รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การเรียนการสอนในยามฉุกเฉิน ผ่าน Virtual Classroom ด้วย Google Hangouts Meet และ Microsoft Teams
กลุ่ม ฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล
ปีงบประมาณ 2563
แผนการสอน/อบรม

9.30 น. - 10.00 น.     :   สถานการณ์ COVID-19 และการเตรียมความพร้อมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
                                      โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.00 น. - 12.00 น.   :   แนะนำการใช้งาน และฝึกปฏิบัติการใช้งาน Google Hangouts Meet และ Microsoft Teams
                                      โดย รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล และทีมงาน
 

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี
  2. ดร. กิตติ์ เธียรธโนปจัย
สถานที่จัดอบรม ออนไลน์ผ่าน Google Hangouts Meet (แจ้งลิงค์ทาง email ภายหลัง)
ชั้น -
ห้อง -
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 08/03/2020 00:00:00
ปิดรับสมคร 10/03/2020 23:59:00
เริ่มการอบรม 12/03/2020 09:30:00
สิ้นสุดการอบรม 12/03/2020 12:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 100
มีการสำรองที่นั่ง 20
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย อนุชิต อาจหาญ คณะพยาบาลศาสตร์ นักสารสนเทศ 08/03/2020 ไม่ระบุ
2 นาย ดลวิวัฒน์ แสนโสม พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
3 นางสาว มยุรี ลี่ทองอิน คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
4 นางสาว ศรินรัตน์ จันทพิมพ์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
5 นางสาว ทิวาวรรณ เทพา พยาบาลศาสตร์ Lecturer 08/03/2020 ไม่ระบุ
6 นาย เจษฎา โสตถิปิณฑะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
7 นาง วิลาวัณย์ ชมนิรัตน์ พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
8 นาง สมสกูล นีละสมิต คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
9 ผศ.ดร. วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
10 นาง นฤมล ลีลายุวัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
11 นาย ศักดา ดาดวง คณะเภสัชศาสตร์ รองคณบดี 08/03/2020 ไม่ระบุ
12 นาง สุพรรณิการ์ เรืองศรี ทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
13 นาย ภาณุพงษ์ วันจันทึก คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
14 นาง อุรฉัตร โคแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
15 รศ.ดร. โสภณ บุญลือ คณะวิทยาศาสตร์ รศ. 08/03/2020 ไม่ระบุ
16 นาย สันติญา พุทธลักษ์ศิริกุล พยาบาลศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 08/03/2020 ไม่ระบุ
17 นาง อรสา กงตาล พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
18 นางสาว มัลลิกา จันทรังษี วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
19 นาย ณัฐพงษ์ วัฒนบุตร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักบริหารงานอุดมศึกษา 08/03/2020 ไม่ระบุ
20 นาง วรางคณา สังสิทธิสวัสดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
21 นางสาว นิตยา วิชาชัย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักบริหารงานอุดมศึกษา 08/03/2020 ไม่ระบุ
22 นางสาว ณิชาพัฒน์ มั่นคง ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา 08/03/2020 ไม่ระบุ
23 นาย ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
24 นาย Vissanu Zumitzavan วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น Assistant Professor Dr 08/03/2020 ไม่ระบุ
25 นาง อังคณา บุญยืด วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
26 นาง ขนิษฐา วรธงชัย คณะพยาบาลศ่สตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
27 นางสาว สุนทรี บูชิตชน คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
28 นาย วิชัย วิชชาธรตระกูล ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ นักรังสีการแพทย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
29 นาย ธรณัส หินอ่อน ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
30 นาง นิตยา พันธ์งาม คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยสอน 08/03/2020 ไม่ระบุ
31 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
32 นาง วาสนา รวยสูงเนิน พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
33 นาย ประมินทร์ อาจฤทธิ์ วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
34 นางสาว มะลิวรรณ ศิลารัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
35 นาย ภิเษก ชัยนิรันดร์ คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
36 นางสาว ภัคจิรา แสนใจ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักบริหารงานอุดมศึกษา 08/03/2020 ไม่ระบุ
37 นางสาว นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร บริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
38 นาย นรินทร์ จันทร์ศรี เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
39 นางสาว วิไลพร ไพศาล บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
40 นาย สมชาย สุริยะไกร เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
41 นาง นงค์นิตย์ จันทร์จรัส บริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
42 นาง ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
43 นาย ปฐมทรรศน์ ศรีสุข คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
44 นางสาว ดลฤทัย โกวรรธนะกุล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
45 นาย ศราวุธ ชัยมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
46 นาย กิตติพงษ์ มีสวาสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
47 นางสาว มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
48 นาง กนกวรรณ กุลชาติ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
49 นางสาว ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
50 นาง วิลาวัลย์ วีระอาชากุล คณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
51 นางสาว กัลยกร ขวัญมา วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
52 นาย ชัยพจน์ มุทาพร คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. 08/03/2020 ไม่ระบุ
53 นาง อรวรรณ แก่นเชียงสา วิศวกรรมศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 08/03/2020 ไม่ระบุ
54 นางสาว วิภาดา เหล่าวิโรจนกุล แพทยศาสตร์ แพทย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
55 นาง รัชฎาพร สุนทรภาส งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ เภสัชกร 08/03/2020 ไม่ระบุ
56 นางสาว ธนัชพร กิตติก้อง ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
57 นาย ธนภัทร วงษ์คำจันทร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
