รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน (Series 2 : Ubiquitous Learning )
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2559
แผนการสอน/อบรม

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีแผนการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้  ซึ่งต้องมีทักษะที่หลากหลาย สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ มีความรับผิดชอบ มีมุมมองความคิดที่หลากหลาย พร้อมที่จะเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลาอย่างไร้ขอบเขต และมีทักษะด้านภาษา

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน จึงได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น โดยในหลักสูตรการอบรมแบ่งเป็นระดับ ตามรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรที่ 2 Collaborative Inquiry-based Learning through Ubiquitous Classroom

ระดับ

กิจกรรมที่ 1

วันที่ 1- 2  กุมภาพันธ์  

กิจกรรมที่ 2

เมษายน (2วัน)

กิจกรรมที่ 3

มิถุนายน (2 วัน)

กิจกรรมที่ 4

สิงหาคม ( 2 วัน)

กิจกรรมที่ 5

กันยายน (2 วัน)

Beginning

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

อบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ WebQuest-based Mobile Learning Content

นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน

-

-

Intermediate

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

อบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ WebQuest-based Mobile Learning Content

อบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google-based Mindtool-assisted tool

นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน

-

Advance

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

อบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ WebQuest-based Mobile Learning Content

อบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google-based Mindtool-assisted tool

อบรม เรื่อง การจัดเรียนการสอนโดยใช้ WebQuest-based Context-aware Ubiquitous Learning

นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน

**ผู้ที่ผ่านการอบรมของหลักสูตรในแต่ละระดับจะได้รับใบประกาศนียบัตร  หากต้องการได้ประกาศนียบัตรในระดับที่สูงขึ้นสามารถเข้าอบรมได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ โดยต้องเข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของแต่ละระดับ

เนื้อหาของหลักสูตร  : 1.การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Learning), 2.การเรียนรู้แบบพึ่งพา (Collaborative Learning), 3.บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (Webquest-based Mobile Learning), 4.Google-based Mindtool-assisted Tool

                                                กำหนดการสัมมนา

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

                                   ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์  2559

                ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร  ชั้น 2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันจันทร์ที่  1  กุมภาพันธ์  2559

เวลา  08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน

เวลา  09.00-09.10 น.   พิธีเปิดการสัมมนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี

                                                        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

เวลา 09.10-10.30 น.    การบรรยาย เรื่อง Mobile and Ubiquitous Learning 

                             โดย Prof. Dr. Gwo-Jen Hwang

                                   National Taiwan University of Science and Technology (NTUST)

เวลา 10.30-10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.00 น.    การบรรยาย เรื่อง Mobile and Ubiquitous Learning   (ต่อ)

                             โดย Prof. Dr. Gwo-Jen Hwang

                                   National Taiwan University of Science and Technology (NTUST)

เวลา 12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.    การบรรยาย เรื่อง WebQuest and Context-aware Ubiquitous Learning

                             โดย Assoc. Prof. Dr. Hui-Chun Chu

                                   National Taiwan University of Science and Technology (NTUST)

เวลา 14.30-14.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45-16.00 น.    การบรรยาย เรื่อง WebQuest and Context-aware Ubiquitous Learning

                             โดย Assoc. Prof. Dr. Hui-Chun Chu

                                   National Taiwan University of Science and Technology (NTUST)

 

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์  2559

เวลา 09.00-10.30 น.    การบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Collaborative Learning and

                              M-Learning Technology

                             โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ก้านจักร

                                   ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

เวลา 10.30-10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.00 น.    การบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Collaborative Learning and

                              M-Learning Technology (ต่อ)

                             โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ก้านจักร

                                   ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

เวลา 12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.    การบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Inquiry-based Learning

                              and M-Learning

                             โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์

                                   รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

เวลา 14.30-14.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45-16.00 น.    การบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Inquiry-based Learning

                              and M-Learning (ต่อ)

                             โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์

                                   รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

 

สถานที่จัดอบรม อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 2
ห้อง สิริคุณากร 3
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 12/01/2016 10:28:00
ปิดรับสมคร 30/01/2016 12:00:00
เริ่มการอบรม 01/02/2016 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 02/02/2016 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 80
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง นฤมล น้อยนรินทร์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา 12/01/2016 เข้าอบรม
2 นาย ไพเกษม แสนยานุสิน คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/01/2016 เข้าอบรม
3 นาย เชษฐา งามจรัส สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/01/2016 เข้าอบรม
4 นาง บุษกร อุสส่าห์กิจ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ บรรณารักษ์ 12/01/2016 เข้าอบรม
5 นางสาว สุมณฑา เกษมวิลาศ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 12/01/2016 เข้าอบรม
6 นาย ศิริพงษ์ เพียศิริ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 13/01/2016 เข้าอบรม
7 นาย หอมหวล บัวระภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/01/2016 ไม่เข้าอบรม
8 นาย สุบิน พัวศิริ ทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/01/2016 ไม่เข้าอบรม
9 นาย วรวุฒิ วรพุทธพร แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 13/01/2016 เข้าอบรม
10 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 13/01/2016 เข้าอบรม
11 นางสาว วนิดา สุขโข ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา 14/01/2016 เข้าอบรม
12 นาง นิภา อังศุภากร พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/01/2016 เข้าอบรม
13 นาง นิรมล พัจนสุนทร แพทย รองศาสตราจารย์ 14/01/2016 เข้าอบรม
14 นางสาว วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 15/01/2016 เข้าอบรม
15 นาง วรรณภา อิชิดะ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 15/01/2016 เข้าอบรม
16 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 15/01/2016 เข้าอบรม
17 นาย กัณหา มุยสุข แพทยศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ 15/01/2016 เข้าอบรม
18 นาย พลลพัฏฐ์ ยงฤทธิปกรณ์ คณะเทคนิคการแพทย์ อาจารย์ 17/01/2016 เข้าอบรม
19 นางสาว เบญจพร ศิลารักษ์ เภสัชศาสตร์ เภสัชกร 18/01/2016 เข้าอบรม
20 นาง สายพิณ สิมสาแก้ว คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18/01/2016 เข้าอบรม
21 นาง ขนิษฐา วรธงชัย คณะพยาบาลศ่สตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/01/2016 เข้าอบรม
22 นาย อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/01/2016 ไม่เข้าอบรม
23 นาง ณิชาภัตร พุฒิคามิน คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 19/01/2016 เข้าอบรม
24 นาง ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/01/2016 เข้าอบรม
25 นาง ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ ศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/01/2016 เข้าอบรม
26 นาง รัชตวรรณ ศรีตระกูล พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23/01/2016 เข้าอบรม
27 นางสาว ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ วืทยาศาสตร์ อาจารย์ 26/01/2016 เข้าอบรม
28 นาง ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/01/2016 เข้าอบรม
29 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/01/2016 เข้าอบรม
30 นางสาว บุษบา สมใจวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/01/2016 เข้าอบรม
31 นาย สมพร เกษแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 28/01/2016 เข้าอบรม
32 นาง จงรักษ์ หงษ์งาม เศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/01/2016 เข้าอบรม
33 นางสาว วราลักษณ์ กิตติวัฒน์ไพศาล พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 29/01/2016 เข้าอบรม