รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การใช้ WebQuest และ Adobe Captivate ในการสร้างเนื้อหาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้บน Mobile
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2559
แผนการสอน/อบรม

การอบรมของหลักสูตร ที่ 2 Collaborative Inquiry-based Learning through Ubiquitous Classoom   เรื่อง การใช้ WebQuest และ Adobe Captivate ในการสร้างเนื้อหาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้บน Mobile 

เป็นสร้างบทเรียนโดยใช้ WebQuest  และ Adobe Captivate ให้สามารถแสดงผลหรือเนื้อหาทาง Mobile  เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ SmartPhone เป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรและกำหนดการอบรมดังนี้

หลักสูตรที่ 2 Collaborative Inquiry-based Learning through Ubiquitous Classroom

ระดับ

กิจกรรมที่ 1

วันที่ 1- 2  กุมภาพันธ์  

กิจกรรมที่ 2

วันที่ 2-3พฤษภาคม 

กิจกรรมที่ 3

มิถุนายน (2 วัน)

กิจกรรมที่ 4

สิงหาคม ( 2 วัน)

กิจกรรมที่ 5

กันยายน (2 วัน)

Beginning

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

อบรม เรื่อง การใช้ WebQuest และ Adobe Captivate ในการสร้างเนื้อหาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้บน Mobile

นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน

-

-

Intermediate

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

อบรม การใช้ WebQuest และ Adobe Captivate ในการสร้างเนื้อหาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้บน Mobile

อบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google-based Mindtool-assisted tool

นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน

-

Advance

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

อบรม เรื่อง การใช้ WebQuest และ Adobe Captivate ในการสร้างเนื้อหาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้บน Mobile

อบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google-based Mindtool-assisted tool

อบรม เรื่อง การจัดเรียนการสอนโดยใช้ WebQuest-based Context-aware Ubiquitous Learning

นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน

**ผู้ที่ผ่านการอบรมของหลักสูตรในแต่ละระดับจะได้รับใบประกาศนียบัตร  หากต้องการได้ประกาศนียบัตรในระดับที่สูงขึ้นสามารถเข้าอบรมได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ โดยต้องเข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของแต่ละระดับ

เนื้อหาของหลักสูตร  : 1.การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Learning), 2.การเรียนรู้แบบพึ่งพา (Collaborative Learning), 3.บทเรียนแสวงรู้บนเว็บ (Webquest-based Mobile Learning), 4.Google-based Mindtool-assisted Tool

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี  ซามาตย์  คณะศึกษาศาสตร์

                                                         กำหนดการอบรม

การใช้ WebQuest และ Adobe Captivate ในการสร้างเนื้อหาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้บน Mobile

 (หลักสูตร 2 Collaborative Inquiry-based Learning through Ubiquitous Classroom)

                                               วันที่  2-3  พฤษภาคม  2559

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ

 วันที่  2 พฤษภาคม  2559

เวลา 08.30-09.00 น.    ลงทะเบียน

เวลา 09.00-10.30 น.    การบรรยาย เรื่อง การออกแบบบทเรียน WebQuest โดยใช้ Wix Application

 เวลา 10.30-10.40 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.40-12.00 น.    การบรรยาย เรื่อง การออกแบบบทเรียน WebQuest โดยใช้ Wix Application (ต่อ)

เวลา 12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.    การบรรยาย เรื่อง การออกแบบบทเรียน WebQuest โดยใช้ Wix Application (ต่อ)

เวลา 14.30-14.40 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.40-16.00 น.    การบรรยาย เรื่อง การเผยแพร่บทเรียน WebQuest โดยใช้ Wix Application บน

Mobile (ต่อ)

วันที่  3  พฤษภาคม  2559

เวลา 08.30-09.00 น.    ลงทะเบียน

เวลา 09.00-10.30 น.    การบรรยาย เรื่อง  การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียโดยใช้ Adobe Captivate

เวลา 10.30-10.40 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.40-12.00 น.    การบรรยาย เรื่อง การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียโดยใช้ Adobe Captivate (ต่อ)

เวลา 12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.    การบรรยาย เรื่อง การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียโดยใช้ Adobe Captivate เพื่อ

แสดงผลบน Mobile

เวลา 14.30-14.40 น.    พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.40-16.00 น.    การบรรยาย เรื่อง การออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียโดยใช้ Adobe Captivate เพื่อ

แสดงผลบน Mobile (ต่อ)

 

สิ่งที่ต้องใช้ในการอบรม :  เนื้อหารายวิชา / มคอ.3

สถานที่จัดอบรม สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 7
ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 11/04/2016 09:00:00
ปิดรับสมคร 30/04/2016 18:00:00
เริ่มการอบรม 02/05/2016 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 03/05/2016 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง นฤมล น้อยนรินทร์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นักวิชาการศึกษา 11/04/2016 ไม่ระบุ
2 นาง ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/04/2016 ไม่ระบุ
3 นางสาว กัลยกร ขวัญมา วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 12/04/2016 ไม่ระบุ
4 นางสาว สุมณฑา เกษมวิลาศ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 12/04/2016 ไม่ระบุ
5 นางสาว ศิโรรัตน์ พิลาวุธ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 15/04/2016 ไม่ระบุ
6 นาย อารยัน จันศรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/04/2016 ไม่ระบุ
7 นางสาว ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ วืทยาศาสตร์ อาจารย์ 20/04/2016 ไม่ระบุ
8 นาง อุรฉัตร โคแก้ว วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/04/2016 ไม่ระบุ
9 นาย สมโชค แก้วอุทัศน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) อาจารย์ 22/04/2016 ไม่ระบุ
10 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 22/04/2016 ไม่ระบุ
11 นาย กัณหา มุยสุข แพทยศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ 22/04/2016 ไม่ระบุ
12 นาย ศักดา จันทร์ประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 26/04/2016 ไม่ระบุ
13 นางสาว วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 27/04/2016 ไม่ระบุ
14 นาย เปรม จันทร์สว่าง วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 27/04/2016 ไม่ระบุ
15 นาย สมบูรณ์ มาตุ้ม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 27/04/2016 ไม่ระบุ
16 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 28/04/2016 ไม่ระบุ
17 นางสาว อำนวยพร อภิรักษากร โรงพยาบาลขอนแก่น นายแพทย์ชำนาญการ 29/04/2016 ไม่ระบุ