รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบอีเลิร์นนิงสำหรับคณาจารย์ ปี 2559 รุ่นที่ 1
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2559
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์

          1.  เพื่อให้คณาจารย์ทราบและเข้าใจแนวคิดการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิง

          2.  เพื่อให้คณาจารย์มีรู้ความความเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยอีเลิร์นนิง

          3.  เพื่อเป็นการสนับสนุนคณาจารย์การนำสื่อการสอนดิจิตอลมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง

สถานที่ดำเนินงาน 

          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระยะเวลาดำเนินการ 

          30 มิถุนายน   ถึง  1 กรกฎาคม  2559

กลุ่มเป้าหมายหลัก

          เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือ ผู้ร่วมสอนรายวิชาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  

กำหนดการการอบรม วันที่ 30 มิถุนายน  2559

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียนและพิธีเปิด

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

การออกแบบกลยุทธ์การสอนและแนวปฏิบัติสำหรับ Moodle และ Google Class

โดย  ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ              วิทยากร
 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

การเข้าใช้งานระบบและการจัดการรายวิชา ช่วงที่ ๑
โดย  นายระบิล ภักดีผล                                                                   วิทยากร
       บุคคลากรกลุ่มอีเลิร์นนิง   สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน           ผู้ช่วยวิทยากร
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

การเข้าใช้งานระบบและการจัดการรายวิชา ช่วงที่ ๒
โดย  นายระบิล ภักดีผล                                                                   วิทยากร
       บุคคลากรกลุ่มอีเลิร์นนิง   สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน           ผู้ช่วยวิทยากร
 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.

การสร้างเนื้อหาบทเรียนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (Text, ,Digital File,Web, Viedo)  ช่วงที่ ๑
โดย  นายชัชวาลย์ คำสวาท                                                             วิทยากร
       บุคคลากรกลุ่มอีเลิร์นนิง   สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน           ผู้ช่วยวิทยากร
 

กำหนดการการอบรม วันที่ 1  กรกฎาคม  2559

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

การสร้างเนื้อหาบทเรียนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ (Text, ,Digital File,Web, Viedo)  ช่วงที่ ๒
โดย  นายชัชวาลย์ คำสวาท                                                         วิทยากร
       บุคคลากรกลุ่มอีเลิร์นนิง   สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน       ผู้ช่วยวิทยากร
 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

การจัดการกิจกรรมบนระบบ (Activities)  ช่วงที่ ๑
โดย  นายสามารถ สิงห์มา                                                            วิทยากร
       บุคคลากรกลุ่มอีเลิร์นนิง   สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน       ผู้ช่วยวิทยากร
 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

การจัดการกิจกรรมบนระบบ (Activities)  ช่วงที่ ๒
โดย  นายสามารถ สิงห์มา                                                            วิทยากร
       บุคคลากรกลุ่มอีเลิร์นนิง   สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน       ผู้ช่วยวิทยากร
 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.

การจัดการรายงานผลกิจกรรมบนระบบ
โดย  นายระบิล ภักดีผล                                                               วิทยากร
       บุคคลากรกลุ่มอีเลิร์นนิง   สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน       ผู้ช่วยวิทยากร
 

 

สถานที่จัดอบรม สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 7
ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 07/06/2016 15:00:00
ปิดรับสมคร 29/06/2016 13:00:00
เริ่มการอบรม 30/06/2016 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 01/07/2016 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย วีระพล แสงอาทิตย์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 13/06/2016 ไม่ระบุ
2 นาย ศิริพงษ์ เพียศิริ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 13/06/2016 ไม่ระบุ
3 นางสาว นิรมล เมืองโสม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/06/2016 ไม่ระบุ
4 นาง สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/06/2016 ไม่ระบุ
5 นาย สุทัศน์ สุทธิประภา คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/06/2016 ไม่ระบุ
6 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 14/06/2016 ไม่ระบุ
7 นาย เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ คณะศิลปศาสตร์ วิยาเขตหนองคาย อาจารย์ 14/06/2016 ไม่ระบุ
8 นาย สาธิต อดิตโต คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ 14/06/2016 ไม่ระบุ
9 นางสาว จิระสุข อิฐรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 14/06/2016 ไม่ระบุ
10 นางสาว มัลลิกา บุญมี คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/06/2016 ไม่ระบุ
11 นาย สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/06/2016 ไม่ระบุ
12 นาง โฉมศรี ศิริวงศ์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 14/06/2016 ไม่ระบุ
13 ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 14/06/2016 ไม่ระบุ
14 นาง สิริมนพร ทิพสิงห์ วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ 14/06/2016 ไม่ระบุ
15 นาย กิตติพันธุ์ เสมอพิทักษ์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/06/2016 ไม่ระบุ
16 นาง ฐิติมา นุตราวงศ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/06/2016 ไม่ระบุ
17 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 14/06/2016 ไม่ระบุ
18 นางสาว พัชรี จันทร์เพ็ง ศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/06/2016 ไม่ระบุ
19 นาย เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/06/2016 ไม่ระบุ
20 นางสาว ธัญดา สุทธิธรรม คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/06/2016 ไม่ระบุ
21 นางสาว อังคณา ตุงคะสมิต ศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/06/2016 ไม่ระบุ
22 นางสาว เพ็ญผกา หนองนา ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 15/06/2016 ไม่ระบุ
23 นางสาว ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 16/06/2016 ไม่ระบุ
24 นาย ประภากร เจริญสวัสดิ์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ (โครงการวมว.-มข.) อาจารย์ 16/06/2016 ไม่ระบุ
25 นาง ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/06/2016 ไม่ระบุ
26 นางสาว เบญจพร ศิลารักษ์ เภสัชศาสตร์ เภสัชกร 17/06/2016 ไม่ระบุ
27 นาง จินตนา สมสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/06/2016 ไม่ระบุ
28 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 22/06/2016 ไม่ระบุ
29 นาย บุรินทร์ เปล่งดีสกุล ศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/06/2016 ไม่ระบุ
30 นางสาว สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 23/06/2016 ไม่ระบุ
31 นางสาว อารินี ชัชวาลชลธีระ สัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 24/06/2016 ไม่ระบุ
32 นาง อุรฉัตร โคแก้ว วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29/06/2016 ไม่ระบุ
33 นาย กฤตภัทร ถาปาลบุตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29/06/2016 ไม่ระบุ
34 นาย ศักดา จันทร์ประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 29/06/2016 ไม่ระบุ