รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม เรื่อง การใช้ Google Tools เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Online และการใช้ Effective & Interactive PowerPoint เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Face-to-face สำหรับการเรียนรู้แบบ FLIPPPED Learning
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2559
แผนการสอน/อบรม

เป็นการจัดการความรู้ด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom  การใช้ Google Tools เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Online และการใช้ Effective & Interactive PowerPoint เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Face-to-face สำหรับการเรียนรู้แบบ Flipped Learning

 

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม  2559

เวลา 08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน

เวลา 09.00-10.30 น.   การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ Google Tools for Online Learning

                                โดย ดร.กรชวัล  ชายผา     ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                   

เวลา 10.30-10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.00 น     การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ Google Tools for Online Learning (ต่อ)

                                โดย ดร.กรชวัล  ชายผา       ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                            

เวลา 12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.    การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ Google Tools for Online Learning (ต่อ)

                                โดย ดร.กรชวัล  ชายผา   ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                

เวลา 14.30-14.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45-16.00 น.    การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ Google Tools for Online Learning (ต่อ)             

                                โดย ดร.กรชวัล  ชายผา  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559

เวลา 08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน

เวลา 09.00-10.30 น.   การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ Effective & Interactive PowerPoint for Face-to-face Learning

                                โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์

                                รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ม.ขอนแก่น                      

เวลา 10.30-10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.00 น   การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ Effective & Interactive PowerPoint for  Face-to-face Learning (ต่อ)

                               โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์

                                รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ม.ขอนแก่น                      

เวลา 12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.   การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ Effective & Interactive PowerPoint for

 Face-to-face Learning (ต่อ)

                                โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์

                                รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ม.ขอนแก่น      

เวลา 14.30-14.45 น.    รับประทานอาหารว่าง               

เวลา 14.45-16.00 น.   การบรรยายและฝึกปฏิบัติการ Effective & Interactive PowerPoint for Face-to-face Learning (ต่อ)

                              โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์

                               รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ม.ขอนแก่น

 

สิ่งที่เตรียมมาในวันอบรม

1. ให้เตรียม Notebook  หรือ  Ipad, หรือ Smart phone 

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น ชั้น 4
ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 24/02/2016 10:00:00
ปิดรับสมคร 10/03/2016 16:00:00
เริ่มการอบรม 14/03/2016 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 15/03/2016 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 50
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย เชษฐา งามจรัส สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/02/2016 ไม่เข้าอบรม
2 นางสาว อิสราภรณ์ เทพวงษา แพทย์ อาจารย์ 24/02/2016 ไม่เข้าอบรม
3 นาง สุกัญญา เอมอิ่มธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 24/02/2016 เข้าอบรม
4 นาง ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 24/02/2016 เข้าอบรม
5 นาง อัญชลี สารรัตนะ ศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 24/02/2016 ไม่เข้าอบรม
6 นางสาว สิรินดา ยุ่นฉลาด เทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ 24/02/2016 เข้าอบรม
7 นางสาว เบญจพร ศิลารักษ์ เภสัชศาสตร์ เภสัชกร 24/02/2016 เข้าอบรม
8 นางสาว ยุพา หาญบุญทรง เกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 24/02/2016 ไม่เข้าอบรม
9 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักสารสนเทศ 24/02/2016 เข้าอบรม
10 นางสาว กัลยกร ขวัญมา วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 24/02/2016 เข้าอบรม
11 นาย ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 24/02/2016 เข้าอบรม
12 นาย สมพร เกษแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 24/02/2016 เข้าอบรม
13 นาง วิไลพร สุตันไชยนนท์ ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 25/02/2016 เข้าอบรม
14 นางสาว ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ วืทยาศาสตร์ อาจารย์ 25/02/2016 เข้าอบรม
15 นางสาว จินตนา สุวิทวัส พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/02/2016 เข้าอบรม
16 นางสาว พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์ ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/02/2016 ไม่เข้าอบรม
17 นาง ขนิษฐา วรธงชัย คณะพยาบาลศ่สตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/02/2016 ไม่เข้าอบรม
18 นาย ศิริพงษ์ เพียศิริ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 25/02/2016 เข้าอบรม
19 นาย เปรม จันทร์สว่าง วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 25/02/2016 ไม่เข้าอบรม
20 นาง กันทิมา แสงใส ครุศาสตร์ อาจารย์ 25/02/2016 ไม่เข้าอบรม
21 นาง สุภัทรา ปลื้มกมล วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/02/2016 เข้าอบรม
22 นาง เบญจา มุกตพันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 25/02/2016 เข้าอบรม
23 นาย มณเฑียร พันธุเมธากุล เทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/02/2016 ไม่เข้าอบรม
24 นาง ศรีนารี แก้วฤดี แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/02/2016 ไม่เข้าอบรม
25 นางสาว อนุรักษ์ ศิริดล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 26/02/2016 เข้าอบรม
26 นาย กัณหา มุยสุข แพทยศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ 26/02/2016 เข้าอบรม
27 นาย สมบูรณ์ มาตุ้ม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 28/02/2016 ไม่เข้าอบรม
28 นาย พลากร สีน้อย วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 01/03/2016 เข้าอบรม
29 นาย อัศฎางค์ ดวงโพธิ์ทอง คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 02/03/2016 ไม่เข้าอบรม
30 นางสาว มัณฑิกา ภู่มาลี คณะแพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 02/03/2016 เข้าอบรม
31 นางสาว ปาริชาติ ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มข พนักงานธุรการ 02/03/2016 เข้าอบรม
32 นางสาว บุษรินทร์ อุดมทรัพย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 02/03/2016 เข้าอบรม
33 นาง จินดารัตน์ ตระกูลทอง คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/03/2016 เข้าอบรม
34 นางสาว นิรมล เมืองโสม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/03/2016 เข้าอบรม
35 นาย สุรชัย จันทร์จรัส คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/03/2016 ไม่เข้าอบรม
36 นาย วีระพล แสงอาทิตย์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 04/03/2016 เข้าอบรม
37 นาง ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/03/2016 เข้าอบรม
38 นาง วรรณภา อิชิดะ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 04/03/2016 เข้าอบรม
39 นาย รัชพล รอดชมภู ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 04/03/2016 ไม่เข้าอบรม
40 นางสาว นุชนารถ แสนพุก ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/03/2016 เข้าอบรม
41 นาย ภาวัต ไชยพิเดช ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 06/03/2016 ไม่เข้าอบรม
42 นาย ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 06/03/2016 เข้าอบรม
43 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 08/03/2016 เข้าอบรม
44 นางสาว ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 09/03/2016 เข้าอบรม
45 นาย โชติชนะ วิไลลักขณา เทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 10/03/2016 เข้าอบรม
46 นาย เขษมศักดิ์ เบ็ญจศิล ศึกษาทั่วไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 10/03/2016 ไม่เข้าอบรม
47 นาย จักรินทร์ ศิลารัตน์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 10/03/2016 ไม่เข้าอบรม