รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ Mobile – base Courseware Advance (หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ Mobile – base Courseware ประจำเดือน กรกฎาคม)
กลุ่ม ผลิตและบริการสื่อ
ปีงบประมาณ 2559
แผนการสอน/อบรม

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นระบบ   e- Learning อาจารย์ผู้สอนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบบทเรียน จัดการเรียนการสอน และ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อใช้ทั้งในระบบ e- Learning  และออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องปรับตัวโดยการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ให้นักศึกษาสามารถศึกษาจากสื่อการสอนที่คณาจารย์สร้างในทุกที่และทุกอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

    ดังนั้นสำนักนักวัตกรรมการเรียนการสอนจึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาสื่อการสอนให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความสนใจ

 

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้เกิดสื่อ Courseware ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้น

๒.๒ เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒.๓ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom

 

๓. ลักษณะกิจกรรม

          การบรรยาย และฝึกปฎิบัติ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๓๐-๐๙.00 น.

ลงทะเบียน พิธีเปิด

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.

บรรยาย และปฏิบัติการทบทวนการใช้โปรแกรม Adobe Captivate การ Insert เครื่องมือต่างๆ

นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี                     วิทยากร

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.

บรรยาย และปฏิบัติการทบทวนการใช้โปรแกรม Adobe Captivate การ Insert เครื่องมือต่างๆ

นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี                     วิทยากร

๑๒.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น.

ปฏิบัติการสร้างสื่อ Courseware ตามเนื้อหาและรูปแบบที่เตรียมมา

นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี                     วิทยากร

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕–๑๖.๐๐ น.

ปฏิบัติการสร้างสื่อ Courseware ตามเนื้อหาและรูปแบบที่เตรียมมา

นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี                     วิทยากร

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๓๐-๐๙.00 น.

ลงทะเบียน พิธีเปิด

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.

บรรยาย และปฏิบัติการทบทวนการใช้โปรแกรม Adobe Captivate การ ทำแบบทดสอบ เครื่องมือต่างๆ

นายยุทธนา สุมามาลย์                     วิทยากร

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.

ปฏิบัติการสร้างสื่อ Courseware ตามเนื้อหาและรูปแบบที่เตรียมมา

นายยุทธนา สุมามาลย์                     วิทยากร

๑๒.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น.

บรรยาย และปฏิบัติการ Public Courseware รูปแบบต่างๆ และนำขึ้นระบบออนไลน์

นายยุทธนา สุมามาลย์                     วิทยากร

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕–๑๖.๐๐ น.

ปฏิบัติการนำสื่อขึ้นบนระบบออนไลน์ต่างๆ

นายยุทธนา สุมามาลย์                     วิทยากร

 

วิทยากร/ผู้ช่วย 1. นาย ยุทธนา สุมามาลย์
  2. นาย นรศิษฏ์ เปล่งรัศมี
สถานที่จัดอบรม สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 7
ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 15/06/2016 13:00:00
ปิดรับสมคร 27/07/2016 15:00:00
เริ่มการอบรม 28/07/2016 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 29/07/2016 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว พัชรี จันทร์เพ็ง ศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/06/2016 ไม่ระบุ
2 นาง ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/06/2016 ไม่ระบุ
3 นาย ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 16/06/2016 ไม่ระบุ
4 นางสาว ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ วืทยาศาสตร์ อาจารย์ 16/06/2016 ไม่ระบุ
5 นางสาว สิลดา อินทรโสธรฉันท์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 16/06/2016 ไม่ระบุ
6 นางสาว เบญจพร ศิลารักษ์ เภสัชศาสตร์ เภสัชกร 17/06/2016 ไม่ระบุ
7 นาย หอมหวล บัวระภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/06/2016 ไม่ระบุ
8 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 17/06/2016 ไม่ระบุ
9 นาง สุภัทรา ปลื้มกมล วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/06/2016 ไม่ระบุ
10 นางสาว นงราม เหมือนฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/06/2016 ไม่ระบุ
11 นางสาว กานดา ศรอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 26/06/2016 ไม่ระบุ
12 นาย รัฐพล อุปลา แพทยศาสตร์ อาจารย์ 29/06/2016 ไม่ระบุ
13 นาย ศักดา จันทร์ประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 30/06/2016 ไม่ระบุ
14 นาง จินตนา สมสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/06/2016 ไม่ระบุ
15 นาย ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/06/2016 ไม่ระบุ
16 นางสาว กาญนิถา ครองธรรมชาติ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/06/2016 ไม่ระบุ
17 นาย เชษฐา งามจรัส สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/07/2016 ไม่ระบุ
18 นาง รักษวร ใจสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/07/2016 ไม่ระบุ
19 นาง วรรณภา อิชิดะ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 04/07/2016 ไม่ระบุ
20 นางสาว นิรมล เมืองโสม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/07/2016 ไม่ระบุ
21 นาง อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/07/2016 ไม่ระบุ
22 นาง วิไลพร สุตันไชยนนท์ ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 07/07/2016 ไม่ระบุ
23 นาง พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 07/07/2016 ไม่ระบุ
24 นาง อนาลยา หนานสายออ เทคโนโลยี อาจารย์ 13/07/2016 ไม่ระบุ
25 นาง อุรฉัตร โคแก้ว วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/07/2016 ไม่ระบุ