รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การสร้างและพัฒนาเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง(Augmented Reality)สำหรับ Mobile Learning (Unity)
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2559
แผนการสอน/อบรม

การอบรมของหลักสูตร ที่ 2 Collaborative Inquiry-based Learning through Ubiquitous Classroom   เรื่อง การสร้างและพัฒนาเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) สำหรับ Mobile Learning (Unity)

เป็นสร้างบทเรียนโดยใช้ WebQuest  , Adobe Captivate และ Unity  ให้สามารถแสดงผลหรือเนื้อหาทาง Mobile  เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้อุปกรณ์ SmartPhone เป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ และสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรและกำหนดการอบรมดังนี้

หลักสูตรที่ 2 Collaborative Inquiry-based Learning through Ubiquitous Classroom

ระดับ

กิจกรรมที่ 1

วันที่ 1- 2  กุมภาพันธ์  

กิจกรรมที่ 2

วันที่ 2-3พฤษภาคม 

กิจกรรมที่ 3

วันที่ 3-4 สิงหาคม

กิจกรรมที่ 4

วันที่ 9  ธันวาคม

กิจกรรมที่ 5

 

Beginning

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

อบรม เรื่อง การใช้ WebQuest และ Adobe Captivate ในการสร้างเนื้อหาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้บน Mobile

นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน

-

-

Intermediate

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

อบรม การใช้ WebQuest และ Adobe Captivate ในการสร้างเนื้อหาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้บน Mobile

อบรม เรื่อง การสร้างและใช้ Cloud Technology เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquitous Learning) เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาทางด้านการคิดวิเคราะห์

นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน

-

Advance

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน

อบรม เรื่อง การใช้ WebQuest และ Adobe Captivate ในการสร้างเนื้อหาบทเรียนเพื่อการเรียนรู้บน Mobile

อบรม เรื่อง การสร้างและใช้ Cloud Technology เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquitous Learning) เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาทางด้านการคิดวิเคราะห์

อบรม เรื่อง การสร้างและพัฒนาเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง(Augmented Reality)สำหรับ Mobile  Learning

นำเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน

**ผู้ที่ผ่านการอบรมของหลักสูตรในแต่ละระดับจะได้รับใบประกาศนียบัตร  หากต้องการได้ประกาศนียบัตรในระดับที่สูงขึ้นสามารถเข้าอบรมได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่ โดยต้องเข้าร่วมการอบรมอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของแต่ละระดับ

เนื้อหาหลักสูตร  :  การสร้างเนื้อหาบทเรียนโดยใช้ Unity  สำหรับ  Mobile  Learning

วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส   เกาไศยาภรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่จัดอบรม  วันที่  9 ธันวาคม  2559  เวลา  09.00-16.00 น.

สถานที่จัดอบรม ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 4
ห้อง คอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 24/11/2016 09:36:00
ปิดรับสมคร 08/12/2016 10:00:00
เริ่มการอบรม 09/12/2016 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 09/12/2016 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 45
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย ธัญญา จันทร์ประสพชัย คณะเทคโนโลยี อาจารย์ 28/11/2016 ไม่ระบุ
2 นางสาว ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 28/11/2016 ไม่ระบุ
3 นาง อนาลยา หนานสายออ เทคโนโลยี อาจารย์ 28/11/2016 ไม่ระบุ
4 นาย ประเสริฐ วิจิตรนพรัตน์ เศรษฐศาสตร์ อาจารย์ 28/11/2016 ไม่ระบุ
5 นาย สุวิทย์ อุปสัย สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/11/2016 ไม่ระบุ
6 นาง จุไรพร เหมวัล พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 28/11/2016 ไม่ระบุ
7 นาย ประยุทธ ชูสอน ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 28/11/2016 ไม่ระบุ
8 นาย ภาสพันธ์ จิโนทา กองกลาง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 28/11/2016 ไม่ระบุ
9 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 28/11/2016 ไม่ระบุ
10 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 28/11/2016 ไม่ระบุ
11 นางสาว นฏกร ประมายันต์ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 28/11/2016 ไม่ระบุ
12 นาย ธัชพงศ์ กตัญญูกุล วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 28/11/2016 ไม่ระบุ
13 นาย ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/11/2016 ไม่ระบุ
14 นาง เพ็ญศรี โพธิภักดี ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 30/11/2016 ไม่ระบุ
15 นางสาว จินตนา สุวิทวัส พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/12/2016 ไม่ระบุ
16 นาย บัญชา เกียรติจรุงพันธ์ ศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/12/2016 ไม่ระบุ
17 นาย ณัฐวุฒิ ึคำพิทักษ์ ศึกษาศาสตร์ อิสระ 02/12/2016 ไม่ระบุ
18 นาย เกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณ โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ ครู 02/12/2016 ไม่ระบุ
19 นางสาว มัธณา วงศ์อารีย์ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 02/12/2016 ไม่ระบุ
20 นาง นาถนัดดา มรกตศรีวรรณ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป พยาบาล 02/12/2016 ไม่ระบุ
21 นาง ปัญจรัชติ์ สุจำนงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ศึกษานิเทศก์ 02/12/2016 ไม่ระบุ
22 นางสาว แสงโสม ประจะเนย์ ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 02/12/2016 ไม่ระบุ
23 นาย ประจักษ์ บุษดี โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ครู 03/12/2016 ไม่ระบุ
24 นางสาว วิรัชฎา น้ำโมง โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ ครู 03/12/2016 ไม่ระบุ
25 นาย ศักดา จันทร์ประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 03/12/2016 ไม่ระบุ
26 นาย วิทวัส สุขชีพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์ 05/12/2016 ไม่ระบุ
27 นางสาว รัติยา ธานี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์ 05/12/2016 ไม่ระบุ
28 นางสาว สุพัตรา วะยะลุน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ อาจารย์ 05/12/2016 ไม่ระบุ
29 นาย ยิ่งยศ ลับภู สำนักศึกษาทั่วไป อาจารย์ 06/12/2016 ไม่ระบุ
30 นางสาว สมาพร กอบุตร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 06/12/2016 ไม่ระบุ
31 นาย ถนอมศักดิ์ ไชยคำ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 06/12/2016 ไม่ระบุ
32 นางสาว ฉันทนา อารมย์ดี g4ly=Lkl9iN รองศาสตราจารย์ 06/12/2016 ไม่ระบุ
33 นาง อัญชนา สมดี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 06/12/2016 ไม่ระบุ
34 นางสาว เบญญาภา วิลัยปาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 06/12/2016 ไม่ระบุ
35 นางสาว อลงกรณ์ ผาผง สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 06/12/2016 ไม่ระบุ
36 นางสาว ปิยพร วงศ์อนุ ครุศาสตร์ ิอาจารย์ 06/12/2016 ไม่ระบุ
37 นาง วิไลพร สุตันไชยนนท์ ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 06/12/2016 ไม่ระบุ
38 นางสาว เบญจพร ศิลารักษ์ เภสัชศาสตร์ เภสัชกร 07/12/2016 ไม่ระบุ
39 นาย เจษฎ์บดินทร์ จิตต์โศภิตานนท์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 07/12/2016 ไม่ระบุ
40 นางสาว สุวดี โฆษิตบวรชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รองศาสตราจารย์ 07/12/2016 ไม่ระบุ
41 นาย สมพงษ์ ธรรมถาวร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 07/12/2016 ไม่ระบุ
42 นางสาว อำพร ไตรภัทร เทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 07/12/2016 ไม่ระบุ
43 นางสาว พวงทอง เพชรโทน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/12/2016 ไม่ระบุ