รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การใช้สื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) จาก Aurasma เพื่อการจัดการเรียนการสอน ขั้นพื้นฐาน (Basic)
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2560
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้และเข้าใจการจัดการเรียนการสอนและสามารถบูรณาการเข้ากับรายวิชาโดยนำเทคโนโลยี Aurasma ใช้สร้างสื่อการเรียนการสอนและใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้

วิทยากร  

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์  อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน เวลา และสถานที่

1) การใช้สื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) จาก Aurasma เพื่อการจัดการเรียนการสอน ขั้นพื้นฐาน (Basic)

วันที่ 28 กันยายน  2560  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มเป้าหมาย

          -อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลักสูตรละ 50 คน  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถนำเทคโนโลยี Aurasma  ไปสร้างสื่อการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาของตนเองได้

กำหนดการอบรม

การใช้สื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) จาก Aurasma เพื่อการจัดการเรียนการสอน

ขั้นพื้นฐาน (Basic)

วันที่   28 กันยายน  2560   

08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.          หลักการออกแบบบทเรียนโดยใช้ โปรแกรม Aurasma

                             วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์ 

10.30-10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.          หลักการออกแบบบทเรียนโดยใช้ โปรแกรม Pixlive (ต่อ)

                             วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์ 

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.          ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Aurasma และ Pixlive ขั้นพื้นฐาน

                             วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์ 

14.30-14.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.          ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Aurasma  และ Pixlive ขั้นพื้นฐาน (ต่อ)

                             วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์ 

สถานที่จัดอบรม ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 4
ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 11/09/2017 10:41:00
ปิดรับสมคร 27/09/2017 10:43:00
เริ่มการอบรม 28/09/2017 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 28/09/2017 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 50
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง ปรียา หวังสมนึก วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/09/2017 ไม่ระบุ
2 นางสาว สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน เกษตรศาสตร์ อาจารย์ 14/09/2017 ไม่ระบุ
3 นาย ธัญญา จันทร์ประสพชัย คณะเทคโนโลยี อาจารย์ 14/09/2017 ไม่ระบุ
4 นางสาว สมนึก วรวิเศษ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 14/09/2017 ไม่ระบุ
5 นาย ชัจคเณค์ แพรขาว พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/09/2017 ไม่ระบุ
6 นาง สุภัทรา ปลื้มกมล วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/09/2017 ไม่ระบุ
7 นาง เกศินี สราญฤทธิชัย พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/09/2017 ไม่ระบุ
8 นาย เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ คณะศิลปศาสตร์ วิยาเขตหนองคาย อาจารย์ 14/09/2017 ไม่ระบุ
9 นาย พลพันธ์ บุญมาก แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 14/09/2017 ไม่ระบุ
10 นางสาว สุนทรี บูชิตชน คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย อาจารย์ 14/09/2017 ไม่ระบุ
11 นางสาว วัลลภา วงศ์ศีลธรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 14/09/2017 ไม่ระบุ
12 นางสาว อรภิยา มณีกานนท์ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 14/09/2017 ไม่ระบุ
13 นาย ไพเกษม แสนยานุสิน คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/09/2017 ไม่ระบุ
14 นางสาว ดารารัตน์ คำภูแสน มนุษยศาสตร์ อาจารย์ 15/09/2017 ไม่ระบุ
15 นาย ธัชพงศ์ กตัญญูกุล วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 15/09/2017 ไม่ระบุ
16 นาย จิระเดช พลสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 15/09/2017 ไม่ระบุ
17 นางสาว กานดา ศรอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 15/09/2017 ไม่ระบุ
18 นาย สาธิต กระเวนกิจ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 15/09/2017 ไม่ระบุ
19 นางสาว อัครานี ทิมินกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 15/09/2017 ไม่ระบุ
20 นางสาว มยุรี ลี่ทองอิน พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/09/2017 ไม่ระบุ
21 นาย พรเทพ ถนนแก้ว เทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ 15/09/2017 ไม่ระบุ
22 นาง สุหัทยา บุญมาก แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 15/09/2017 ไม่ระบุ
23 นางสาว ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 17/09/2017 ไม่ระบุ
24 นาย เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/09/2017 ไม่ระบุ
25 นางสาว นงราม เหมือนฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/09/2017 ไม่ระบุ
26 นาง ยุพิน ผาสุข เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/09/2017 ไม่ระบุ
27 นางสาว ปโยธร อุราธรรมกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 26/09/2017 ไม่ระบุ