รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การสัมมนา เรื่อง การจัดการความรู้ด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Learning (series 1: Flipped Learning)
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2558
แผนการสอน/อบรม

การสัมมนา

เรื่อง การจัดการความรู้ด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Learning

(Gateway to Flip Your Teaching and Engage Learner)

เป้าหมาย : เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้เข้าใจว่าการเรียนรู้แบบกลับทาง (Flipped Learning) เป็นอย่างไร และอะไรเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการใช้กลยุทธ์การสอนนี้ในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์ :

1)      ได้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะชั้นเรียนแบบกลับทาง (Flipped Classroom) เป็นอย่างไร, ทำไมจึงต้องใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลับทาง, ควรจะนำกลยุทธ์การสอนนี้ไปใช้กับชั้นเรียนหรือผู้เรียนลักษณะแบบใด, จะสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้แบบกลับทางได้ที่ไหน, และจะใช้กลยุทธ์การสอนดังกล่าวอย่างไรเพื่อให้ประสบกับความสำเร็จ

2)      ได้ค้นพบปัจจัยสำคัญ (Key Elements) ของกระบวนการเรียนรู้แบบกลับทางเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของแต่ละบทเรียนได้อย่างเหมาะสม

วันจันทร์ที่ 25  มกราคม  2559  สถานที่  ห้องประชาสโมสร 2 โรงแรมเซ็นทารา  จ.ขอนแก่น 

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00-10.30 น.

Flipped Learning

  • กระบวนทัศน์การจัดการเรียนการสอน
  •  แนวทางการเริ่มต้นออกแบบบทเรียนแบบกลับทาง
  •  องค์ประกอบหลักสำหรับการสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้
  • ตัวอย่างกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบกลับทางในระดับอุดมศึกษา

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

10.30-10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10.45-12.00 น.

Problem-based Learning addressing KKU-TQF)

รศ.ศักดา  ไชกิจภิญโญ

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-14.30 น.

Project-based Learning addressing KKU-TQF)

 

ผศ.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์

14.30-14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

14.45-15.30 น.

Flipped Learning กับการจัดการเรียนการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม

 

ผศ.ดร.สุวดี  เอื้ออรัญโชติ

 

วันอังคารที่ 26  มกราคม  2559  สถานที่  ห้องประชาสโมสร 2 โรงแรมเซ็นทารา  จ.ขอนแก่น

      เวลา

                                                หัวข้อ

       วิทยากร

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00-10.30 น.

เทคนิคการจัดการเรียนรู้การFlipped Learning แบบ face-to-face 

 

ผศ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์

 

10.30-10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10.45-12.00 น.

การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน แบบ face-to-face อย่างมีปฏิสัมพันธ์

 

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

 

13.00-14.30 น.

การออกแบบและสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบ Online

 

ผศ.ดร.อิศรา  ก้านจักร

 

14.30-14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

14.45-15.30 น.

การใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน แบบ Online อย่างมีปฏิสัมพันธ์

 

ทีมวิทยากรที่มีประสบการณ์:

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

2) รองศาสตราจารย์ศักดา  ไชกิจภิญโญ               อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ และเป็นผู้รงคุณวุฒิ คณะกรรมการด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  วัฒนชัย                 อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน TQF มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4) ผู้ช่วยศาสตราจารย๋ ดร. สุวดี  เอื้ออรัญโชติ       อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะกรรมการด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิศรา ก้านจักร           ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์          รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

