รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การใช้งานโปรแกรม Autodesk MAYA เพื่อสร้างสื่อสามมิติ (3D) ขั้นสูง สำหรับ เครือข่ายด้านการผลิตสื่อ และ e-Learning
กลุ่ม ผลิตและบริการสื่อ
ปีงบประมาณ 2558
แผนการสอน/อบรม

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งการจัดเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพนั้น มีหลายองค์ประกอบที่จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนไปสู่การเรียนการสอนที่เป็นเลิศได้ สื่อการสอนที่มีคุณภาพ ใช้งานง่าย นำกลับมาปรับปรุงและใช้ซ้ำได้ ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการสอนที่ดีได้ทุกที่ ทุกเวลา (Ubiquitous Learning) บุคลากรสายสนับสนุนด้านการผลิตสื่อ จึงมีความสำคัญและความจำเป็น เพื่อให้สามารถช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอนในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพสูงได้ และเป็นการสงเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน จึงได้จัดตั้งเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนด้านการผลิตสื่อขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการพัฒนาบุคลากร การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

                    ดังนั้นสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็น จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะการสร้างสื่อเพื่อประกอบการเรียนการสอน สำหรับเครือข่ายผลิตสื่อ และ e-Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ สามารถนำกลับไปพัฒนางานหรือปรับใช้กับสายงานของตนได้

วัตถุประสงค์

1.       เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการผลิตสื่อวีดิทัศน์

2.       เพื่อสร้างทีมเครือข่ายฯ ที่มีคุณภาพ

3.       เพื่อสร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มเครือข่ายฯ

4.       เพื่อให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบโครงการ

          กลุ่มภารกิจผลิตสื่อและบริการสื่อ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

กลุ่มเป้าหมาย

          เครือข่ายด้านการผลิตสื่อ และ e-Learning

ระยะเวลา

            วันที่  19-20   พฤศจิกายน  2558

วิทยากร
            อาจารย์จีรวุฒิ  บุญช่วยนำผล

สถานที่จัดอบรม สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 7
ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 02/10/2015 00:00:00
ปิดรับสมคร 18/11/2015 16:30:00
เริ่มการอบรม 19/11/2015 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 20/11/2015 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 5
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย วุฒิฉัตร น้อยนรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 03/11/2015 เข้าอบรม
2 นางสาว กรรณภัสส์ สิริเกียรติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักวิชาการช่างศิลป์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
3 นาย นายอุทิศ นามสีฐาน สำนักหอสมุด พนักงานห้องสมุด 03/11/2015 ไม่ระบุ
4 นาย อภิสิทธิ์ สายาพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา 03/11/2015 ไม่ระบุ
5 นาย เฉลิมพันธ์ ศิระบุตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 03/11/2015 ไม่ระบุ
6 นาง กันยรัตน์ โหละสุต วิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
7 นาย เฉลิมพล นารี ม.ขอนแก่น สำนักหอสมุด น.โสตฯ ชำนาญการพิเศษ 03/11/2015 ไม่ระบุ
8 นาย กิเลน ติณนรเศรษฐ์ วิทยาศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 03/11/2015 ไม่ระบุ
9 นาย พิเชษฐ์ อินทโชติ พยาบาลศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 03/11/2015 ไม่ระบุ
10 นาย เขษมศักดิ์ เบ็ญจศิล ศึกษาทั่วไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 03/11/2015 ไม่ระบุ
11 นาย ธีรยุทธ บาลชน สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ 03/11/2015 ไม่ระบุ
12 นาย ชัชวาล วงษ์สีดา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาการจัดการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 03/11/2015 เข้าอบรม
13 นาย ธีรศักดิ์ บาลชน สาธิตมอดินแดง นักประชาสัมพันธ์ 06/11/2015 ไม่ระบุ
14 นาย ชัยวุฒิ ฆารสินธุ์ ทันตแพทยศาสตร์ มข. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 07/11/2015 เข้าอบรม
15 นาย อดิศักดิ์ หารสุโพธิ์ นิติศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 08/11/2015 เข้าอบรม
16 นางสาว ศตพร สิริวัฒนกูล กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17/11/2015 เข้าอบรม