รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Professional) ครั้งที่ 3
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2562
แผนการสอน/อบรม

การอบรม เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Professional) 

เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในระบบ e-Learning ได้มีการพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อให้การการจัดการเรียนการสอนในระบบ e-Learning มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย  

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีรายวิชาและมีการสอนในระบบ e-Learning  จำนวน 25 ท่าน

 

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 9 มกราคม 2563  เวลา 13.00-15.30 น.  ณ ห้อง Smart Classroom ชั้น 6 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

วิทยากร

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
2.นายระบิล  ภักดีผล                      งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
3.นายสามารถ  สิงห์มา                   งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
4.นางนฤมล  น้อยนรินทร์                 งานพัฒนาการเรียนการสอน
5.นางสาวณิชาพัฒน์  มั่นคง              งานพัฒนาการเรียนการสอน
6.นางสาววนิดา  สุขโข                    งานพัฒนาการเรียนการสอน

เนื้อหาการอบรม

1. การเพิ่มกระดานเสวนา Forum 
2. การมอบหมายงาน Assignment 
3. การตรวจงาน / การบ้าน 
4. การจัดการคลังข้อสอบ
5. การสร้างข้อสอบรูปแบบต่าง ๆ
6. การนำข้อสอบเข้าสู่ระบบ (import)
7. การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ
8. การสร้างแบบสอบถาม 
9. การสร้างห้องสนทนา

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าอบรมนำ Notebook มาในวันอบรม

สถานที่จัดอบรม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 6
ห้อง ห้อง Smart Classroom
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 18/12/2019 12:00:00
ปิดรับสมคร 09/01/2020 15:00:00
เริ่มการอบรม 09/01/2020 13:00:00
สิ้นสุดการอบรม 09/01/2020 15:30:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 25
มีการสำรองที่นั่ง 5
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง รุจิรัตน์ พัฒนถาบุตร วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/12/2019 เข้าอบรม
2 นาง พรพรรณ สกุลคู สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
3 นาย สุรพล ซื่อตรง คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
4 นางสาว ปาริฉัตร ประจะเนย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/12/2019 ไม่ระบุ
5 นาย ปฐมทรรศน์ ศรีสุข คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
6 นาง วรรณภา อิชิดะ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
7 ผศ.ดร. พีร์นิธิ อักษร สถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ 19/12/2019 ไม่ระบุ
8 นาง วัชราภรณ์ ยืนชีวิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
9 นางสาว ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
10 นางสาว ยุพรัตน์ หลิมมงคล สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
11 นาย นัฐวงค์ เฟื่องไพบูลย์ เทคโนโลยี อาจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
12 นาย ประมินทร์ อาจฤทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/12/2019 เข้าอบรม
13 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/12/2019 เข้าอบรม
14 นาย สุทิน เวียนวิวัฒน์ เศรษฐศาสตร์ ผศ. 20/12/2019 ไม่ระบุ
15 นาง ขนิษฐา วรธงชัย คณะพยาบาลศ่สตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/12/2019 เข้าอบรม
16 ผศ.ดร. ประสาร สวัสดิ์ซิตัง คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 23/12/2019 เข้าอบรม
17 นางสาว อรทัย ตันกำเนิดไทย แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/12/2019 ไม่ระบุ
18 นาย สุรณัฐ เจริญศรี แพทยศาสตร์ อาจารย์ 02/01/2020 เข้าอบรม
19 นาย สุชาติ วัฒนชัย สัตวแพทยศาสตรผ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/01/2020 เข้าอบรม
20 นาย นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ แพทยศาสตร์ แพทย์ประจำบ้าน 03/01/2020 เข้าอบรม
21 นางส่ว ปณิตา ลิมปะวัฒนะ คณะแพทยศาสตร์ รศ 03/01/2020 เข้าอบรม
22 นาย กุณฑล วิชาจารย์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 03/01/2020 ไม่ระบุ
23 นาย สุวิทย์ อุปสัย สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/01/2020 ไม่ระบุ