หมายเหตุ  อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ

สถานที่จัดอบรม โรงแรมเซ็นทารา
ชั้น 1
ห้อง ห้องประชาสโมสร 2
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 06/01/2016 08:00:00
ปิดรับสมคร 23/01/2016 12:00:00
เริ่มการอบรม 25/01/2016 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 26/01/2016 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 80
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย เพชรากร หาญพานิชย์ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 06/01/2016 เข้าอบรม
2 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 06/01/2016 ไม่ระบุ
3 นางสาว พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์ ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/01/2016 ไม่ระบุ
4 นางสาว ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 06/01/2016 ไม่ระบุ
5 นางสาว จินตนา สุวิทวัส พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/01/2016 ไม่ระบุ
6 นางสาว วนิดา สุขโข ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา 07/01/2016 ไม่ระบุ
7 นาง ณิชาพัฒน์ มั่นคง ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา 07/01/2016 ไม่ระบุ
8 นาย สุบิน พัวศิริ ทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/01/2016 ไม่ระบุ
9 นางสาว พรพิมล ชูพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 11/01/2016 ไม่ระบุ
10 นางสาว จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/01/2016 ไม่ระบุ
11 นาย เชษฐา งามจรัส สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/01/2016 ไม่ระบุ
12 นางสาว อุษณีย์ ตันสูงเนิน สังคมศาสตร์บูรณาการ อาจารย์ 12/01/2016 ไม่ระบุ
13 นาย จักรวาล กลีบบัว สังคมศาสตร์บูรณาการ อาจารย์ 12/01/2016 ไม่ระบุ
14 นาย ศิริพงษ์ เพียศิริ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 13/01/2016 ไม่ระบุ
15 นางสาว สุวิมล ชูสุวรรณ ครุศาสตร์ อาจารย์ 13/01/2016 ไม่ระบุ
16 นาย ธนากร เทียมทัน คณะครุศาสตร์ อาจารย์ 13/01/2016 ไม่ระบุ
17 นางสาว เสาวรัตน์ ทศศะ ครุศาสตร์ อาจารย์ 13/01/2016 ไม่ระบุ
18 นางสาว พัชรี ถุงแก้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ 14/01/2016 ไม่ระบุ
19 นาง ศรีเพ็ญ พลเดช ครุศาสตร์ อาจารย์ 14/01/2016 ไม่ระบุ
20 นางสาว ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ วืทยาศาสตร์ อาจารย์ 15/01/2016 ไม่ระบุ
21 นาย กัณหา มุยสุข แพทยศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ 15/01/2016 ไม่ระบุ
22 นาย ประเสริฐ ถาวรดุลย์สถิตย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/01/2016 ไม่ระบุ
23 นาย พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ อาจารย์ 17/01/2016 ไม่ระบุ
24 นางสาว เบญจพร ศิลารักษ์ เภสัชศาสตร์ เภสัชกร 18/01/2016 ไม่ระบุ
25 นาย กฤช อนุตรชัชวาลย์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น เภสัชกรปฏิบัติงาน 18/01/2016 ไม่ระบุ
26 นาย เทพสถิตย์ ตะรุวรรณ คณะศึกษาศาาสตร์ นักศึกษา 18/01/2016 ไม่ระบุ
27 นาย Thammasorn Piriyasupong โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์เชี่ยวชาญ 18/01/2016 ไม่ระบุ
28 นาง พรพรรณ สกุลคู สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/01/2016 ไม่ระบุ
29 นาย เสริมศักดิ์ สุขพาณิชยิ่งยง ออร์โธปิดิกส์ รพ.ขอนแก่น นพ. 18/01/2016 ไม่ระบุ
30 นาง สายพิณ สิมสาแก้ว คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18/01/2016 ไม่ระบุ
31 นางสาว อรพิน ผาสุริย์วงษ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/01/2016 ไม่ระบุ
32 นาย ธนชัย พนาพุฒิ รพ.ขอนแก่น อาจารย์แพทย์ 18/01/2016 ไม่ระบุ
33 นาง อาริยา รัตนทองคำ ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 19/01/2016 ไม่ระบุ
34 นางสาว วนัชพร อุสส่าห์กิจ คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ 19/01/2016 ไม่ระบุ
35 นาย อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/01/2016 ไม่ระบุ
36 นางสาว อัจฉรา ถาบุตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 19/01/2016 ไม่ระบุ
37 นาย สมพงษ์ โพคาศรี โรงเรียนหนองกราดวัฒนา พนักงานราชการ 19/01/2016 ไม่ระบุ
38 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/01/2016 ไม่ระบุ
39 นาย เขษมศักดิ์ เบ็ญจศิล ศึกษาทั่วไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 20/01/2016 ไม่ระบุ
40 นาย นิทิกร สอนชา เวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ 20/01/2016 ไม่ระบุ
41 นางสาว ชญาชล เชื้อนนท์ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 20/01/2016 ไม่ระบุ
42 นางสาว สุกานดา ญาติพร้อม ศึกษาศาสตร์ นศ ป.เอก 20/01/2016 ไม่ระบุ
43 นางสาว กรรณิการ์ สุพิชญ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 20/01/2016 ไม่ระบุ
44 นางสาว นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร วิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/01/2016 ไม่ระบุ
45 นางสาว ชื่นจิตร อังวราวงศ์ วิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/01/2016 ไม่ระบุ
46 นาย ภาวัต ไชยพิเดช คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 22/01/2016 ไม่ระบุ