รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม Adobe Photoshop สำหรับผู้เริ่มต้น
กลุ่ม ฝ่ายดิจิทัลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ 2564
แผนการสอน/อบรม

- ทำความรู้จักโปรแกรม Adobe Photoshop

- เรืยนรู้เครื่องมือที่ใช้การสร้างสรรค์งานตกแต่งภาพ

- งานปรับแสงสีภาพ

- งานตกแต่งตัวอักษร

- สร้างสรรค์งานเขียนภาพ และระบายสี

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 5
ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 09/03/2021 09:00:00
ปิดรับสมคร 31/03/2021 15:00:00
เริ่มการอบรม 01/04/2021 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 01/04/2021 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 50
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว ภาวิณี วิเศษศักดิ์ ทันตแพทยศาสตร์ นักวิจัย 09/03/2021 ไม่ระบุ
2 นางสาว ศรินยา ศรีสุข กองบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 09/03/2021 ไม่ระบุ
3 นาย ปรีดี ศรีตระกูล กองพัฒนานักศึกษาแล้วศิษย์เก่าสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
4 นางสาว สุจิตรา ลีชมรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิชาการพัสดุ 09/03/2021 ไม่ระบุ
5 นาง ปฏิมากร พะสุวรรณ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
6 นาย เอกชัย คนคิด คณะเกษตรศาสตร์ นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 09/03/2021 ไม่ระบุ
7 นาย ธิติวุฒิ เวียงเงิน แพทยศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
8 นางสาว ศศิธร สิทธิพรหม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพ 09/03/2021 ไม่ระบุ
9 นาง บุบผา ประสารฉ่ำ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 09/03/2021 ไม่ระบุ
10 นาง สุตาภัทร รักษา วิทยาศาสตร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 09/03/2021 ไม่ระบุ
11 นาย โรจนวรรณ หาดี วิทยาศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 09/03/2021 ไม่ระบุ
12 นางสาว สุปรียา ราชสีห์ คณะแพทยศาสตร์ นักกายภาพบำบัด 09/03/2021 ไม่ระบุ
13 นาง ดวงฤดี จังตระกูล คณะเทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
14 นางสาว มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
15 นาย ศราวฺุฒิ พีระธรรม คณะวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
16 นางสาว จุฬาลักษณ์ คำมูล วิทยาศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 09/03/2021 ไม่ระบุ
17 นาย สุปรีดิ์ พินิจสุนทร คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
18 นาย เจษฎาวุฒิ อโนวัน คณะมนุษยศาสาตร์ฯ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 09/03/2021 ไม่ระบุ
19 นาย สุขทวี คลังตระกูล วิทยาศาสตร์ พนักงานประชาสัมพันธ์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
20 นาย พิทักษ์ ชานนตรี สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 09/03/2021 ไม่ระบุ
21 นางฝ รัดด่า อุ่นจันที สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 09/03/2021 ไม่ระบุ
22 นางสาว​ เมธยา เสามะลี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์​ 09/03/2021 ไม่ระบุ
23 นางสาว จิตรลัดดา แสนตา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักบริหารงานอุดมศึกษา 09/03/2021 ไม่ระบุ
24 นางสาว สุพิน อุดมผล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรณารักษ์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
25 ว่าที่ ร.ต. ศักดาเดช สิงคิบุตร คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
26 นางสาว กฤติกา สุนทร สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
27 นาง ปัญจมาส ศรีตะวัน สำนักงานสภา นิติกร 09/03/2021 ไม่ระบุ
28 นาง ปรียา หวังสมนึก วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
29 นาง ฐิติรัชทน์ ปักกะทานัง สำนักหอสมุด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 09/03/2021 ไม่ระบุ
30 นางสาว ศิริรัตน์ ชาภูวงษ์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 09/03/2021 ไม่ระบุ
31 นาง ชวัลลักษณ์ หงศาลา สำนักงานสภามหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 09/03/2021 ไม่ระบุ
32 นางสาว ศุภจิรา ศรีจางวาง ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา นักวิทยาศาสตร์ 10/03/2021 ไม่ระบุ
33 นางสาว ปวีณา เผ่าพันธุ์ คณะศึกษาศาสตร์ พนักงานปฎิบัตางานทั่วไป 10/03/2021 ไม่ระบุ
34 นางสาว จุฑามาศ พิลาไชย กองสื่อสารองค์กร นักประชาสัมพันธ์ 10/03/2021 ไม่ระบุ
35 นาง พอใจ รัตนติสร้อย ศึกษาศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 10/03/2021 ไม่ระบุ
36 นางสาว ยานี ตรองพาณิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 10/03/2021 ไม่ระบุ
37 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/03/2021 ไม่ระบุ
38 นาย จิรวุฒิ โม่งคำ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ พนักงานธุรการ 10/03/2021 ไม่ระบุ
39 นาย ณัฐวรรธน์ ศรีหามาตย์ คณะแพทยศาสตร์ การเจ้าหน้าที่ 10/03/2021 ไม่ระบุ
40 นาย ปัญญาวุฒิ พันธุลา คณะแพทยศาสตร์ พนักงานธุรการ 10/03/2021 ไม่ระบุ
41 นางสาว ฑัศน์ชพรรค ประทิพย์อาราม คณะแพทยศาสตร์ งานประชาสัมพันธ์ พนักงานธุรการ 10/03/2021 ไม่ระบุ
42 นาย ปิยะเมธ ทองละมุน คณะเทคโนโลยี ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 10/03/2021 ไม่ระบุ
43 นาง อรุณศรี กางเพ็ง ศึกษาศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการพิเศษ) 10/03/2021 ไม่ระบุ
44 นางสาว ณัฎฐา ศักดิ์ศิลาพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 10/03/2021 ไม่ระบุ
45 นางสาว วรรณิศา สีเรือง บัณฑิตวิทยาลัย นักวชาการศึกษา 10/03/2021 ไม่ระบุ
46 นาย นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/03/2021 ไม่ระบุ
47 นางสาว ศิริธร บุราณุรักษ์ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/03/2021 ไม่ระบุ
48 นางสาว จุรีรัตน์ ชัยศรี สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 11/03/2021 ไม่ระบุ
49 นาง ผ่องใส เวียงนนท์ แพทยศาสตร์ พยาบาล 11/03/2021 ไม่ระบุ
50 นาง เกษมสุข ด้วงแพง กองทรัพยากรบุคคล นักทรัพยากรบุคคล 11/03/2021 ไม่ระบุ
51 นางสาว ลลิตา สุขาภิรมย์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย 31/03/2021 ไม่ระบุ