รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การประยุกต์ใช้ Google Tools เพื่อสร้าง Learning Log
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2559
แผนการสอน/อบรม

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีแผนการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้  ซึ่งต้องมีทักษะที่หลากหลาย สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ มีความรับผิดชอบ มีมุมมองความคิดที่หลากหลาย พร้อมที่จะเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลาอย่างไร้ขอบเขต และมีทักษะด้านภาษา

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน จึงได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น โดยในหลักสูตรการอบรมแบ่งเป็นระดับ ตามรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรที่ 3 Community-based, Service-based, & Research-based Learning integrated Cloud Technology

 

ระดับ

กิจกรรมที่ 1

กุมภาพันธ์(2วัน)

กิจกรรมที่ 2

มีนาคม (2วัน)

กิจกรรมที่ 3

เมษายน (2 วัน)

กิจกรรมที่ 4

พฤษภาคม ( 2 วัน)

Beginning

สัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Cloud Technology ในการสนับสนุนการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม(Community Based and Service-based Learning)

อบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Tools เพื่อสร้าง Learning Log

นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน

-

Advance

สัมมนา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Cloud Technology ในการสนับสนุนการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม(Community Based and Service-based Learning)

อบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Tools เพื่อสร้าง Learning Log

อบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ e-Portfolio& Google Tools

นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน

**ผู้ที่ผ่านการอบรมของหลักสูตรในแต่ละระดับจะได้รับใบประกาศนียบัตร  หากต้องการได้ประกาศนียบัตรในระดับที่สูงขึ้นสามารถเข้าอบรมได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่

เนื้อหาของหลักสูตร: การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community Based Learning), การจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐานการเรียนรู้ (Research-based Learning), การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม (Service-based Learning), Cloud Technology, Google Tools, e-Portfolio

                                                                 กำหนดการสัมมนา

เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google Tools เพื่อสร้าง Learning Log

                                                        ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน  2559

                        ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันจันทร์ ที่ 25 เมษายน  2559

เวลา 08.30-09.00 น.   ลงทะเบียน

เวลา 09.00-10.30 น.   การออกแบบและประยุกต์ใช้ e-learning log เพื่อเชื่อมโยงกรอบการเรียนรู้ 5 ด้านตามแนว TQF

                                   โดย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

                                   รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

เวลา 10.30-10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.00 น     เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Tools เพื่อสร้าง e-portfolio

                                   โดย บุคลากรกลุ่มภารกิจ e-learning สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

เวลา 12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.    เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Tools เพื่อสร้าง e-portfolio

                                    โดย บุคลากรกลุ่มภารกิจ e-learning สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

เวลา 14.30-14.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45-16.00 น.   เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Tools เพื่อสร้าง e-portfolio

                                    โดย บุคลากรกลุ่มภารกิจ e-learning สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

 

วันอังคาร ที่ 26 เมษายน 2559

เวลา 09.00-10.30 น.    เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google dive เพื่อสร้าง e-portfolio

                                  โดย บุคลากรกลุ่มภารกิจ e-learning สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน                          

เวลา 10.30-10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.00 น.     เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google dive เพื่อสร้าง e-portfolio

                                   โดย บุคลากรกลุ่มภารกิจ e-learning สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

เวลา 12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.    การประยุกต์ใช้ Google Tools เพื่อสร้าง Learning Log

                                 โดย บุคลากรกลุ่มภารกิจ e-learning สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

เวลา 14.30-14.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45-16.00 น.    การประยุกต์ใช้ Google Tools เพื่อสร้าง Learning Log

                                   โดย บุคลากรกลุ่มภารกิจ e-learning สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

สถานที่จัดอบรม ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 4
ห้อง คอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 11/04/2016 15:24:00
ปิดรับสมคร 22/04/2016 16:00:00
เริ่มการอบรม 25/04/2016 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 26/04/2016 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 60
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว เบญจพร ศิลารักษ์ เภสัชศาสตร์ เภสัชกร 12/04/2016 ไม่ระบุ
2 นาง วิไลพร สุตันไชยนนท์ ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 12/04/2016 ไม่ระบุ
3 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักสารสนเทศ 12/04/2016 ไม่ระบุ
4 นางสาว เวียงคำ ชวนอุุดม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 12/04/2016 ไม่ระบุ
5 นางสาว สุมณฑา เกษมวิลาศ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 12/04/2016 ไม่ระบุ
6 ว่าที่ ร.ต. ธีรเดช อิ่มอ้วน คณะเภสัชศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ 12/04/2016 ไม่ระบุ
7 นาย ธีระยุทธ ทองเครือ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 14/04/2016 ไม่ระบุ
8 นางสาว ศิโรรัตน์ พิลาวุธ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 15/04/2016 ไม่ระบุ
9 นาง ธิดารัตน์ ประสงค์ดี ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักเทคนิคการแพทย์ 15/04/2016 ไม่ระบุ
10 นางสาว พันทิวา เหล่าสมบัติ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 16/04/2016 ไม่ระบุ
11 นาย ศักดิ์ดา ศิริภัทรโสภณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ อาจารย์ 17/04/2016 ไม่ระบุ
12 นาง กันยรัตน์ โหละสุต วิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 18/04/2016 ไม่ระบุ
13 นาย อารยัน จันศรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/04/2016 ไม่ระบุ
14 นาย สุรชัย จันทร์จรัส คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/04/2016 ไม่ระบุ
15 นาง ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 20/04/2016 ไม่ระบุ
16 นางสาว ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ วืทยาศาสตร์ อาจารย์ 20/04/2016 ไม่ระบุ
17 นาง ศรีนารี แก้วฤดี แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/04/2016 ไม่ระบุ
18 นาย เพชรากร หาญพานิชย์ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 22/04/2016 ไม่ระบุ
19 นาย จรินทร์ ปภังกรกิจ ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 22/04/2016 ไม่ระบุ
20 นาย สมโชค แก้วอุทัศน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) อาจารย์ 22/04/2016 ไม่ระบุ
21 นางสาว วัชรี คุณกิตติ เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 22/04/2016 ไม่ระบุ
22 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 22/04/2016 ไม่ระบุ
23 นาย กัณหา มุยสุข แพทยศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ 22/04/2016 ไม่ระบุ
24 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 22/04/2016 ไม่ระบุ