รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ VDO - Based Lesson สำหรับ Flipped Classroom (Series 1)
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2559
แผนการสอน/อบรม

การอบรมหลักสูตรที่ 1 Project-based &Problem-based Learning through Flipped  Classroom

         หลักสูตรนี้เน้นการพัฒนาความเข้าใจ และความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Problem-based Learning, Project-based Learning, และ Research-based Learning โดยใช้ Flipped Classroom Environment มีการอบรม 3 ระดับ Beginning, Intermediate, Advance

ระดับ

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 5

วันที่ 25-26 มกราคม2559

 วันที่ 14-15 มีนาคม 2559

มิถุนายน 2559

กันยายน

พฤศจิกายน

Beginning

การจัดการความรู้ด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom

อบรม เรื่อง เทคนิคการการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการมีส่วนในการเรียนรู้ โดยใช้ Google Tools, Effective & Interactive PowerPoint

การนำเสนอนวัตกรรมกการเรียนการสอน

 

 

Intermediate

การจัดการความรู้ด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom

อบรม เรื่อง เทคนิคการการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการมีส่วนในการเรียนรู้ โดยใช้ Google Tools, Effective & Interactive PowerPoint

อบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ VDO - Based Lesson สำหรับ Flipped Classroom

การนำเสนอนวัตกรรมกการเรียนการสอน

 

Advance

การจัดการความรู้ด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom

อบรม เรื่อง เทคนิคการการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการมีส่วนในการเรียนรู้ โดยใช้ Google Tools, Effective & Interactive PowerPoint

อบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ VDO - Based Lesson สำหรับ Flipped Classroom

อบรม เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Effective & Interactive PowerPoint & Student Response System & Interactive Gamification

การนำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน

**ผู้ที่ผ่านการอบรมของหลักสูตรในแต่ละระดับจะได้รับใบประกาศนียบัตร  หากต้องการได้ประกาศนียบัตรในระดับที่สูงขึ้นสามารถเข้าอบรมได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ โดยต้องเข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของแต่ละระดับ

 

                                                      กำหนดการอบรม

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ VDO - Based Lesson สำหรับ Flipped Classroom (Series 1)

                                    ในระหว่างวันที่   2 - 3 มิถุนายน  2559

             ณ ห้องคอมพิวเตอร์  ชั้น 7  อาคารศูนย์สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันพฤหัสบดีที่  2   มิถุนายน 2559

เวลา 08.30-08.45 น.   ลงทะเบียน

เวลา 08.45-10.15 น.   การบรรยายการพัฒนา VDO – Based Lesson สำหรับ Flipped Classroom โดยใช้ Office Mix และ Edpuzzle

                               โดย  ผศ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์

                                รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

เวลา 10.15-10.30 น.    รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.30-12.00 น    การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ VDO Lesson สำหรับ Flipped Classroom ด้วย Office Mix

                              โดย  คุณนรศิษฎ์  เปล่งรัศมี

                               บุคลากรกลุ่มงานผลิตและบริการสื่อ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

เวลา 12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.    การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ VDO Lesson สำหรับ Flipped Classroom ด้วย Office Mix

                              โดย  คุณนรศิษฎ์  เปล่งรัศมี

                               บุคลากรกลุ่มงานผลิตและบริการสื่อ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

เวลา 14.30-14.45 น.    รับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45-15.30 น.    การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ VDO Lesson สำหรับ Flipped Classroom ด้วย Office Mix

                              โดย  คุณนรศิษฎ์  เปล่งรัศมี

                               บุคลากรกลุ่มงานผลิตและบริการสื่อ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

 

วันศุกร์ที่ 3  มิถุนายน 2559

เวลา 08.30-08.45 น.   ลงทะเบียน   

เวลา 08.45-10.15 น.   การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การสร้าง VDO - Based Lesson สำหรับ  Flipped Classroom ด้วย Edpuzzle

                                โดย  ผศ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์

                                 รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน  

เวลา 10.15-10.30 น.   รับประทานอาหารว่าง  

เวลา 10.45-12.00 น   การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การสร้าง VDO - Based Lesson สำหรับ Flipped Classroom ด้วย Edpuzzle 

                               โดย  ผศ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์

                                รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

เวลา 12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.   การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การสร้าง VDO - Based Lesson สำหรับ Flipped Classroom ด้วย Edpuzzle

                               โดย  ผศ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์

                                รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

เวลา 14.30-14.45 น.   รับประทานอาหารว่าง               

เวลา 14.45-15.30 น.   การบรรยายและฝึกปฏิบัติ การสร้าง VDO - Based Lesson สำหรับ  Flipped Classroom ด้วย Edpuzzle

                                โดย  ผศ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์

                                รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

สถานที่จัดอบรม สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 7
ห้อง คอมพิวเตอร์ 1
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 16/05/2016 09:00:00
ปิดรับสมคร 01/06/2016 12:00:00
เริ่มการอบรม 02/06/2016 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 03/06/2016 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ วืทยาศาสตร์ อาจารย์ 16/05/2016 ไม่ระบุ
2 นาง จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/05/2016 ไม่ระบุ
3 นาง อุรฉัตร โคแก้ว วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/05/2016 ไม่ระบุ
4 นาย ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/05/2016 ไม่ระบุ
5 นางสาว กัลยกร ขวัญมา วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 16/05/2016 ไม่ระบุ
6 นาย สมบูรณ์ มาตุ้ม ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ 16/05/2016 ไม่ระบุ
7 นางสาว กรชวัล ชายผา วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 16/05/2016 ไม่ระบุ
8 นาย เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ คณะศิลปศาสตร์ วิยาเขตหนองคาย อาจารย์ 17/05/2016 ไม่ระบุ
9 นาง ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/05/2016 ไม่ระบุ
10 นาง สุกัญญา เอมอิ่มธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 17/05/2016 ไม่ระบุ
11 นางสาว จินตนา สุวิทวัส พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/05/2016 ไม่ระบุ
12 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 18/05/2016 ไม่ระบุ
13 นาย เขษมศักดิ์ เบ็ญจศิล ศึกษาทั่วไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 19/05/2016 ไม่ระบุ
14 นางสาว เบญจพร ศิลารักษ์ เภสัชศาสตร์ เภสัชกร 19/05/2016 ไม่ระบุ
15 นาย อาณัติ โสภาศุภวัตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 21/05/2016 ไม่ระบุ
16 นาย ดามร คำไตรย์ สังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย อาจารย์ 26/05/2016 ไม่ระบุ
17 นาย ณรงค์ หงษ์แก้ว ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 27/05/2016 ไม่ระบุ
18 นาย ศิริพงษ์ เพียศิริ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 30/05/2016 ไม่ระบุ