รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR)
กลุ่ม ผลิตและบริการสื่อ
ปีงบประมาณ 2559
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้เกิดสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ

2.  เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับบทเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้น

วิทยากร

          ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

ระยะเวลา

          วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559  

 

กำหนดการหลักสูตรการอบรม
เรื่อง “สื่อการเรียนการสอนเสมือนจริง (AR)”
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น ๗ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 8 สิงหาคม 2559  

เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน พิธีเปิด

09.00-10.30 น.

บรรยาย

แนะนำการพัฒนาสื่อในรูปแบบ AR  (Augmented Reality)

ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที     วิทยากร

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

การสมัครใช้งาน Aurasma Studio   

การสร้าง Aurasma ในรูปแบบ 3D

การถ่ายวีดีโอนำเสนอผลงาน

ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที     วิทยากร

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00–14.30 น.

การใช้ Trigger Images

การใช้ Overlays

การใช้ Channels

ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที     วิทยากร

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45–16.00 น.

การใช้ Channels

การใช้ Auras

ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที     วิทยากร

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2559  

เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.

ทดลองสร้างสื่อบนอุปกรณ์ SmartPhone

ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที     วิทยากร

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

ทดลองสร้างสื่อบนอุปกรณ์ SmartPhone (ต่อ)

ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที     วิทยากร

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00–14.30 น.

การพรีวิวและการนำสื่อไปใช้

ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที     วิทยากร

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45–16.00 น.

การพรีวิวและการนำสื่อไปใช้ (ต่อ)

ผศ.ดร.อำนาจ สวัสดิ์นะที     วิทยากร

 

 

** หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมจำเป็นต้องนำ Smart Phone มาด้วย

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 7
ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 15/07/2016 15:00:00
ปิดรับสมคร 05/08/2016 12:00:00
เริ่มการอบรม 08/08/2016 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 09/08/2016 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย มณเฑียร พันธุเมธากุล เทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/07/2016 ไม่ระบุ
2 นาย นิพิฐพนธ์ สีอุปลัด คณะแพทยศาสตร์ นักสุขศึกษา 21/07/2016 ไม่ระบุ
3 นาย วีระสุนทร เคนกา วิศวกรรมศาสตร์ ช่างเทคนิค 21/07/2016 ไม่ระบุ
4 นาย ธีรยุทธ บาลชน สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ 21/07/2016 ไม่ระบุ
5 นางสาว ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ วืทยาศาสตร์ อาจารย์ 21/07/2016 ไม่ระบุ
6 นาย พิบูรณ์ เหง้าณี หน่วยห้องปฏิบัติการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 21/07/2016 ไม่ระบุ
7 นาย ไพศาล เอกวัฒน์ คณะเกษตรศาสตร๋ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 21/07/2016 ไม่ระบุ
8 นาง วิไลพร สุตันไชยนนท์ ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 21/07/2016 ไม่ระบุ
9 นาง สุภัทรา ปลื้มกมล วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/07/2016 ไม่ระบุ
10 นางสาว อรพิน ผาสุริย์วงษ์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/07/2016 ไม่ระบุ
11 นาย วุฒิฉัตร น้อยนรินทร์ วิทยาศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 22/07/2016 ไม่ระบุ
12 นาง อุรฉัตร โคแก้ว วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/07/2016 ไม่ระบุ
13 นางสาว มยุรี ลี่ทองอิน พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/07/2016 ไม่ระบุ
14 นาง พิภาวิน ศุภวัฒน์ ศรีใคร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/07/2016 ไม่ระบุ
15 นาง วิชุดา ไชยศิวามงคล คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 23/07/2016 ไม่ระบุ
16 นางสาว สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 25/07/2016 ไม่ระบุ
17 นางสาว อริศรา ชาแก้ว แพทยศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 26/07/2016 ไม่ระบุ
18 นาย ธัชพงศ์ กตัญญูกุล วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 26/07/2016 ไม่ระบุ
19 นาย วีระชัย อุสูงเนิน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ นักบริการการศึกษา 26/07/2016 ไม่ระบุ
20 นางสาว ฐิติมา กำลังเลิศ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ 26/07/2016 ไม่ระบุ
21 นาย ไพเกษม แสนยานุสิน คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/07/2016 ไม่ระบุ
22 นาย เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/07/2016 ไม่ระบุ
23 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 28/07/2016 ไม่ระบุ
24 นาง ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/07/2016 ไม่ระบุ
25 นางสาว เบญจพร ศิลารักษ์ เภสัชศาสตร์ เภสัชกร 28/07/2016 ไม่ระบุ
26 นาย อาณัติ โสภาศุภวัตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 28/07/2016 ไม่ระบุ
27 นาง สุกัญญา เอมอิ่มธรรม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 31/07/2016 ไม่ระบุ
28 นาย สถาบัน สมมิตร ทันตแพทย์ศาสตร์ พนักงานวิทยาศาสตร์ 04/08/2016 ไม่ระบุ
29 นาง เบญจา มุกตพันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 04/08/2016 ไม่ระบุ