รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Basic) วิทยาเขตหนองคาย
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2562
แผนการสอน/อบรม

การอบรม เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ e-Learning (Basic) 

เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีต้องการจัดการเรียนการสอนการสอนในรูปบบออนไลน์ สามารถเปิดรายวิชาในระบบ e-Learning และทำการสอนในระบบ e-Learnine-Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มเป้าหมาย  

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่ยังไม่มีรายวิชาบนระบบ e-Learning และมีความสนใจต้องการเปิดรายวิชา บนระบบ e-Learning จำนวน 25 ท่าน

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 10 มกราคม 2563  เวลา 09.00-11.30 น.  ณ ห้อง NK 6104 Smart Classroom คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรม วิทยาเขตหนองคาย

วิทยากร

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา  โสมาบุตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
2.นายระบิล  ภักดีผล                      งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
3.นายสามารถ  สิงห์มา                   งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
4.นางนฤมล  น้อยนรินทร์                 งานพัฒนาการเรียนการสอน
5.นางสาวณิชาพัฒน์  มั่นคง              งานพัฒนาการเรียนการสอน
6.นางสาววนิดา  สุขโข                    งานพัฒนาการเรียนการสอน

เนื้อหาการอบรม

1. KKU e-Learning คืออะไร
2. การเข้าสู่ระบบ (Log in) และออกจากระบบ (Log Out)
3. การขอเปิดรายวิชา 
4. การตั้งค่าเพื่อนำนักศึกษาเข้าสู่บทเรียน ให้เหมาะสมกับลักษณะวิชา 
5. เพิ่มผู้ช่วยสอนในรายวิชาเดียวกัน 
6. การตั้งค่ารายวิชามีอะไรบ้าง
7. การสร้างหัวข้อเนื้อหาและการเพิ่มเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ขั้นพื้นฐานในรายวิชา
8. การสร้างกิจกรรม Activity ขั้นพื้นฐานในรายวิชา
9. การออกแบบรูปแบบการสอน Flipped Classroom ในระบบ e-Learning

หมายเหตุ ให้ผู้เข้าอบรมนำ Notebook มาในวันอบรม

สถานที่จัดอบรม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 6
ห้อง ห้อง Smart Classroom
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 18/12/2019 12:00:00
ปิดรับสมคร 10/01/2020 10:00:00
เริ่มการอบรม 10/01/2020 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 10/01/2020 11:30:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 25
มีการสำรองที่นั่ง 5
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว นิภาพร เส็งคำปาน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 18/12/2019 เข้าอบรม
2 นางสาว ภัทรียา ลาสุนนท์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 18/12/2019 เข้าอบรม
3 นางสาว นุชนาฏ ผลเกิด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
4 นาย ฉัตรชัย ปรีชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/12/2019 เข้าอบรม
5 นาย อายุวัฒ ธนาเศรษฐอังกูล วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 19/12/2019 ไม่ระบุ
6 นางสาว ยุภาพร คานเพชรทา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 19/12/2019 ไม่ระบุ
7 นาง ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 19/12/2019 ไม่ระบุ
8 นาย ถนอมศิลป์ จันคณากิติกุล บริหารธุรกิจ (วิทยาเขตหนองคาย) อาจารย์ 20/12/2019 เข้าอบรม
9 นางสาว ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/12/2019 ไม่ระบุ
10 นางสาว ชญาดา สุระวนิชกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 21/12/2019 เข้าอบรม
11 นางสาว มัลลิกา สมพลกรัง คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ อาจารย์ 21/12/2019 เข้าอบรม
12 นางสาว อรภิยา มณีกานนท์ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 21/12/2019 ไม่ระบุ
13 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 21/12/2019 เข้าอบรม
14 นางสาว ประภัสสร ซื่อตรง บริหารธุรกิจ อาจารย์ 21/12/2019 เข้าอบรม
15 นางสาว ประภาพิมนต์ ปริวัติ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 23/12/2019 เข้าอบรม
16 นางสาว นุชจรินทร์ โลหะปาน บริหารธุรกิจ อาจารย์ 23/12/2019 เข้าอบรม
17 นางสาว ชีวานันท์ วุฒิพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ 23/12/2019 เข้าอบรม
18 นาย นริศร นางาม สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 23/12/2019 ไม่ระบุ
19 นางสาว สุพัตรา สร้อยเพ็ชร์ คณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ 23/12/2019 เข้าอบรม
20 นางสาว จตุราพร สีหาบุตร บริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย อาจารย์ 23/12/2019 เข้าอบรม
21 นางสาว อังค์วรา ณ สุนทร บริหารธุรกิจ วนค. อาจารย์ 23/12/2019 ไม่ระบุ
22 นางสาว รัชนีกรณ์ มาพะเนาว์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/12/2019 เข้าอบรม
23 นาย เจษฎา โสตถิปิณฑะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 25/12/2019 ไม่ระบุ
24 นางสาว บังอร เหมัง วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 26/12/2019 เข้าอบรม
25 นางสาว ชลธิชา มะสุใส คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 26/12/2019 เข้าอบรม
26 ( สำรอง) / นางสาว จุมาพร โสหนองบัว คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 07/01/2020 เข้าอบรม