าอบรม
4 นางสาว นวพร เตชาทวีวรรณ แพทยศาสตร์ มข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/12/2019 เข้าอบรม
5 นาง พิศมัย มะลิลา เทคนิคการแพทย์ ผศ 19/12/2019 เข้าอบรม
6 นาง ราณี ซิงห์ สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/12/2019 ไม่ระบุ
7 นาง นฤมล ลีลายุวัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
8 นาง รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
9 นาย สุบิน พัวศิริ ทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
10 นางสาว วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
11 นาง ฐิฏิ สังวรวงษ์พนา พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2019 เข้าอบรม
12 นาย สมชาย สุริยะไกร เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2019 เข้าอบรม
13 นาง ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/12/2019 ไม่ระบุ
14 นาง สุกัญญา เรืองสุวรรณ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/12/2019 เข้าอบรม
15 นางสาว อุมาพร ยอดประทุม ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 24/12/2019 ไม่ระบุ
16 นางสาว กัญญลักษณ์ ชัยคำภา จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มข. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/12/2019 เข้าอบรม
17 นาย มารุต เลาหวิโรจน์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 25/12/2019 ไม่ระบุ
18 นาง อาริยา รัตนทองคำ ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 26/12/2019 เข้าอบรม
19 นาย สิทธิชัย คำใสย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ แพทย์ 02/01/2020 เข้าอบรม
20 นาย พัฒนพงศ์ โตภาคงาม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ 03/01/2020 ไม่ระบุ
21 นาย สุวิทย์ อุปสัย สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/01/2020 เข้าอบรม
22 นางสาว สุภาภรณ์ ฉัตรชัยวิวัฒนา ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 07/01/2020 ไม่ระบุ
23 นางสาว วรรณพร จันโทภาส คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 07/01/2020 เข้าอบรม
24 นางสาว ธรรณญพร น้อยพลับ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 07/01/2020 เข้าอบรม