รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Professional) วิทยาเขตหนองคาย
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2562
แผนการสอน/อบรม

การอบรม เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Professional) 

เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีการจัดการเรียนการสอนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในระบบ e-Learning ได้มีการพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อให้การการจัดการเรียนการสอนในระบบ e-Learning มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย  

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่มีรายวิชาและมีการสอนในระบบ e-Learning  จำนวน 25 ท่าน

 

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 10 มกราคม 2563  เวลา 13.00-15.30 น.  ณ ห้อง NK 6104 Smart Classroom คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรม วิทยาเขตหนองคาย

วิทยากร

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
2.นายระบิล  ภักดีผล                      งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
3.นายสามารถ  สิงห์มา                   งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
4.นางนฤมล  น้อยนรินทร์                 งานพัฒนาการเรียนการสอน
5.นางสาวณิชาพัฒน์  มั่นคง              งานพัฒนาการเรียนการสอน
6.นางสาววนิดา  สุขโข                    งานพัฒนาการเรียนการสอน

เนื้อหาการอบรม

1. การเพิ่มกระดานเสวนา Forum 
2. การมอบหมายงาน Assignment 
3. การตรวจงาน / การบ้าน 
4. การจัดการคลังข้อสอบ
5. การสร้างข้อสอบรูปแบบต่าง ๆ
6. การนำข้อสอบเข้าสู่ระบบ (import)
7. การเพิ่มกิจกรรมแบบทดสอบ
8. การสร้างแบบสอบถาม 
9. การสร้างห้องสนทนา

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าอบรมนำ Notebook มาในวันอบรม

สถานที่จัดอบรม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 6
ห้อง ห้อง NK 6104 Smart Classroom
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 18/12/2019 12:00:00
ปิดรับสมคร 10/01/2020 15:00:00
เริ่มการอบรม 10/01/2020 14:00:00
สิ้นสุดการอบรม 10/01/2020 15:30:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 25
มีการสำรองที่นั่ง 5
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย ฉัตรชัย ปรีชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
2 นางสาว อังศุอร ณ หนองคาย ศิลปศาสตร์ อาจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
3 นาย ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล บริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย) อาจารย์ 20/12/2019 เข้าอบรม
4 นางสาว นุชนาฏ ผลเกิด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 20/12/2019 เข้าอบรม
5 นางสาว ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/12/2019 ไม่ระบุ
6 นางสาว ชญาดา สุระวนิชกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 21/12/2019 ไม่ระบุ
7 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 21/12/2019 เข้าอบรม
8 นางสาว ประภัสสร ซื่อตรง บริหารธุรกิจ อาจารย์ 21/12/2019 เข้าอบรม
9 นางสาว นุชจรินทร์ โลหะปาน บริหารธุรกิจ อาจารย์ 23/12/2019 เข้าอบรม
10 นางสาว ชีวานันท์ วุฒิพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ 23/12/2019 เข้าอบรม
11 นางสาว สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ 23/12/2019 ไม่ระบุ
12 นางสาว จตุราพร สีหาบุตร บริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย อาจารย์ 23/12/2019 ไม่ระบุ
13 นางสาว อังค์วรา ณ สุนทร บริหารธุรกิจ วนค. อาจารย์ 23/12/2019 ไม่ระบุ
14 นางสาว รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29/12/2019 เข้าอบรม
15 นางสาว จุมาพร โสหนองบัว คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 07/01/2020 เข้าอบรม
16 นางสาว ภัทรียา ลาสุนนท์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 10/01/2020 เข้าอบรม
17 นางสาว มัลลิกา สมพลกรัง คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ อาจารย์ 10/01/2020 เข้าอบรม