รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ Mobile – base Courseware Basic (หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ Mobile – base Courseware ประจำเดือน กรกฎาคม)
กลุ่ม ผลิตและบริการสื่อ
ปีงบประมาณ 2559
แผนการสอน/อบรม

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นระบบ   e- Learning อาจารย์ผู้สอนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบบทเรียน จัดการเรียนการสอน และ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อใช้ทั้งในระบบ e- Learning  และออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องปรับตัวโดยการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ให้นักศึกษาสามารถศึกษาจากสื่อการสอนที่คณาจารย์สร้างในทุกที่และทุกอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

    ดังนั้นสำนักนักวัตกรรมการเรียนการสอนจึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาสื่อการสอนให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความสนใจ

 

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้เกิดสื่อ Courseware ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้น

๒.๒ เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒.๓ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom

 

๓. ลักษณะกิจกรรม

          การบรรยาย และฝึกปฎิบัติ

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๓๐-๐๙.00 น.

ลงทะเบียน พิธีเปิด

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.

บรรยาย สาธิต

หลักการออกแบบและเขียน story board เพื่อใช้ในการสร้าง Courseware

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.

บรรยาย สาธิต

หลักการออกแบบและเขียน story board เพื่อใช้ในการสร้าง Courseware

ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร

๑๒.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น.

ปฏิบัติการลงมือการใช้โปรแกรม Adobe Captivate เพื่อสร้าง Courseware เบื้องต้น

นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี     วิทยากร

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕–๑๖.๐๐ น.

ปฏิบัติการลงมือการใช้โปรแกรม Adobe Captivate เพื่อสร้าง Courseware เบื้องต้น

นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี     วิทยากร

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. ผศ.ดร. อิศรา ก้านจักร
  2. นาย ยุทธนา สุมามาลย์
  3. นาย นรศิษฏ์ เปล่งรัศมี
สถานที่จัดอบรม สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 7
ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 15/06/2016 13:00:00
ปิดรับสมคร 06/07/2016 15:00:00
เริ่มการอบรม 07/07/2016 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 07/07/2016 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 16/06/2016 ไม่ระบุ
2 นางสาว ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ วืทยาศาสตร์ อาจารย์ 16/06/2016 ไม่ระบุ
3 นางสาว สิลดา อินทรโสธรฉันท์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 16/06/2016 ไม่ระบุ
4 นาง สุภัทรา ปลื้มกมล วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/06/2016 ไม่ระบุ
5 นางสาว สุภาพร มัชฌิมะปุระ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/06/2016 ไม่ระบุ
6 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 17/06/2016 ไม่ระบุ
7 นาง บุษกร อุสส่าห์กิจ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ บรรณารักษ์ 19/06/2016 ไม่ระบุ
8 นาย วิสุทธิ์ กังวานตระกูล คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/06/2016 ไม่ระบุ
9 นางสาว ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 24/06/2016 ไม่ระบุ
10 นางสาว อารินี ชัชวาลชลธีระ สัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 24/06/2016 ไม่ระบุ
11 นางสาว นงราม เหมือนฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/06/2016 ไม่ระบุ
12 นางสาว กานดา ศรอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 26/06/2016 ไม่ระบุ
13 นาง วิไลพร สุตันไชยนนท์ ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 29/06/2016 ไม่ระบุ
14 นางสาว ปวีณา วันชัย คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 29/06/2016 ไม่ระบุ
15 นาย รัฐพล อุปลา แพทยศาสตร์ อาจารย์ 29/06/2016 ไม่ระบุ
16 นางสาว พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29/06/2016 ไม่ระบุ
17 นางสาว อัมพร แซ่เอียว เทคโนโลยี อาจารย์ 30/06/2016 ไม่ระบุ
18 นาย จรินทร์ ปภังกรกิจ ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 30/06/2016 ไม่ระบุ
19 นาง จอมใจ พีรพัฒนา เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 30/06/2016 ไม่ระบุ
20 นางสาว เพ็ญผกา หนองนา ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 30/06/2016 ไม่ระบุ
21 นาง จินตนา สมสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/06/2016 ไม่ระบุ
22 นาย ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/06/2016 ไม่ระบุ
23 นางสาว ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 30/06/2016 ไม่ระบุ
24 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/06/2016 ไม่ระบุ
25 นาง อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/06/2016 ไม่ระบุ
26 นาง พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 01/07/2016 ไม่ระบุ
27 นาง วรรณภา อิชิดะ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 04/07/2016 ไม่ระบุ
28 นางสาว นิรมล เมืองโสม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/07/2016 ไม่ระบุ