รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การผลิตสื่อ Mobile – base Courseware
กลุ่ม ผลิตและบริการสื่อ
ปีงบประมาณ 2560
แผนการสอน/อบรม

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ  Mobile – base Courseware

 

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีนโยบายที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นระบบ   e- Learning อาจารย์ผู้สอนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องออกแบบบทเรียน จัดการเรียนการสอน และ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อใช้ทั้งในระบบ e- Learning  และออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนต้องปรับตัวโดยการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom ให้นักศึกษาสามารถศึกษาจากสื่อการสอนที่คณาจารย์สร้างในทุกที่และทุกอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

     ดังนั้นสำนักนักวัตกรรมการเรียนการสอนจึงเห็นควรให้มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาสื่อการสอนให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นที่มีความสนใจ

 

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้เกิดสื่อ Courseware ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้น

๒.๒ เพื่อพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒.๓ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom

 

๓. ลักษณะกิจกรรม

          การบรรยาย และฝึกปฎิบัติ

 

๔. ระยะเวลา

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

 

๕. วิทยากร

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี ชามาตย์ คณะศึกษาศาสตร์

                                               

๖. คุณสมบัติของผู้สมัคร และสถานที่

          บุคลากรสายผู้สอน จำนวน ๔๐ ที่นั่ง

     ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

๗. การลงทะเบียน

     ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เท่านั้นที่ http://etraining.kku.ac.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

     สิ้นสุดการรับลงทะเบียนวันที่  ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ หรือจนกว่าที่นั่งเต็ม

 ๘. งบประมาณ

          ๘.๑  หมวดค่าใช้สอย

          ๘.๑.๑  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (๕๐ คน x ๓๕ บาท/ชุด x ๒ มื้อ )     ๓,๕๐๐  บาท

          ๘.๑.๒  ค่าอาหาร  (๑๒๐ บาท x ๑ มื้อ x ๕๐ คน)                                 ๖,๐๐๐   บาท

          ๘.๑.๓  ค่าวิทยากร ๑ วัน (๖๐๐ บาท x ๖ ชั่วโมง)                                ๓,๖๐๐   บาท

            รวมงบประมาณ                                                             ๑๓,๑๐๐ บาท

 

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

          นายนรศิษฏ์ เปล่งรัศมี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

    

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑ มีจำนวนสื่อในรายวิชาบนระบบ e – Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพิ่มขึ้น

๑๐.๒ อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาที่สอนได้

๑๐.๓ มีสื่อการสอนสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ Flipped Classroom

    

๑๑. การประเมินผลโครงการ

    ๑๑.๑  ใช้แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมอบรม

กำหนดการหลักสูตรการอบรม

เรื่อง “หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ  Mobile – base Courseware”

 วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 

ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์  อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา

กิจกรรม

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน พิธีเปิด

๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.

บรรยาย สาธิต

หลักการออกแบบและเขียน story board เพื่อใช้ในการสร้าง Courseware

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี ชามาตย์   วิทยากร

๑๐.๓๐-๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ น.

บรรยาย สาธิต

หลักการออกแบบและเขียน story board เพื่อใช้ในการสร้าง Courseware

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี ชามาตย์   วิทยากร

๑๒.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐–๑๔.๓๐ น.

ปฏิบัติการลงมือการใช้โปรแกรม Adobe Captivate เพื่อสร้าง Courseware เบื้องต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี ชามาตย์   วิทยากร

๑๔.๓๐-๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕–๑๖.๐๐ น.

ปฏิบัติการลงมือการใช้โปรแกรม Adobe Captivate เพื่อสร้าง Courseware เบื้องต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี ชามาตย์   วิทยากร

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่จัดอบรม ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 4
ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 24/08/2017 12:00:00
ปิดรับสมคร 13/09/2017 13:00:00
เริ่มการอบรม 14/09/2017 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 14/09/2017 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย กุณฑล วิชาจารย์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
2 นางสาว สุมณฑา เกษมวิลาศ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
3 นาย สุชาติ วัฒนชัย สัตวแพทยศาสตรผ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
4 นาง สุหัทยา บุญมาก แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
5 นาย พลพันธ์ บุญมาก แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
6 นาง นาฏศจี นวลแก้ว คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
7 นาย สุวิน ว่องวัจนะ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
8 นาง อังคณา ทองพูน พัฒนศร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
9 นาย เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ คณะศิลปศาสตร์ วิยาเขตหนองคาย อาจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
10 นาย ไพเกษม แสนยานุสิน คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
11 นางสาว นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร วิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
12 นางสาว ภัทรา วัฒนพันธุ์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
13 นาย วัฒนา พัฒนากูล คณะวิทาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
14 นาย อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
15 นาย รภัสสิทธิ์ ชินภัทรจีรัสถ์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
16 นางสาว วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ เศรษฐศาสตร์ อาจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
17 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
18 นางสาว ดารารัตน์ คำภูแสน มนุษยศาสตร์ อาจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
19 นาย อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
20 นาง อังคณา คลังทอง คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/08/2017 ไม่ระบุ
21 นาง ภัทรมน รัตนาพันธุ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/08/2017 ไม่ระบุ
22 นาย ธัญญา จันทร์ประสพชัย คณะเทคโนโลยี อาจารย์ 26/08/2017 ไม่ระบุ
23 นางสาว จุฬาภรณ์ ตั้งภักดี พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 26/08/2017 ไม่ระบุ
24 นางสาว จรรยา จิระประดิษฐา แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/08/2017 ไม่ระบุ
25 นาย ไพรัตน์ ศรแผลง สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/08/2017 ไม่ระบุ
26 นาง สุพรรณิการ์ เรืองศรี ทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/08/2017 ไม่ระบุ
27 นาย ดนุพล เกษไธสง เกษตรศาสตร์ อาจารย์ 26/08/2017 ไม่ระบุ
28 นางสาว วรานุช ปิติพัฒน์ ทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/08/2017 ไม่ระบุ
29 นางสาว ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/08/2017 ไม่ระบุ
30 นาย เขษมศักดิ์ เบ็ญจศิล ศึกษาทั่วไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 28/08/2017 ไม่ระบุ
31 นาง พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ พยาบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/08/2017 ไม่ระบุ
32 นาง วรวีร์ ชาครียรัตน์ เศรษฐศาสตร์ อาจารย์ 29/08/2017 ไม่ระบุ
33 นาง เพ็ญศรี โพธิภักดี ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 29/08/2017 ไม่ระบุ
34 Miss. Nithikarn Sanoamuang KKUIC Lecturer 31/08/2017 ไม่ระบุ
35 นางสาว มยุรี ลี่ทองอิน พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/09/2017 ไม่ระบุ
36 นาง นวลพรรณ เพียงเกษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศีกษา (ศึกษาศาสตร์) อาจารย์ 08/09/2017 ไม่ระบุ
37 นาย ชัยวุฒิ ฆารสินธุ์ ทันตแพทยศาสตร์ มข. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 08/09/2017 ไม่ระบุ
38 นางสาว นิรมล เมืองโสม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/09/2017 ไม่ระบุ
39 นาย วุฒิฉัตร น้อยนรินทร์ วิทยาศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 08/09/2017 ไม่ระบุ
40 นาย เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/09/2017 ไม่ระบุ