รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่ใช้วีดิโอเป็นฐาน Video based Lesson (หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่ใช้วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน)
กลุ่ม ผลิตและบริการสื่อ
ปีงบประมาณ 2559
แผนการสอน/อบรม

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นระบบ   e- Learning อาจารย์ผู้สอนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบบทเรียน จัดการเรียนการสอน และ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อใช้ทั้งในระบบ e- Learning  และออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องปรับตัวโดยการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

     ดังนั้นสำนักนักวัตกรรมการเรียนการสอนจึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมการอบรม หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่ใช้วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์  ประจำเดือน มิถุนายน  โดยมีการอบรมจำนวน 2 เรื่อง  คือ การออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่ใช้วีดิโอเป็นฐาน Video based Lesson ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 และ  เครื่องมือสำหรับการสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน Gen Z (Interactive Video Tools for Engaging Gen Z Learners) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดสื่อ Video – base Lesson ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้น

2. เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์   คณะศึกษาศาสตร์ 

นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์  

นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี             

นายรวิภาส ภูแสง

กำหนดการอบรม

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๓๐-๐๙.00 น.

ลงทะเบียน พิธีเปิด

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.

บรรยาย สาธิต

หลักการเขียน story board เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์     วิทยากร

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.

บรรยาย สาธิต และปฏิบัติการ

หลักการเขียน story board เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์     วิทยากร

๑๒.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น.

ปฏิบัติการเขียน story board เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์     วิทยากร

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕–๑๖.๐๐ น.

ปฏิบัติการเขียน story board เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์     วิทยากร

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๓๐-๐๙.00 น.

ลงทะเบียน พิธีเปิด

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.

บรรยาย สาธิตการใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอในรูปแบบต่างๆ

นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี                 วิทยากร

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.

บรรยาย สาธิต และปฏิบัติการการใช้โปรแกรมบันทึกหน้าจอในรูปแบบต่างๆ

นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี                 วิทยากร

๑๒.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น.

บรรยาย ปฏิบัติการลำดับภาพ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

นายรวิภาส ภูแสง     วิทยากร

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕–๑๖.๐๐ น.

บรรยาย ปฏิบัติการลำดับภาพ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

นายรวิภาส ภูแสง     วิทยากร

สถานที่จัดอบรม สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 7
ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 19/05/2016 14:00:00
ปิดรับสมคร 07/06/2016 15:00:00
เริ่มการอบรม 08/06/2016 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 09/06/2016 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 24/05/2016 ไม่ระบุ
2 นาง นันท์นริน ทีฆวิวรรธน์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 27/05/2016 ไม่ระบุ
3 นางสาว ประกายแก้ว ศิริพูล พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 27/05/2016 ไม่ระบุ
4 นางสาว อุไรวรรณ สร้อยอุดม พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยสอน 27/05/2016 ไม่ระบุ
5 นางสาว จุฑามาศ พายจะโปะ พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 27/05/2016 ไม่ระบุ
6 นางสาว เบญจพร ศิลารักษ์ เภสัชศาสตร์ เภสัชกร 27/05/2016 ไม่ระบุ
7 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 29/05/2016 ไม่ระบุ
8 นาง ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29/05/2016 ไม่ระบุ
9 นาย ถาวร มิ่งสกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 31/05/2016 ไม่ระบุ
10 นาย ประภากร เจริญสวัสดิ์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการวมว.-มข.) อาจารย์ 31/05/2016 ไม่ระบุ
11 นางสาว ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ วืทยาศาสตร์ อาจารย์ 02/06/2016 ไม่ระบุ
12 นาง สุกัญญา เอมอิ่มธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/06/2016 ไม่ระบุ
13 นาง อุรฉัตร โคแก้ว วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/06/2016 ไม่ระบุ
14 นาง จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/06/2016 ไม่ระบุ
15 นางสาว กัลยกร ขวัญมา วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 03/06/2016 ไม่ระบุ
16 นางสาว วราภรณ์ ศุกลพงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/06/2016 ไม่ระบุ
17 นาย ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/06/2016 ไม่ระบุ
18 ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 06/06/2016 ไม่ระบุ
19 นาย ดามร คำไตรย์ สังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย อาจารย์ 07/06/2016 ไม่ระบุ