รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การพัฒนาหลักสูตร : การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (outcome-based education) / กลุ่มที่ 2
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2559
แผนการสอน/อบรม

กลุ่มที่ 2   วันอังคารที่ 26  กรกฎาคม 2559​

 

วัตถุประสงค์   

      เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตรแบบการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์

 

กลุ่มเป้าหมาย

   ประธานหลักสูตรการศึกษาทุกหลักสูตร (หรือผู้แทนที่ประธานหลักสูตร)  หรือผู้สนใจทั่วไป

 

กำหนดการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร : การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์

(Outcome-based Education)

 

วิทยากร :  รองศาสตราจารย์ ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ์  

  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

กลุ่มที่ 1   วันพุธที่ 13  กรกฎาคม 2559

กลุ่มที่ 2   วันอังคารที่ 26  กรกฎาคม 2559

 

  

08.30-09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00-09.30 น.          นโยบายและการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร และการขอเปิดหลักสูตรใหม่  
                                 โดย  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

09.30-10.30 น.          Concepts, principles and model of outcome-based education (OBE)

10.30-10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.          OBE and related AUN-QA Programme level criteria

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.          Curriculum design based on OBE–Constructive alignment workshop

15.00-15.15 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

15.15-17.00 น.          Course design based on OBE–Constructive alignment workshop

