รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การสร้างและใช้ Cloud Technology เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquitous Learning) เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาทางด้านการคิดวิเคราะห์
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2559
แผนการสอน/อบรม

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีแผนการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้  ซึ่งต้องมีทักษะที่หลากหลาย สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ มีความรับผิดชอบ มีมุมมองความคิดที่หลากหลาย พร้อมที่จะเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลาอย่างไร้ขอบเขต และมีทักษะด้านภาษา

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน จึงได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น โดยในหลักสูตรการอบรมแบ่งเป็นระดับ ตามรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรที่ 2 Collaborative Inquiry-based Learning through Ubiquitous Classroom

ระดับ

กิจกรรมที่ 1

 วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์

กิจกรรมที่ 2

วันที่ 2-3 พฤษภาคม

กิจกรรมที่ 3

วันที่ 3-4 สิงหาคม

กิจกรรมที่ 4

 

กิจกรรมที่ 5

 

Beginning

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

อบรม เรื่อง การใช้ WebQuest และ Adobe Captivate ในการสร้างเนื้อหาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้บน Mobile

นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน

-

-

Intermediate

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

อบรม เรื่อง การใช้ WebQuest และ Adobe Captivate ในการสร้างเนื้อหาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้บน Mobile

อบรม เรื่อง การสร้างและใช้ Cloud Technology เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquitous Learning) เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาทางด้านการคิดวิเคราะห์

นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน

-

Advance

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

อบรม เรื่อง การใช้ WebQuest และ Adobe Captivate ในการสร้างเนื้อหาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้บน Mobile

อบรม เรื่อง การสร้างและใช้ Cloud Technology เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquitous Learning) เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาทางด้านการคิดวิเคราะห์

อบรม เรื่อง การจัดเรียนการสอนโดยใช้ WebQuest-based Context-aware Ubiquitous Learning

นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน

**ผู้ที่ผ่านการอบรมของหลักสูตรในแต่ละระดับจะได้รับใบประกาศนียบัตร  หากต้องการได้ประกาศนียบัตรในระดับที่สูงขึ้นสามารถเข้าอบรมได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ โดยต้องเข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของแต่ละระดับ

วันที่ 3 สิงหาคม 2559

เวลา 09.00-10.30 น.

หลักการและแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบยูบิควิตัสที่เน้นบริบทจริง (Context-aware Ubiquitous Learning) และการใช้ Repertory Grid Method ในการเรียนรู้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ปัญจบุรี และทีมสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล

เวลา 10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

เวลา 10.45-12.00 น.

กรณีตัวอย่างและการสาธิตการจัดการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่เน้นบริบทจริงโดยใช้ Repertory Grid Method

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ปัญจบุรี และทีมสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล

เวลา 12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

เวลา 13.00-14.30 น.

การออกแบบและสร้างบันทึกการเรียนรู้แบบตารางวิเคราะห์ (Repertory Grid-based Learning Log) โดยใช้ Google Spreadsheet & Form+

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ปัญจบุรี และทีมสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล

เวลา 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

เวลา 14.45-16.00 น.

การออกแบบและสร้างบันทึกการเรียนรู้แบบตารางวิเคราะห์ (Repertory Grid-based Learning Log) โดยใช้ Google Spreadsheet & Form+ (ต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ปัญจบุรี และทีมสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล

วันที่  4  สิงหาคม  2559

เวลา 09.00-10.30 น.

การออกแบบและสร้างบันทึกการเรียนรู้แบบตารางวิเคราะห์ (Repertory Grid-based Learning Log) โดยใช้ Google Spreadsheet & Form+ (ต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ปัญจบุรี และทีมสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล

เวลา 10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

เวลา 10.45-12.00 น.

การออกแบบและสร้างบันทึกการเรียนรู้แบบตารางวิเคราะห์ (Repertory Grid-based Learning Log) โดยใช้ Google Spreadsheet & Form+ (ต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์  ปัญจบุรี และทีมสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล

เวลา 12.00-13.00 น.

