รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม KKU Smart Learner HACKFEST 2017
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2560
แผนการสอน/อบรม

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีปณิธานมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่จะพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยมีกรอบทิศทางที่มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นความรู้แต่เฉพาะในวิชาแกนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทักษะด้านข้อมูล และการสื่อสาร ทักษะในการคิดและแก้ปัญหา ทักษะสังคมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมไปถึงการรู้เท่าทันและสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้สามารถเกิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สามารถนำไปใช้ปรับตัวในการเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2.   เพื่อให้่นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันผู้เรียนสามารถนำกิจกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือพัฒนาตนเองได้

3.  เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ทักษะภาวะความเป็นผู้นำ  การบริหารจัดการ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคตต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

   -  นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกชั้นปี  จำนวน  100  คน

เนื้อหาในการอบรมและการส่งผลงานเข้าประกวด

 -  การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยนำเอาเทคโนโลยี Could Computing  เข้ามาใช้งานกับโดเมน G Suite (Google Apps) 

 -  การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยใช้ Cloud Technology ของ Office 365 (O365)

รูปแบบการประกวดผลงาน

 -  ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ 3-5 คน  เลือกเครื่องมือในการออกแบบสร้างแหล่งการเรียนรู้  ได้แก่ 
       1. G Suite (Google Apps) 

       2. Office 365

กำหนดการ

KKU Smart Learner HACKFEST 2017

วันพฤหัสบดีที่  7  กันยายน  2560   ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4

เวลา

08.30-09.0   น.          ลงทะเบียน

09.00-09.30 น.          พิธีเปิด  โดย  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 

09.30-10.30 น.          บรรยายพิเศษ  เรื่อง แนวคิดยุคใหม่ Smart Learner

                                 โดย  ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร            

10.30-10.45 น.          รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.         Smart  Collaboration  Activity

                               โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา  ไตรยราช 

                               รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน  และทีมวิทยากร

12.00-13.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.        ทำความรู้จัก และฝึกปฏิบัติการใช้ G Suite for Education  (workshop)

                              โดย  ผศ.ดร.อิศรา  ก้านจักร  ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

                                      ผศ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

                                    และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

16.00-18.00 น.          ทำความรู้จัก และฝึกปฏิบัติการใช้ Office 365  (workshop)

                                  โดย  ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

18.00-19.00 น.          รับประทานอาหารเย็น

19.00-19.30 น.      เทคนิคการนำเสนองานแบบ Pitching  โดย ผศ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ 

19.30-20.00 น.      Finding Future Smart Learner

                             โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา  ไตรยราช  และทีมวิทยากร

20.00-21.00 น.      ฝึกปฏิบัติและสร้างโจทย์ในการใช้งาน G Suite for Education และ Office 365

                             โดย  ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ (workshop)

วันศุกร์ที่  8  กันยายน  2560  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4

เวลา

08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.          ระดมสมองการออกแบบแหล่งการเรียนรู้โดยนำเอาเทคโนโลยี 
                                 โดยใช้ G Suite  และ Cloud Technology ของ Office 365 ให้แบ่งกลุ่มย่อยเป็นกลุ่มละ 3 คน   (workshop)

                                 โดย  ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

12.00-13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.00 น.          การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยนำเอาเทคโนโลยี Could Computing  โดยใช้ G Suite   
                                 และ Cloud Technology ของ Office 365 (ให้แบ่งกลุ่มย่อยเป็นกลุ่มๆละ 3 คน)

                                โดยเลือกเครื่องมือได้แก่ 1. G Suite   2. Office 365  (workshop)

                                โดย  ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

17.00-18.00 น.          Smart  Collaboration  Activity

                                 โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สุริยา  ไตรยราช   รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน และทีมวิทยากร 

18.00-19.00 น.          รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น. (ต่อ)     การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยนำเอาเทคโนโลยี Could Computing  โดยใช้ G Suite   
                                    และ Cloud Technology ของ Office 365  (workshop)  โดยเลือกเครื่องมือได้แก่ 1. G Suite   2. Office 365  

                                   โดย  ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 วันเสาร์ที่  9  กันยายน  2560   ณ  ห้องโถง สำนักหอสมุด  อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2

