รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การพัฒนาหลักสูตร : การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (outcome-based education) / กลุ่มที่ 1
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2559
แผนการสอน/อบรม

กลุ่มที่ 1   วันพุธที่ 13  กรกฎาคม 2559

 

วัตถุประสงค์   

      เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรแบบการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์

 

กลุ่มเป้าหมาย

   ประธานหลักสูตรการศึกษาทุกหลักสูตร (หรือผู้แทนที่ประธานหลักสูตรฯส่งเป็นตัวแทนเข้าร่วมการอบรม)

 

กำหนดการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร : การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์

(Outcome-based Education)

 

วิทยากร :  รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ์  

  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

กลุ่มที่ 1   วันพุธที่ 13  กรกฎาคม 2559

กลุ่มที่ 2   วันอังคารที่ 26  กรกฎาคม 2559

 

  

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน

09.00-10.00 น. นโยบายและการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร และการขอเปิดหลักสุตรใหม่  
                         โดย  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-11.00 น. Concept, principles and  model of outcome-based education (OBE)

11.00-12.00 น. OBE and related AUN-QA Programme Level criteria

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.15 น. Curriculum design based on OBE-Constructive alignment workshop

15.00-15.15 น. รับประทานอาหารว่าง

15.15-17.00 น. Course design based on  OBE-Constructive alignment workshop

หมายเหตุ:  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สถานที่จัดอบรม คณะบริหารและการบัญชี
ชั้น ชั้น 6
ห้อง ประชุม 1
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 15/06/2016 00:00:00
ปิดรับสมคร 11/07/2016 16:00:00
เริ่มการอบรม 13/07/2016 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 13/07/2016 17:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 150
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง สิริมนพร ทิพสิงห์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: หลักสูตรบริหารธุริจ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ 20/06/2016 ไม่ระบุ
2 นาง สุมาลี ชัยเจริญ
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: เทคโนโลยีการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/06/2016 ไม่ระบุ
3 นาง อาภา จันทร์เทวี
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/06/2016 ไม่ระบุ
4 นางสาว ยานี ตรองพาณิชย์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 21/06/2016 ไม่ระบุ
5 นาง ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์
สาขาการวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/06/2016 ไม่ระบุ
6 นาง สุพรรณิการ์ เรืองศรี
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ทันตแพทยศาสตรบันฑิต
ทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/06/2016 ไม่ระบุ
7 นางสาว รุจิรา ดวงสงค์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/06/2016 ไม่ระบุ
8 นางสาว ทิพยา เอกลักษณานันท์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 21/06/2016 ไม่ระบุ
9 นาง ทัศนีย์ วังศรีมงคล
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขทันตกรรมจัดฟัน
คณะทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 21/06/2016 ไม่ระบุ
10 นาง เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/06/2016 ไม่ระบุ
11 นาง อังคณา ทองพูน พัฒนศร
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ภาษาศาสตร์ประยุกต์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/06/2016 ไม่ระบุ
12 นาง จริยา อำคา เวลบาท
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขากายวิภาคศาสตร์
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/06/2016 ไม่ระบุ
13 นางสาว เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ 22/06/2016 ไม่ระบุ
14 นาย บัญชา เกียรติจรุงพันธ์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: กลุ่มที่1
ศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/06/2016 ไม่ระบุ
15 นางสาว กรแก้ว จันทภาษา
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: เภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23/06/2016 ไม่ระบุ
16 นาย วิรัช เรืองศรีตระกูล
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบํณฑิต เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 23/06/2016 ไม่ระบุ
17 นางสาว สุคนธรัตน์ สร้อยทองดี
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 23/06/2016 ไม่ระบุ
18 นางสาว สุธาสินี สุวรรณภักดิ์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 23/06/2016 ไม่ระบุ
19 นาง วรวีร์ ชาครียรัตน์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: เศรษฐศาสตร์บัณฑิต นานาชาติ
เศรษฐศาสตร์ อาจารย์ 23/06/2016 ไม่ระบุ
20 นางสาว สมพร รุ่งเรืองกลกิจ
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: การศึกษามุ่งผลลัพธ์ 13 กค 59
พยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 24/06/2016 ไม่ระบุ
21 นาง กานดา สายแก้ว
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/06/2016 ไม่ระบุ
22 นาย สมชาย ชวนอุดม
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/06/2016 ไม่ระบุ
23 นางสาว ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร
วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 24/06/2016 ไม่ระบุ
24 นาย วัชระ รัตนสีหา
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ป.ชั้นสูงสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
โครงการจัดตั้งภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน/คณะแพทยศาสตร์ แพทย์ 24/06/2016 ไม่ระบุ
25 นาง สุวรี ศิวะแพทย์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 25/06/2016 ไม่ระบุ
26 นางสาว สุนิสา ชายเกลี้ยง
