รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม "การจัดการเรียนการสอนแบบ Interactive Lecture โดยใช้ Kahoot และ Plickers"
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2559
แผนการสอน/อบรม

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้มีแผนการอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้  ซึ่งต้องมีทักษะที่หลากหลาย สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ มีความรับผิดชอบ มีมุมมองความคิดที่หลากหลาย พร้อมที่จะเรียนรู้ทุกที่ ทุกเวลาอย่างไร้ขอบเขต และมีทักษะด้านภาษา โดยมีหลักสูตรการอบรม ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 Project-based &Problem-based Learning through Flipped  Classroom

ระดับ

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมที่ 5

มกราคม

 มีนาคม

มิถุนายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

Beginning

การจัดการความรู้ด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom

อบรม เรื่อง เทคนิคการการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการมีส่วนในการเรียนรู้ โดยใช้ Google Tools, Effective & Interactive PowerPoint

การนำเสนอนวัตกรรมกการเรียนการสอน

 

 

Intermediate

การจัดการความรู้ด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom

อบรม เรื่อง เทคนิคการการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการมีส่วนในการเรียนรู้ โดยใช้ Google Tools, Effective & Interactive PowerPoint

อบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ VDO - Based Lesson สำหรับ Flipped Classroom

การนำเสนอนวัตกรรมกการเรียนการสอน

 

Advance

การจัดการความรู้ด้านการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom

อบรม เรื่อง เทคนิคการการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการมีส่วนในการเรียนรู้ โดยใช้ Google Tools, Effective & Interactive PowerPoint

อบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ VDO - Based Lesson สำหรับ Flipped Classroom

อบรม เรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้  Interactive Lecture Teachers with Kahoot & Plickers

การนำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน

หมายเหตุ  **ผู้ที่ผ่านการอบรมของหลักสูตรในแต่ละระดับจะได้รับใบประกาศนียบัตร  หากต้องการได้ประกาศนียบัตรในระดับที่สูงขึ้นสามารถเข้าอบรมได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ โดยต้องเข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของแต่ละระดับ

วันพฤหัสบดีที่ 3  พฤศจิกายน  2559

 เวลา

08.30-08.45 น.   ลงทะเบียน

08.45-10.15 น.        หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการใช้การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนา (Formative Assessment) ผนวกกระบวนการเรียนรู้แบบ Interactive Lecture โดยใช้ Web-based Formative Assessment Applications (ได้แก่ Kahoot และ Plickers)

                             โดย ผศ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

10.15-10.30 น.        รับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 น        การบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้ Kahoot สำหรับชั้นเรียน Interactive Lecture

                             โดย นางนฤมล  น้อยนรินทร์  นักวิชาการศึกษา

12.00-13.00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.       การบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้ Kahoot สำหรับชั้นเรียน Interactive Lecture

                              โดย นางนฤมล  น้อยนรินทร์  นักวิชาการศึกษา

14.30-14.45 น.       รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.       การบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้ Kahoot สำหรับชั้นเรียน Interactive Lecture

                             โดย นางนฤมล  น้อยนรินทร์  นักวิชาการศึกษา

 

วันศุกร์ที่ 4  พฤศจิกายน  2559

เวลา

08.30-08.45 น.         ลงทะเบียน

08.45-10.15 น.          การบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้ Plickers สำหรับชั้นเรียน Interactive Lecture

                               โดย นางนภาพัฒน์  ชาญสมร

10.15-10.30 น.         รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น          การบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้ Plickers สำหรับชั้นเรียน Interactive Lecture

                              โดย นางนภาพัฒน์  ชาญสมร

12.00-13.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.         การบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้ Plickers สำหรับชั้นเรียน Interactive Lecture

                              โดย นางนภาพัฒน์  ชาญสมร

14.30-14.45 น.         รับประทานอาหารว่าง               

14.45-16.30 น.        การบรรยายและฝึกปฏิบัติการใช้ Plickers สำหรับชั้นเรียน Interactive Lecture

                              โดย นางนภาพัฒน์  ชาญสมร

 

สถานที่จัดอบรม สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 7
ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 03/10/2016 12:00:00
ปิดรับสมคร 01/11/2016 15:00:00
เริ่มการอบรม 03/11/2016 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 04/11/2016 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ เศรษฐศาสตร์ อาจารย์ 21/10/2016 ไม่ระบุ
2 นาย ธรณัส หินอ่อน ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ 21/10/2016 ไม่ระบุ
3 นางสาว สุมณฑา เกษมวิลาศ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 21/10/2016 ไม่ระบุ
4 นางสาว สุนิสา ชายเกลี้ยง สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/10/2016 ไม่ระบุ
5 นาย ไพเกษม แสนยานุสิน คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/10/2016 ไม่ระบุ
6 นางสาว เบญจพร ศิลารักษ์ เภสัชศาสตร์ เภสัชกร 25/10/2016 ไม่ระบุ
7 นาง วาสนา รวยสูงเนิน พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/10/2016 ไม่ระบุ
8 นาย สุรกานต์ รวยสูงเนิน สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/10/2016 ไม่ระบุ
9 นาย ดลวิวัฒน์ แสนโสม พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/10/2016 ไม่ระบุ
10 นางสาว ดรุณี บุตรแสน แพทยศาสตร์ พนักงานธุรการ 27/10/2016 ไม่ระบุ
11 นางสาว ปราณี สินนา แพทยศาสตร์ พนักงานธุรการ 27/10/2016 ไม่ระบุ
12 นาย เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ คณะศิลปศาสตร์ วิยาเขตหนองคาย อาจารย์ 27/10/2016 ไม่ระบุ
13 นางสาว ภัทรา วัฒนพันธุ์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 27/10/2016 ไม่ระบุ
14 นางสาว สุวดี เอื้ออรัญโชติ ทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/10/2016 ไม่ระบุ
15 นาง ปัทมา สุริต พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/10/2016 ไม่ระบุ