เวลา

08.30-09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.          นำเสนอผลงาน หัวข้อ การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยใช้ G Suite  (15  กลุ่ม)    

12.00-13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.          นำเสนอผลงาน  หัวข้อ การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดย   Cloud Technology
                                  ของ  Office 365  (15  กลุ่ม)   

16.00-16.30 น.          แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ และสะท้อนผล โดยคณะกรรมการรอบคัดเลือก

16.30-17.00.น.           ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีม (เพื่อเข้าไปชิงราววัล) และถ่ายรูปร่วมกัน

 

วันอังคารที่ 12  กันยายน 2560  ณ  ห้องโถง สำนักหอสมุด  อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2

เวลา

 13.00-13.30 น .                   ลงทะเบียน

13.30-14.00 น.          วิดีทัศน์นำเสนอกิจกรรม และชี้แจงรายละเอียดรูปแบบกิจกรรม

14.30-15.30 น.          นำเสนอผลงานที่ผ่านเข้ารอบ  10  กลุ่ม

15.30-16.30 น.          คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน และประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

16.30-17.00 น.          มอบเงินรางวัล ใบเกียรติบัตร และถ่ายรูปร่วมกัน

17.00 น.                     พิธีปิด

หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่จัดอบรม สำนักหอสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สาสนเทศ
ชั้น 1
ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 15/08/2017 17:08:00
ปิดรับสมคร 05/09/2017 17:00:00
เริ่มการอบรม 07/09/2017 16:50:00
สิ้นสุดการอบรม 09/09/2017 16:50:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 100
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย กลวัชร ปันก้อนแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 18/08/2017 ไม่ระบุ
2 นาย ปฏิภาณ คุ้มกลาง มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 21/08/2017 ไม่ระบุ
3 นาย อำพล ขาวหนู คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 23/08/2017 ไม่ระบุ
4 นาย นันทพันธ์ จงปติยัตต์ คณะเภสัชศาสตร์ นักศึกษา 25/08/2017 ไม่ระบุ
5 นางสาว ปนัดดา แก้ววงษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 26/08/2017 ไม่ระบุ
6 นาย มฆชนน สันดี วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 29/08/2017 ไม่ระบุ
7 นาย เจตนิน แสงชัจจ์ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 30/08/2017 ไม่ระบุ
8 นางสาว จุฑาภรณ์ มณีวรรณ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 30/08/2017 ไม่ระบุ
9 นาย สิรภพ บุญสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 31/08/2017 ไม่ระบุ
10 นาย ธีรศักดิ์ สีลาพล วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 31/08/2017 ไม่ระบุ
11 นางสาว จิราวรรณ พันธ์สร ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
12 นางสาว พันธิมาศ จำปาลาด ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
13 นางสาว เมธิตา นามสง่า ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
14 นางสาว ชนิสรา สุขช่วย ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
15 นางสาว อมราพร อมัติรัตนะ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
16 นางสาว ประกายรุ้ง อินทิแสน ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
17 นางสาว กมลลักษณ์ มูลมีมา ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
18 นางสาว ทิพย์สุดา เหมาะหมาย คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
19 นาย พฤกษากร สีกา ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
20 นาย พลพรรธน์ โคตรพัฒน์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
21 นาย อัศวิน เหมสูงเนิน ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
22 นาย พงศธร ตะโนนทอง ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
23 นางสาว ชลดา กัญญพิลา ศึกษษศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
24 นางสาว กัญญาวีร์ เพลินใจ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
25 นางสาว จิตตา สารักษ์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
26 นาย จิรโรจน์ คุณอุดม ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
27 นางสาว สิริลักษณ์ ศรีสว่าง ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
28 นางสาว ปรางค์ทิพย์ ธรรมวัฒน์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
29 นางสาว พิชชาพร พิณเสนาะ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
30 นาย ศุภชัย นาชัยลาน ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
31 นางสาว มีนารัตน์ บุญกันหา คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 01/09/2017 ไม่ระบุ
32 นางสาว ทิวาพร ก้านจักร คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
33 นางสาว ภศุกันต์ณัฐชา เกตุปรากฏ บริหาร นศ. 04/09/2017 ไม่ระบุ
34 นาย ชินาธิป ชาติพุดซา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 04/09/2017 ไม่ระบุ
35 นาย ภวินท์ อาวจำปา ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
36 นาย ภูรินท์ นิลไสล ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