หมายเหตุ:  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สถานที่จัดอบรม คณะบริหารและการบัญชี
ชั้น ชั้น 6
ห้อง ประชุม 1
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 15/06/2016 00:00:00
ปิดรับสมคร 25/07/2016 13:00:00
เริ่มการอบรม 26/07/2016 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 26/07/2016 17:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 150
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว สิลดา อินทรโสธรฉันท์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 20/06/2016 ไม่ระบุ
2 นางสาว อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/06/2016 ไม่ระบุ
3 นาย ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
Education ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/06/2016 ไม่ระบุ
4 นางสาว กัลยกร ขวัญมา
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 21/06/2016 ไม่ระบุ
5 นาง ภาวดี ภักดี
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/06/2016 ไม่ระบุ
6 นาง ภิญญ์ฑิตา มุ่งการดี
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 22/06/2016 ไม่ระบุ
7 นางสาว จิดาภา พลางวัน
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: สาธารณสุขศาสตาดุษฎีบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 22/06/2016 ไม่ระบุ
8 นางสาว สกาวรัตน์ กันทะวงศ์
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุลชีววิทยาทางการแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 22/06/2016 ไม่ระบุ
9 นาง กานดา สายแก้ว
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/06/2016 ไม่ระบุ
10 นางสาว ภาณินี นฤธาราดลย์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระดับโลก
วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ 22/06/2016 ไม่ระบุ
11 นางสาว วรรณา ศิริแสงตระกูล
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: นิติวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 22/06/2016 ไม่ระบุ
12 นางสาว พัทธมล กาญจนกัณฑ์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
วิทยาลัยนานาชาติ อาจารย์ 22/06/2016 ไม่ระบุ
13 นางสาว ศุภาพิชญ์ ฤทธิลา
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22/06/2016 ไม่ระบุ
14 นาย อนันต์ วงเจริญ
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาโรคพืช
เกษตรศาสตร์ อาจารย์ 23/06/2016 ไม่ระบุ
15 นาง อรุณนี สังกา
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/06/2016 ไม่ระบุ
16 ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: พัฒนาสังคม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 24/06/2016 ไม่ระบุ
17 นาง เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาธิชีววิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/06/2016 ไม่ระบุ
18 นาย วุฒิชัย ศรีโสดาพล
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 26/06/2016 ไม่ระบุ
19 นางสาว อรทัย ตันกำเนิดไทย
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/06/2016 ไม่ระบุ
20 นางสาว อุทุมพร โดมทอง
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
วิทยาศาสตร์ อาจารย์ ผู้แทนประธานหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาข 28/06/2016 ไม่ระบุ
21 นาง ชีวาพัฒน์ แซ่จึง
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 28/06/2016 ไม่ระบุ
22 นางสาว ศุจีภรณ์ อธิบาย
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 28/06/2016 ไม่ระบุ
23 นาย วัฒนชัย ล้นทม
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 28/06/2016 ไม่ระบุ
24 นาย นิพนธ์ สายวัฒน์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: 26กค2559
แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 28/06/2016 ไม่ระบุ
25 นางสาว รักชนก แสงภักดีจิต
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ
ศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29/06/2016 ไม่ระบุ
26 นาย ศักดา จันทร์ประเสริฐ
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: สารสนเทศศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 30/06/2016 ไม่ระบุ
27 นาย ศิริพงษ์ เพียศิริ
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 30/06/2016 ไม่ระบุ
28 นาย พลฤทธิ์ จุลมนต์
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิต
เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/06/2016 ไม่ระบุ
29 นาย อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม (นานาชาติ)
วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/07/2016 ไม่ระบุ
30 นาย ดลวิวัฒน์ แสนโสม
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: พยาบาลศาสตร์บัณฑิต
พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/07/2016 ไม่ระบุ
31 นาย เชษฐา งามจรัส
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ชีวสถิติ
สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/07/2016 ไม่ระบุ
32 นางสาว ปวีณา วันชัย
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลนีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 04/07/2016 ไม่ระบุ
33 นางสาว ศริญญา คงเพชร
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 05/07/2016 ไม่ระบุ
34 นาง ณัฐจรีย์ จิรัคคกุล
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: อุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 05/07/2016 ไม่ระบุ
35 นาง เสาวคนธ์ วีระศิริ
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
คณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 06/07/2016 ไม่ระบุ
36 นาง เจียระไน นีล
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: การพัฒนาหลักสูตร : การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (outcome-based education) / กลุ่มที่ 2 **ประธานหลักสูตร หรือผู้แทนเท่านั้น**
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการศึกษา 06/07/2016 ไม่ระบุ
37 นาง สุภร กตเวทิน
อาจารย์ มข.
เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/07/2016 ไม่ระบุ
38 นางสาว นันท์นภัส เบญจมาศ
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 06/07/2016 ไม่ระบุ
39 นาง พรรณี ปึงสุวรรณ
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: กายภาพบำบัด
คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/07/2016 ไม่ระบุ
40 นาย สุรัตน์ ประมวลศักดิกุล
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 07/07/2016 ไม่ระบุ
41 นาง กุลศิริ เสนาวงศ์
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วทบ. ชีวเคมี
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 07/07/2016 ไม่ระบุ
42 นาง วรารัตน์ สงฆ์แป้น
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 07/07/2016 ไม่ระบุ
43 นาย นิพนธ์ คุณารักษ์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์
ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/07/2016 ไม่ระบุ
44 ผศ.ดร. ประสาร สวัสดิ์ซิตัง
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 07/07/2016 ไม่ระบุ
45 นาย เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ
อาจารย์ มข.
คณะศิลปศาสตร์ วิยาเขตหนองคาย อาจารย์ 08/07/2016 ไม่ระบุ
46 นาย พิทักษ์ ไทยเจริญ
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: นิติศาสตรบัณฑิต
นิติศาสตร์ อาจารย์ 09/07/2016 ไม่ระบุ
47 นางสาว สุธาสินี บุญเชียงมา
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคม่ี
วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2016 ไม่ระบุ
48 นางสาว พูนสุข ภูสิมมา
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2016 ไม่ระบุ
49 นางสาว อังคณา ตุงคะสมิต
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/07/2016 ไม่ระบุ
50 นางสาว เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วทบ. (เศรษฐศาตร์การเกษตร)
คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ 12/07/2016 ไม่ระบุ
51 นาย เขมจิต เสนา
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมศาตร์ อาจารย์ 12/07/2016 ไม่ระบุ
52 นางสาว ดารารัตน์ คำภูแสน
อาจารย์ มข.
มนุษยศาสตร์ อาจารย์ 12/07/2016 ไม่ระบุ
53 นาย ธัญญา จันทร์ประสพชัย
อาจารย์ มข.
คณะเทคโนโลยี อาจารย์ 12/07/2016 ไม่ระบุ
54 นาง อนาลยา หนานสายออ
อาจารย์ มข.
เทคโนโลยี อาจารย์ 13/07/2016 ไม่ระบุ
55 นางสาว มณฑิรา มณฑาทอง
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 20/07/2016 ไม่ระบุ
56 นางสาว กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์
อาจารย์ มข.
คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 21/07/2016 ไม่ระบุ
57 นาง พวงพยอม แก้วพิลา
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: แพทยศาสตร์
หน่วยแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 21/07/2016 ไม่ระบุ
58 นาง ชนัญญา จิระพรกุล
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด
สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 24/07/2016 ไม่ระบุ
59 นาง วันวิสาข์ ชัยนิคม
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (outcome-based education) / กลุ่มที่ 2
คณะแพทยศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 25/07/2016 ไม่ระบุ
60 นางสาว จานิพร ทะเสนฮด
ประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: การพัฒนาหลักสูตร : การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (outcome-based education) / กลุ่มที่ 2
วิศวกรรมศาสตร์ นักวิชาการศึกษา 25/07/2016 ไม่ระบุ
61 นางสาว ปราณี ทองสำแดง
ผู้แทนประธานหลักสูตรการศึกษา มข.
หลักสูตร: การพัฒนาหลักสูตร : การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (outcome-based education) / กลุ่มที่ 2
วิศวกรรมศาสตร์ พนักงานห้องปฏิบัติการ 25/07/2016 ไม่ระบุ