รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม เครื่องมือสำหรับการสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน Gen Z (หลักสูตรการออกแบบ และพัฒนาบทเรียนที่ใช้วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน)
กลุ่ม ผลิตและบริการสื่อ
ปีงบประมาณ 2559
แผนการสอน/อบรม

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นระบบ   e- Learning อาจารย์ผู้สอนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบบทเรียน จัดการเรียนการสอน และ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อใช้ทั้งในระบบ e- Learning  และออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องปรับตัวโดยการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม

     ดังนั้นสำนักนักวัตกรรมการเรียนการสอนจึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมการอบรม หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่ใช้วิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์  ประจำเดือน มิถุนายน  โดยมีการอบรมจำนวน 2 เรื่อง  คือ การออกแบบและพัฒนาบทเรียนที่ใช้วีดิโอเป็นฐาน Video based Lesson ในวันที่ 8-9 มิถุนายน 2559 และ  เครื่องมือสำหรับการสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน Gen Z (Interactive Video Tools for Engaging Gen Z Learners) ในวันที่ 29 มิถุนายน 2559

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดสื่อ Video – base Lesson ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้น

2. เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์   คณะศึกษาศาสตร์ 

นายกิเลน ติณนรเศรษฐ์  

นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี             

นายรวิภาส ภูแสง

กำหนดการอบรม

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๓๐-๐๙.00 น.

ลงทะเบียน พิธีเปิด

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.

บรรยาย เครื่องมือสำหรับการสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน Gen Z (Interactive Video Tools for Engaging Gen Z Learners)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์         วิทยากร

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.

บรรยาย เครื่องมือสำหรับการสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน Gen Z (Interactive Video Tools for Engaging Gen Z Learners)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์         วิทยากร

๑๒.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น.

ปฏิบัติการใช้เครื่องมือสำหรับการสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน Gen Z (Interactive Video Tools for Engaging Gen Z Learners)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์          วิทยากร

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕–๑๖.๐๐ น.

ปฏิบัติการใช้เครื่องมือสำหรับการสร้างวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน Gen Z (Interactive Video Tools for Engaging Gen Z Learners)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์           วิทยากร

สถานที่จัดอบรม สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 7
ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 19/05/2016 15:00:00
ปิดรับสมคร 27/06/2016 16:00:00
เริ่มการอบรม 29/06/2016 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 29/06/2016 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 24/05/2016 ไม่ระบุ
2 นาง มณีรัตน์ ภัทรจินดา คณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 25/05/2016 ไม่ระบุ
3 นาง นันท์นริน ทีฆวิวรรธน์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 26/05/2016 ไม่ระบุ
4 นาย ธรา ธรรมโรจน์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/05/2016 ไม่ระบุ
5 นางสาว ประกายแก้ว ศิริพูล พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 27/05/2016 ไม่ระบุ
6 นางสาว จุฑามาศ พายจะโปะ พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 27/05/2016 ไม่ระบุ
7 นางสาว อุไรวรรณ สร้อยอุดม พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยสอน 27/05/2016 ไม่ระบุ
8 นางสาว เบญจพร ศิลารักษ์ เภสัชศาสตร์ เภสัชกร 27/05/2016 ไม่ระบุ
9 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 29/05/2016 ไม่ระบุ
10 นาง ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29/05/2016 ไม่ระบุ
11 นาย ศิริพงษ์ เพียศิริ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 30/05/2016 ไม่ระบุ
12 นาย ถาวร มิ่งสกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 31/05/2016 ไม่ระบุ
13 นางสาว ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ วืทยาศาสตร์ อาจารย์ 02/06/2016 ไม่ระบุ
14 นาง อุรฉัตร โคแก้ว วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/06/2016 ไม่ระบุ
15 นาง สุกัญญา เอมอิ่มธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 06/06/2016 ไม่ระบุ
16 นางสาว เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว เกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 06/06/2016 ไม่ระบุ
17 นาย จารุพล สุริยวนากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 06/06/2016 ไม่ระบุ
18 นาย ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/06/2016 ไม่ระบุ
19 นาย ศักดา จันทร์ประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 13/06/2016 ไม่ระบุ
20 นาย สุทัศน์ สุทธิประภา คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/06/2016 ไม่ระบุ
21 นาย จิระเดช พลสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 14/06/2016 ไม่ระบุ
22 นาง โฉมศรี ศิริวงศ์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 14/06/2016 ไม่ระบุ
23 นางสาว พัชรี จันทร์เพ็ง ศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/06/2016 ไม่ระบุ
24 นาย เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/06/2016 ไม่ระบุ
25 นางสาว เพ็ญผกา หนองนา ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 15/06/2016 ไม่ระบุ
26 นาย วีระ ปิยธีรวงศ์ เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/06/2016 ไม่ระบุ
27 นางสาว สุภาพร มัชฌิมะปุระ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/06/2016 ไม่ระบุ
28 นางสาว นิรมล เมืองโสม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/06/2016 ไม่ระบุ
29 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 22/06/2016 ไม่ระบุ
30 นางสาว ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 24/06/2016 ไม่ระบุ
31 นางสาว อารินี ชัชวาลชลธีระ สัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 24/06/2016 ไม่ระบุ