รักประทานอาหารกลางวัน

 

เวลา 13.00-14.30 น.

การสร้างบันทึกการเรียนรู้แบบตารางวิเคราะห์ (Repertory Grid-based Learning Log) โดยใช้ Typeform

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และทีมสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ม.ขอนแก่น

เวลา 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

เวลา 14.45-16.00 น.

การสร้างบันทึกการเรียนรู้แบบตารางวิเคราะห์ (Repertory Grid-based Learning Log) โดยใช้ Typeform (ต่อ)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ และทีมสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ม.ขอนแก่น

วิทยากร : 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล และคณะ

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ม.ขอนแก่น และคณะ

 

อุปกรณ์ : คอมพิวเตอร์แบบพกพา, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 4
ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 11/07/2016 11:00:00
ปิดรับสมคร 01/08/2016 16:00:00
เริ่มการอบรม 03/08/2016 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 04/08/2016 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 60
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ วืทยาศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2016 ไม่ระบุ
2 นางสาว ดารารัตน์ คำภูแสน มนุษยศาสตร์ อาจารย์ 12/07/2016 ไม่ระบุ
3 นาย ธัญญา จันทร์ประสพชัย คณะเทคโนโลยี อาจารย์ 12/07/2016 ไม่ระบุ
4 นาง อนาลยา หนานสายออ เทคโนโลยี อาจารย์ 13/07/2016 ไม่ระบุ
5 นางสาว ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 15/07/2016 ไม่ระบุ
6 นาง วิไลพร สุตันไชยนนท์ ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 15/07/2016 ไม่ระบุ
7 นางสาว วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 15/07/2016 ไม่ระบุ
8 นาย วิชัย วิชชาธรตระกูล ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ นักรังสีการแพทย์ 15/07/2016 ไม่ระบุ
9 นาย สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/07/2016 ไม่ระบุ
10 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 15/07/2016 ไม่ระบุ
11 ว่าที่ ร.ต. ธีรเดช อิ่มอ้วน คณะเภสัชศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ 15/07/2016 ไม่ระบุ
12 นาง สุภัทรา ปลื้มกมล วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/07/2016 ไม่ระบุ
13 นางสาว เบญจพร ศิลารักษ์ เภสัชศาสตร์ เภสัชกร 15/07/2016 ไม่ระบุ
14 นาย เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ คณะศิลปศาสตร์ วิยาเขตหนองคาย อาจารย์ 15/07/2016 ไม่ระบุ
15 นาย ธีระยุทธ ทองเครือ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 15/07/2016 ไม่ระบุ
16 นาย จักรินทร์ ศิลารัตน์ สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 16/07/2016 ไม่ระบุ
17 นาง สุภร กตเวทิน เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/07/2016 ไม่ระบุ
18 นาง เบญจา มุกตพันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 17/07/2016 ไม่ระบุ
19 นาย ประสาน ตังควัฒนา สัตวแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 18/07/2016 ไม่ระบุ
20 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักสารสนเทศ 21/07/2016 ไม่ระบุ
21 นาง วรรณภา อิชิดะ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 22/07/2016 ไม่ระบุ
22 นาง อุรฉัตร โคแก้ว วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/07/2016 ไม่ระบุ
23 นางสาว วรรณา ศิริแสงตระกูล วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 25/07/2016 ไม่ระบุ
24 นาย ศักดา จันทร์ประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 26/07/2016 ไม่ระบุ
25 นางสาว อริศรา ชาแก้ว แพทยศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 26/07/2016 ไม่ระบุ
26 นาย วิชัย ลีลาวัชรมาศ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/07/2016 ไม่ระบุ
27 นาง มณีรัตน์ ภัทรจินดา คณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 27/07/2016 ไม่ระบุ
28 นาง ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/07/2016 ไม่ระบุ
29 นาย สามารถ มูลอามาตย์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/08/2016 ไม่ระบุ
30 นาง ผกาวดี แก้วกันเนตร เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/08/2016 ไม่ระบุ