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วทม. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/06/2016 ไม่ระบุ
27 นาย สังคม เตชะวงค์เสถียร
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต สาขาพืชสวน
คณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 27/06/2016 ไม่ระบุ
28 นาย นิพนธ์ คุณารักษ์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ออกแบบนิเทศศิลป์
ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/06/2016 ไม่ระบุ
29 นาย ดนุพล เกษไธสง
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
เกษตรศาสตร์ อาจารย์ 27/06/2016 ไม่ระบุ
30 นาย ปิยนัส สุดี
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์ อาจารย์ 28/06/2016 ไม่ระบุ
31 นาง ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: Bachelor of Fine and Applied Arts (Visual Communication Design)
ศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/06/2016 ไม่ระบุ
32 นาง อารีย์ นัยพินิจ
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: การพัฒนาหลักสูตร:การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ กลุ่ม 1
คณะบริหารธุกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/06/2016 ไม่ระบุ
33 นางสาว อัจฉรา ศิริมังคะลา
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/06/2016 ไม่ระบุ
34 นาง รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์
เทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 28/06/2016 ไม่ระบุ
35 นาย niwat srisawasdi
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาจารย์ 29/06/2016 ไม่ระบุ
36 นางสาว ยุวรัตน์ เงินเย็น
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 29/06/2016 ไม่ระบุ
37 นางสาว เพ็ญพรรณ ศรีสกุลเตียว
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: Outcome-Based Education
เกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 29/06/2016 ไม่ระบุ
38 นางสาว ภัทรขวัญ พิลางาม
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: บริหารธุรกิจ ผู้ประกอบการ
บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 29/06/2016 ไม่ระบุ
39 นาง จินตนา สมสวัสดิ์
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: เศรษฐศาสตรบัณฑิต
เศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/06/2016 ไม่ระบุ
40 นางสาว ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: การพัฒนาหลักสูตร : การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (outcome-based education) / กลุ่มที่ 1 **ประธานหลักสูตร หรือผู้แทนเท่านั้น**
สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 30/06/2016 ไม่ระบุ
41 นาง เยาวเรศ ชูลิขิต
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: เภสัชศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ)
คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 30/06/2016 ไม่ระบุ
42 นาง พนาวัลย์ หมู่โสภณ
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ปรัชญาดุษฎีบีณฑิต
วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/07/2016 ไม่ระบุ
43 นาง นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: พยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/07/2016 ไม่ระบุ
44 นาย ฉัตรชัย ปรีชา
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตร์การประมง
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/07/2016 ไม่ระบุ
45 นางสาว ผดุงขวัญ จิตโรภาส
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/07/2016 ไม่ระบุ
46 นาย กอปร ศรีนาวิน
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/07/2016 ไม่ระบุ
47 นาย สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: มหาบัณฑิต สัตวศาสตร์, ดุษฎีบัณฑิต สัตวศาสตร์
เกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 04/07/2016 ไม่ระบุ
48 นาย วันชนะ สืบไวย
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ชีวเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์ อาจารย์ 05/07/2016 ไม่ระบุ
49 นาย พรเทพ เนียมพิทักษ์
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์
คณะเกษตรศาสตร์์ อาจารย์ 05/07/2016 ไม่ระบุ
50 นาย เชิดชัย สุนทรภาส
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/07/2016 ไม่ระบุ
51 นาง กมลวรรณ เจนวิถีสุข
อาจารย์ มข.
แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 06/07/2016 ไม่ระบุ
52 นาย สุรกานต์ รวยสูงเนิน
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: การออกแบบอุตสาหกรรม
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/07/2016 ไม่ระบุ
53 นางสาว สุดา วรรณประสาท
อาจารย์ มข.
แพทย์ศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 06/07/2016 ไม่ระบุ
54 นางสาว กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/07/2016 ไม่ระบุ
55 นางสาว สุภิญญา ตันตาปกุล
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ป.บัณฑิต สาขาเภสัชบำบัด
คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 07/07/2016 ไม่ระบุ
56 นาย ชัชวาล กีรติวรสกุล
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอกคู่วิทยศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/07/2016 ไม่ระบุ
57 นาย มานพ ศรีอุทธา
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 08/07/2016 ไม่ระบุ
58 นางสาว วิบัณฑิตา จันทร์กิติสกุล
อาจารย์ มข.
เกษตรศาสตร์ อาจารย์ 08/07/2016 ไม่ระบุ
59 นาง อัญชลี สารรัตนะ
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: การพัฒนาหลักสูตร : การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์
ศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 08/07/2016 ไม่ระบุ
60 นางสาว จิตติมา แสงสุวรรณ
อาจารย์ มข.
แพทย์ แพทย์ 08/07/2016 ไม่ระบุ
61 นาง วัณทนา ศิริธราธิวัตร
อาจารย์ มข.
เทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 11/07/2016 ไม่ระบุ
62 นาย สมพงษ์ พันธุรัตน์
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2016 ไม่ระบุ
63 นาย จตุภูมิ เขตจัตุรัส
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: การวัดและประเมินผลการศึกษา
ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2016 ไม่ระบุ