รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม Adobe Premiere สำหรับผู้เริ่มต้น
กลุ่ม ฝ่ายดิจิทัลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ 2564
แผนการสอน/อบรม

สนุกกับ Workshop ที่จะช่วยสร้างทางลัดให้กับคุณ

- ทำความรู้จักโปรแกรม Adobe Premiere โปรแกรมตัดต่องานภาพยนตร์และวิดีโอเพื่อออกแบบ งานประชาสัมพันธ์ Presentation Website ให้เป็นเรื่องที่ง่ายและได้ผลงานสวยงามแบบมืออาชีพ

   การถ่ายทำด้วยมือถือและนำไฟล์เข้ามาตัดต่อบน Timeline

- การใส่ Effect & Transition

- การตัดต่อเสียง

- การสร้าง Title รูปแบบต่าง ๆ

- การนำไฟล์งานออกเป็นสื่อวิดีโอประเภทต่าง ๆ

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 5
ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 09/03/2021 09:00:00
ปิดรับสมคร 07/04/2021 16:00:00
เริ่มการอบรม 08/04/2021 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 08/04/2021 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 50
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว นิติยา ชุ่มอภัย สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ 09/03/2021 ไม่ระบุ
2 นางสาว ภาวิณี วิเศษศักดิ์ ทันตแพทยศาสตร์ นักวิจัย 09/03/2021 ไม่ระบุ
3 นางสาว กิตติยา สุทธิประภา สาขาสารสนเทศ คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ บรรณารักษ์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
4 นาย สุวิทย์ อุปสัย สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
5 นาย เอกชัย คนคิด คณะเกษตรศาสตร์ นักวิชาการแผนและสารสนเทศ 09/03/2021 ไม่ระบุ
6 นาง ปฏิมากร พะสุวรรณ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
7 นางสาว สุจิตรา ลีชมรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิชาการพัสดุ 09/03/2021 ไม่ระบุ
8 นาง บุบผา ประสารฉ่ำ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 09/03/2021 ไม่ระบุ
9 นางสาว ศศิธร สิทธิพรหม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพ 09/03/2021 ไม่ระบุ
10 นาง สุตาภัทร รักษา วิทยาศาสตร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 09/03/2021 ไม่ระบุ
11 นาย โรจนวรรณ หาดี วิทยาศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 09/03/2021 ไม่ระบุ
12 นางสาว สุปรียา ราชสีห์ คณะแพทยศาสตร์ นักกายภาพบำบัด 09/03/2021 ไม่ระบุ
13 นาง ดวงฤดี จังตระกูล คณะเทคนิคการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
14 นางสาว มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
15 นาย ประทีป เทวงษา คณะเทคโนโลยี ช่างเทคนิค 09/03/2021 ไม่ระบุ
16 นางสาว จุฬาลักษณ์ คำมูล วิทยาศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 09/03/2021 ไม่ระบุ
17 นาย ศราวฺุฒิ พีระธรรม คณะวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
18 นาย สุขทวี คลังตระกูล วิทยาศาสตร์ พนักงานประชาสัมพันธ์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
19 นาย เจษฎาวุฒิ อโนวัน คณะมนุษยศาสาตร์ฯ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 09/03/2021 ไม่ระบุ
20 นางสาว อัคริมา สุ่มมาตย์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
21 นางสาว​ เมธยา เสามะลี สำนักหอสมุด บรรณารักษ์​ 09/03/2021 ไม่ระบุ
22 นาย ธิติวุฒิ เวียงเงิน แพทยศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
23 นางสาว สุพิน อุดมผล สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรณารักษ์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
24 ว่าที่ ร.ต. ศักดาเดช สิงคิบุตร คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
25 นาง ปรียา หวังสมนึก วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
26 นางสาว อรอนงค์ โนนทิง คณะแพทยศาสตร์ นักวิจัย 09/03/2021 ไม่ระบุ
27 นางสาว ทิพวรรณ หมื่นสา คณะแพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 09/03/2021 ไม่ระบุ
28 นางสาว รัตนาภา แก้วประดิษฐ์ คณะแพทย์ ผู้ช่วยวิจัย 09/03/2021 ไม่ระบุ
29 นาง อรุณศรี กางเพ็ง ศึกษาศาสตร์ นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการพิเศษ) 09/03/2021 ไม่ระบุ
30 นาย ปิยวัฒน์ ถึงปัดชา คณะสหวิทยาการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 09/03/2021 ไม่ระบุ
31 นางสาว สุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
32 นาย ปพนพัทร์ สิทธิสมจินต์ คณะศึกษาศาสตร์ นักสารสนเทศ 09/03/2021 ไม่ระบุ
33 นางสาว กนกพร หินเธาว์ คณะแพทยศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
34 นาง อรฤดี เธียรสุภรพงษ์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
35 นาย วรัญญู ดอนเหนือ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 09/03/2021 ไม่ระบุ
36 นาย อิทธิวัฒน์ จันชัยชิต คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักวิชาการศึกษา 09/03/2021 ไม่ระบุ
37 นาย วุฒิฉัตร น้อยนรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 09/03/2021 ไม่ระบุ
38 นาย นรินทร์ ชมภูพวง เกษตรศาสตร์ อาจารย์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
39 นาง โสรัจสิริ เจริญสุดใจ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 09/03/2021 ไม่ระบุ
40 นาย ปิติพงศ์ พิมพา สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 09/03/2021 ไม่ระบุ
41 นาง กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 10/03/2021 ไม่ระบุ
42 นางสาว สยมพร สุจริตจันทร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 10/03/2021 ไม่ระบุ
43 นาย กิตติพศ พรหมโคตร คณะแพทยศาสตร์ หน่วยการเจ้าหน้าที่ บุคลากร 10/03/2021 ไม่ระบุ
44 นาย อาณัติ ศรีวันคำ แพทยศาสตร์ วิศวกร 10/03/2021 ไม่ระบุ
45 นาย จิรวุฒิ โม่งคำ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ พนักงานธุรการ 10/03/2021 ไม่ระบุ
46 นาย ภาสพันธ์ จิโนทา กองกลาง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 01/04/2021 ไม่ระบุ
47 นาย พงศ์พันธ์ คำสิงห์ กองทรัพยากรบุคคล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 01/04/2021 ไม่ระบุ
48 นางสาว ณิชาพัฒน์ มั่นคง สำนักงานอธิการบดี นักวิชาการศึกษา 01/04/2021 ไม่ระบุ
49 นางสาว จิตรลัดดา แสนตา วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น นักบริหารงานอุดมศึกษา 03/04/2021 ไม่ระบุ
50 นางสาว ปวิชญา มุ่งงาม โครงการ วมว มข เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 05/04/2021 ไม่ระบุ