58 นางสาว สุธาสินี บุญเชียงมา วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
59 นาย ภานุพงศ์ ทำนอง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
60 นางสาว นุชนาฏ ผลเกิด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
61 นาง ภาวดี ภักดี เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
62 นางสาว วิตติกา ทางชั้น บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
63 นาย ทินกร Kumsaen วิศวะฯ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
64 นาย สุวิทย์ อุปสัย สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
65 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
66 นาง พรรณี ปึงสุวรรณ คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
67 นาย กิตติภูมิ ภิญโย คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
68 นาง จารุณี สรกฤช พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
69 นางสาว จุฬารัตน์ สียา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยม (มอดินแดง) อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
70 นาย ธีระยุทธ ทองเครือ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2020 ไม่ระบุ
71 นาย โกเมธ ดวงอัน คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
72 นางสาว รัชฎา ตั้งวงค์ไชย เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
73 นางสาว จีรภา สิมะจารึก สำนักหอสมุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 09/03/2020 ไม่ระบุ
74 นาง ยุพิน ผาสุข เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
75 นางสาว สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
76 นาย วรัญญู ดอนเหนือ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 09/03/2020 ไม่ระบุ
77 นาย กฤตภัทร ถาปาลบุตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช 09/03/2020 ไม่ระบุ
78 นาย กิตตินันท์ ล่ามแขก คณะพยาบาลศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
79 นาง จงรักษ์ หงษ์งาม เศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
80 นาย ศุภวิชญ์ หมอกมืด ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
81 นาย พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
82 นางสาว สุจิตรตรา ไชยเดช แพทยศาสตร์ อาจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
83 นาง มุกดา ดวงพิมพ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
84 นางสาว จิตรลัดดา แสนตา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักบริหารงานอุดมศึกษา 09/03/2020 ไม่ระบุ
85 นางสาว พรพิมล ชูพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
86 นาย ปิติพงศ์ พิมพา สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 09/03/2020 ไม่ระบุ
87 นางสาว ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล วิทยาการจัดการ อาจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
88 นางสาว รุ่งลาวัลย์ สุดมูล นิติศาสตร์ อาจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
89 นางสาว ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
90 นางสาว เกษรินทร์ งามดี วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
91 นางสาว กัญญารัตน์ โคตรภูเขียว คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
92 นาย อิทธิพงศ์ โคแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
93 นาง เสาวนันท์ บำเรอราช แพทยศาสตร์ อาจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
94 นาง ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย คณะเกษตรศาสตร์ Associate Professor 09/03/2020 ไม่ระบุ
95 นางสาว ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
96 นางสาว พัชรี จันทร์เพ็ง ศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
97 นาง สายพิณ สิมสาแก้ว คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 09/03/2020 ไม่ระบุ
98 นางสาว พรทิพย์ ทะกลโยธิน ศูนย์วิจัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชิวิตคนวัยแรงงาน เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 09/03/2020 ไม่ระบุ
99 นางสาว อัมพร แซ่เอียว เทคโนโลยี อาจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
100 นางสาว จีณัสมา ศรีหิรัญ บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
101 ( สำรอง) / นาง เบญจา มุกตพันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
102 ( สำรอง) / นางสาว เนตรนภา ตะลาด บริหารธุรกิจและการบัญชี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 09/03/2020 ไม่ระบุ
103 ( สำรอง) / นาย ชูเกียรติ ลอองแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) อาจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
104 ( สำรอง) / นาย ชลธิป พงศ์สกุล แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
105 ( สำรอง) / นางสาว สุจิตรา กลิ่นศรีสุข วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
106 ( สำรอง) / นาย วุฒิฉัตร น้อยนรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 09/03/2020 ไม่ระบุ
107 ( สำรอง) / นาย พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
108 ( สำรอง) / นางสาว กรวิภา พูลผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
109 ( สำรอง) / นาย สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย วปท. รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรม 09/03/2020 ไม่ระบุ
110 ( สำรอง) / นางสาว ปฏิมาพร พึ่งชาญชัยกุล ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
111 ( สำรอง) / นางสาว สุขอังคณา แถลงกัณฑ์ วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
112 ( สำรอง) / นางสาว อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/03/2020 ไม่ระบุ
113 ( สำรอง) / นางสาว จุฑามาศ พายจะโปะ พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 10/03/2020 ไม่ระบุ
114 ( สำรอง) / นาง นพมาศ สุวชาติ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รองศาสตราจารย์ 10/03/2020 ไม่ระบุ
115 ( สำรอง) / นางสาว สมฤทัย ปั้นพานิช สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10/03/2020 ไม่ระบุ
116 ( สำรอง) / นาง อัมพรพรรณ ธีรานุตร คณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 10/03/2020 ไม่ระบุ
117 ( สำรอง) / นางสาว จตุราพร สีหาบุตร บริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย อาจารย์ 10/03/2020 ไม่ระบุ
118 ( สำรอง) / นาย ธนภณ วิมูลอาจ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ อาจารย์ประจำ 10/03/2020 ไม่ระบุ
119 ( สำรอง) / นางสาว แพรว โคตรุฉิน แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/03/2020 ไม่ระบุ
120 ( สำรอง) / รศ. วัชรินทร์ ศรีรีกษา ศึกษาศาสตร์ รศ. 10/03/2020 ไม่ระบุ