รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัตการเรื่อง พัฒนาการเรียนการสอนออนไลนในระบบเปิดแบบมหาชน (บรรยาย)
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2559
แผนการสอน/อบรม

หลักการและเหตุผล
       โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เห็นความสําคัญของการขยายโอกาสทางการศึกษา เป็นการ
สร้างทางเลือกอุดมศึกษาและสนัสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนไทย เอื้ออํานวยความสะดวกต่อผู้เรียน
มากขึ้น จึงได้เริ่มโครงการ“การเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดแบบมหาชน” (Thai Massive Open Online
Course: Thai MOOC) ด้วยความร่วมมือกับเครือข่ายอุดมศึกษา 9 เครือข่ายทั่วประเทศ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ได้
ดําเนินการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดแบบมหาชน โดยการแบ่งปัน
ทรัพยากรในระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาวิชา มีการพัฒนาและจัดการเรียนการ
สอนออนไลน์ระบบเปิดร่วมกัน โดยเริ่มจากการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ควรมีการออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์องค์ประกอบการ
เรียนรู้ทฤษฎีการเรียนการสอน สื่อกิจกรรมการเรียน และการประเมินผล เพื่อให้การสื่อสารการเรียนการสอน
ออนไลน์สามารถถ่ายทอดถึงผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เช่นเดียวกับการเรียนการสอนในห้องเรียน
        ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในโครงการระบบ Thai MOOC ของทุกเครือข่ายอุดมศึกษา ได้มีการ
ออกแบบและพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดแบบมหาชน เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และ
สอดคล้องแนวเดียวกันในระบบ Thai MOOC โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา จึงเห็นสมควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอาจารย์ผู้สอนในโครงการ Thai MOOC ของทุกเครือข่ายอุดมศึกษา

2. เพื่อฝึกปฏิบัติการออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิดแบบมหาชนในโครงการ Thai MOOC

สถานที่จัดอบรม สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 6
ห้อง ห้องจัดสัมมนา
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 17/11/2016 00:00:00
ปิดรับสมคร 23/11/2016 16:00:00
เริ่มการอบรม 24/11/2016 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 24/11/2016 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 30
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรม