รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การใช้โปรแกรมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่ม ผลิตและบริการสื่อ
ปีงบประมาณ 2558
แผนการสอน/อบรม

๑.  หลักการและเหตุผล

ด้วยฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นระบบ e - Learning อาจารย์ผู้สอนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีทักษะ ในการประยุกต์ใช้งานเครื่องมือต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์ สำหรับเตรียมการเรียนการสอน และเป็นการใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการใช้บริหารจัดการด้านสอนของอาจารย์ให้มีความรวดเร็ว และประสิทธิภาพ

ดังนั้นสำนักนักวัตกรรมการเรียนการสอนจึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนา ด้านการใช้เครื่องมือต่างๆ ทางคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรมหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (Dbook Pro) ให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความสนใจ

 

๒.  วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และแนวทางการสร้างสื่อเรียนรู้การสร้างสื่อเรียนรู้ e-book เพื่อช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพ

 

๓.  ลักษณะกิจกรรม

       การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ        

 

๔.  ระยะเวลา

      วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  หลักสูตร ๖ ชั่วโมง  ๐๙.๐๐ น.– ๑๖.๐๐ น.    

 

๕.  วิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร

๕.๑.  ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ              วิทยากร

       อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์

 

๖.  คุณสมบัติของผู้สมัคร และสถานที่

          บุคลากรสายผู้สอน จำนวน ๔๐ ที่นั่ง

****สำรอง ๕ ที่นั่ง

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ดร. ศิริพงษ์ เพียศิริ
สถานที่จัดอบรม สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 7
ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 02/10/2015 09:00:00
ปิดรับสมคร 10/11/2015 23:00:00
เริ่มการอบรม 11/11/2015 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 11/11/2015 23:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 45
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
2 นาง เบญจา มุกตพันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
3 นาง อรุณศรี ปรีเปรม ขอนแก่น 03/11/2015 ไม่ระบุ
4 นาย เพชรากร หาญพานิชย์ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
5 นาย ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
6 นาง พรพรรณ สกุลคู สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
7 นางสาว วรวรรณ ชุมเปีย เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
8 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
9 นางสาว ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
10 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
11 นางสาว วัชรา สุยะรา ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
12 นาย วีระพล แสงอาทิตย์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
13 นาย รัฐพล อุปลา แพทยศาสตร์ อาจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
14 นาง สุดถนอม กมลเลิศ งานบริการพยาบาล พยาบาล 03/11/2015 ไม่ระบุ
15 นาย ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
16 นาย ไพรัตน์ ศรแผลง สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
17 นางสาว ไพลิน รัตนวัฒน์กุล ขอนแก่น แพทยศาสตร์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
18 นาย นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ แพทยศาสตร์ แพทย์ประจำบ้าน 03/11/2015 ไม่ระบุ
19 นางสาว ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
20 นาง งามนิจ นนทโส สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป รองศาสตราจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
21 นาง กันยรัตน์ โหละสุต วิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
22 นาง ศรีนารี แก้วฤดี แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
23 นาย อนุพงษ์ ชุติธาดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ ผศ 03/11/2015 ไม่ระบุ
24 นาย ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ผศ 03/11/2015 ไม่ระบุ
25 นาย พินิจ หวังสมนึก มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
26 นาย เจศฎา ถิ่นคำรพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
27 นาย ภัทระ แสนไชยสุริยา ขอนแก่น สาธารณสุขศาสตร์ ผศ. 03/11/2015 ไม่ระบุ
28 นาย ภัทร วิรมย์รัตน์ คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
29 นางสาว ประกฤติยา ทักษิโณ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
30 นางสาว ศุจีภรณ์ อธิบาย คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
31 นาย วิษณุ แทนบุญช่วย วิศวกรรมศาสตร์ ดร. 03/11/2015 ไม่ระบุ
32 นางสาว ปิยะวรรณ ศรีสุรักษ์ ม ขอนแก่น ศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 03/11/2015 ไม่ระบุ
33 นาย ศักดา จันทร์ประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
34 นาย รัชพล รอดชมภู ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
35 นาย สมพงษ์ ศรีแสนปาง แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
36 นางสาว สิลดา อินทรโสธรฉันท์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
37 ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
38 นาย ธัชพงศ์ กตัญญูกุล วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
39 นาย สิทธิชัย เนตรวิจิตรพันธ์ อายุรศาสตร์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
40 นางสาว นิธิมา เคารพาพงศ์ วิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
41 นางสาว อันธิกา เอมแย้ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาการจัดการ 03/11/2015 ไม่ระบุ
42 นางสาว ปวีณา พงษ์ดนตรี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ
43 นาง สุวีร์ณัสญ์ ปรัชญคุปต์ มหาวิทยาลัยขอนเเก่น วิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ 03/11/2015 ไม่ระบุ