37 นาย จิรเมธ อนุพรรณสว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
38 นาย เอกพล ยิ่งเจริญกอบกิจ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
39 นาย ณัฐดนัย โมขุนทด ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
40 นางสาว สุภัทกาญจน์ นรภาร คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
41 นาย kajonyod thaothavee ศึกษาศาสตร์ ผู้เข้าร่วม 04/09/2017 ไม่ระบุ
42 นาย ภคพณ เที่ยงพร้อม ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
43 นาย เจนรบ อยู่หมื่นไวย ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
44 นาย พิริยะ จุลสอน ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
45 นาย พิทยา นามอั้ง คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
46 นางสาว ชนิษฎา ไชยทะเศรษฐ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
47 นางสาว สุวรรณา จำปาศักดิ์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
48 นางสาว เกวลิน มงคลชู คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
49 นาย ธีระพล อรรถประจง คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
50 นาย ธงนกรณ์ เสาสูงยาง คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
51 นาย ณัฐศาสตร์ โยธินนะกร ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
52 นาย พรรษธร เจริญศิริ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
53 นางสาว ชญาภา ประเสริฐ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
54 นาย จุติชัย จันละมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
55 นาย ราชศักดิ์ นีไลย์นาค ศึกษาศาสตร์ นศ. 04/09/2017 ไม่ระบุ
56 นาย ไมตรี สุ่มมาตร ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
57 นางสาว ชลธิชา บุญนา ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
58 นางสาว พิมพ์ลภัส พันธ์ไพศาล ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
59 นาย พันธวิศ ชูลิขิต ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
60 นาย ธนากร ดียิ่ง คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
61 นางสาว ฉัตรฑริกา เวชคง ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
62 นางสาว น้ำทิพย์ นุธรรม ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
63 นางสาว ชฎาทิพย์ โพธิสว่าง คณะศิลปกรรมศาสต์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
64 นาย ณภัทร กองเมืองปัก ศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
65 นาย กฤตลักษณ์ ชาวัตร คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
66 นาย สวิตต์ โคตรสีเขียว ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
67 นางสาว พลอยไพลิน พ่อพิลา ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
68 นางสาว พิชญาภา ภูคำวงค์ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
69 นางสาว นุชนาถ เจริญศรี ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
70 นาย วิษณุ มุริจันทร์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 04/09/2017 ไม่ระบุ
71 นาย จักรกฤษ แสนสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
72 นาย ปฏิภาณ ห้วยทราย ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
73 นาย ศิวัช ศุขอร่าม ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
74 นางสาว สุธินี สุขสนิท ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
75 นางสาว นันทฉัตร แต่งงาม ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
76 นางสาว หทัยชนก ครามจะโปะ คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
77 นางสาว นางสาวสัณห์สินี พิมพ์ภักดี คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
78 นางสาว ชุติรัตน์ ธรรมหิรัญ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
79 นาย ธิติภัทร์ ไชยพร คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
80 นางสาว สุพิชญา นิ่มกระโทก ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
81 นางสาว กวินธิดา รู้เกณฑ์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
82 นาย ณัฐพงศ์ คุณารักษ์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
83 นาย สุตัน สีวรรณะ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
84 นาย ธนดล เมธาวี ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
85 นาย พิชญุตม์ ศรีแก้ว ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
86 นางสาว จารุพิชญา ศรีหากุล ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
87 นาย จิรากร หาระทา ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
88 นาย ธนพงษ์ จำนงจิต ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
89 นางสาว จิราภา บุญเปล่ง ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
90 นางสาว หทัยชนก จันทรเสนา คณะศีกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
91 นาย นฤพล สีน้อยขาว ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
92 นางสาว ณัฐณิชา เนินสุทธิ คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
93 นางสาว ฟ้าชนก เบ็ญเจิด ศึกษาศาสตร์ นักษ 05/09/2017 ไม่ระบุ
94 นางสาว ไพลิน ชาญชำนิ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ
95 นางสาว จิรดา มหาโพธิ์ ศึกษาศาสตร์ นักศึกษา 05/09/2017 ไม่ระบุ