รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Cloud Technology ในการสนับสนุนการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม (Series 3 : Community Based Learning)
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2559
แผนการสอน/อบรม

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีแผนการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้  ซึ่งต้องมีทักษะที่หลากหลาย สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ มีความรับผิดชอบ มีมุมมองความคิดที่หลากหลาย พร้อมที่จะเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลาอย่างไร้ขอบเขต และมีทักษะด้านภาษา

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน จึงได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น โดยในหลักสูตรการอบรมแบ่งเป็นระดับ ตามรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรที่ 3 Community-based, Service-based, & Research-based Learning integrated Cloud Technology

 

ระดับ

กิจกรรมที่ 1

กุมภาพันธ์(2วัน)

กิจกรรมที่ 2

มีนาคม (2วัน)

กิจกรรมที่ 3

เมษายน (2 วัน)

กิจกรรมที่ 4

พฤษภาคม ( 2 วัน)

Beginning

สัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Cloud Technology ในการสนับสนุนการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม(Community Based and Service-based Learning)

อบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Tools

นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน

-

Advance

สัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Cloud Technology ในการสนับสนุนการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม(Community Based and Service-based Learning)

อบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Tools

อบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ e-Portfolio& Google Tools

นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน

**ผู้ที่ผ่านการอบรมของหลักสูตรในแต่ละระดับจะได้รับใบประกาศนียบัตร  หากต้องการได้ประกาศนียบัตรในระดับที่สูงขึ้นสามารถเข้าอบรมได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่

เนื้อหาของหลักสูตร: การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Based Learning), การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ (Research-based Learning), การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม (Service-based Learning), Cloud Technology, Google Tools, e-Portfolio

                                                                 กำหนดการสัมมนา

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Cloud Technology ในการสนับสนุนการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

                                                        ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม  2559

                        ณ ห้องสิริคุณากร 3 อาคารสิริคุณากร  ชั้น 2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม  2559

เวลา 08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน

เวลา 09.00-10.30 น.   การบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และ

                                   การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

                                   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ  วัฒนชัย

                                   คณะกรรมการพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 10.30-10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.00 น     การบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และ

                                   การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

                                   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ  วัฒนชัย

                                   คณะกรรมการพัฒนาด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา 12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.    การบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้

                                    และการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ​

                                    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ก้านจักร

                                    ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

เวลา 14.30-14.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45-16.00 น.    การบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้

                                    และการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม ​

                                    โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ก้านจักร

                                    ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

 

วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2559

เวลา 09.00-10.30 น.    การบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Cloud Technology

                                   ในการสนับสนุนการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

                                   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์

                                    อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์                            

เวลา 10.30-10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.00 น.     การบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Cloud Technology

                                   ในการสนับสนุนการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

                                   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์

                                    อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์

เวลา 12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.    เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Cloud Technology

                                   ในการสนับสนุนการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

                                   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์

                                    อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์

เวลา 14.30-14.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45-16.00 น.    เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Cloud Technology

                                   ในการสนับสนุนการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 

                                   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์

                                    อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์

สถานที่จัดอบรม อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 2
ห้อง สิริคุณากร 3
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 09/02/2016 10:59:00
ปิดรับสมคร 01/03/2016 16:00:00
เริ่มการอบรม 03/03/2016 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 04/03/2016 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 60
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย สุรชัย จันทร์จรัส คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
2 นาง นงค์นิตย์ จันทร์จรัส บริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/02/2016 ไม่ระบุ
3 นางสาว ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ วืทยาศาสตร์ อาจารย์ 11/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
4 นาง ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
5 นางสาว ดารารัตน์ คำภูแสน มนุษยศาสตร์ อาจารย์ 11/02/2016 ไม่ระบุ
6 นาย สมพร เกษแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 11/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
7 นาง สายพิณ สิมสาแก้ว คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
8 นาย ประสงค์ ต่อโชติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิชาการศึกษา 11/02/2016 ไม่ระบุ
9 นางสาว ดลฤทัย โกวรรธนะกุล คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ 11/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
10 นางสาว เพียงตา สาตรักษ์ เทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ 12/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
11 นาง วรรณภา อิชิดะ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 12/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
12 นาง ราณี ซิงห์ สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/02/2016 ไม่ระบุ
13 นางสาว ประกฤติยา ทักษิโณ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 12/02/2016 ไม่ระบุ
14 นางสาว สุมณฑา เกษมวิลาศ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 12/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
15 นาย ศิริพงษ์ เพียศิริ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 12/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
16 นางสาว เบญจพร ศิลารักษ์ เภสัชศาสตร์ เภสัชกร 12/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
17 นาย วีระพล แสงอาทิตย์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 13/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
18 นาย เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ คณะศิลปศาสตร์ วิยาเขตหนองคาย อาจารย์ 13/02/2016 ไม่ระบุ
19 นาย ปุณณวิช ชัยอุดม วิทยาการจัดการ อาจารย์ 15/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
20 นางสาว อรพิน ผาสุริย์วงษ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
21 นาย เชษฐา โพธิ์ประทับ ลำนักงานอธิการบดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 16/02/2016 ไม่ระบุ
22 นางสาว ยศยาดา สิทธิวงษ์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 17/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
23 นาง ละออ ข้อยุ่น สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 17/02/2016 ไม่ระบุ
24 นาง จินดารัตน์ ตระกูลทอง คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
25 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 18/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
26 นาง พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 19/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
27 นางสาว ฐิติมา กำลังเลิศ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ 19/02/2016 ไม่ระบุ
28 ว่าที่ ร.ต. ปรเมษฐ์ คีรีเมฆ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 20/02/2016 ไม่ระบุ
29 นาย เชษฐา งามจรัส สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/02/2016 ไม่ระบุ
30 นาง ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 24/02/2016 ไม่ระบุ
31 นางสาว สิรินดา ยุ่นฉลาด เทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ 24/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
32 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 24/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
33 นาย ปรีชา หอมจำปา เทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/02/2016 ไม่ระบุ
34 นางสาว ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 25/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID
35 นาย กัณหา มุยสุข แพทยศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ 27/02/2016 เข้าอบรมผ่าน RFID