รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การใช้สื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) จาก Aurasma เพื่อการจัดการเรียนการสอน ขั้นสูง (Advance)
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2560
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้และเข้าใจการจัดการเรียนการสอนและสามารถบูรณาการเข้ากับรายวิชาโดยนำเทคโนโลยี Aurasma ใช้สร้างสื่อการเรียนการสอนและใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้

วิทยากร  

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์  อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน เวลา และสถานที่

1) การใช้สื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) จาก Aurasma เพื่อการจัดการเรียนการสอน ขั้นสูง (Advance)

วันที่ 19  ตุลาคม  2560  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มเป้าหมาย

          -อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลักสูตรละ 50 คน  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถนำเทคโนโลยี Aurasma  ไปสร้างสื่อการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาของตนเองได้

กำหนดการอบรม

การใช้สื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) จาก Aurasma เพื่อการจัดการเรียนการสอน

ขั้นสูง (Advanced)

วันที่  19 ตุลาคม 2560

08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00-10.30 น.          หลักการออกแบบบทเรียนโดยใช้ โปรแกรม Aurasma ขั้นสูง

                                  วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์ 

10.30-10.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.          หลักการออกแบบบทเรียนโดยใช้ โปรแกรม Pixlive (ต่อ)

                                  วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์ 

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.          ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Aurasma ขั้นสูง

                                 วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์ 

14.30-14.45 น.          พักรับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.          ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Aurasma และ Pixlive ขั้นสูง (ต่อ)

                                  วิทยากร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์ 

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 4
ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 28/09/2017 09:00:00
ปิดรับสมคร 18/10/2017 12:00:00
เริ่มการอบรม 19/10/2017 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 19/10/2017 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 50
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย ธัญญา จันทร์ประสพชัย คณะเทคโนโลยี อาจารย์ 28/09/2017 ไม่ระบุ
2 นาย จิระเดช พลสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 28/09/2017 ไม่ระบุ
3 นางสาว ดารารัตน์ คำภูแสน มนุษยศาสตร์ อาจารย์ 30/09/2017 ไม่ระบุ
4 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 07/10/2017 ไม่ระบุ
5 นางสาว สุนิสา ชายเกลี้ยง สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/10/2017 ไม่ระบุ
6 นางสาว มัลลิกา วัฒนะ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 07/10/2017 ไม่ระบุ
7 นางสาว สุมณฑา เกษมวิลาศ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 07/10/2017 ไม่ระบุ
8 นางสาว มาริสา ไกรฤกษ์ คณะพยาบาล รองศาสตราจารย์ 07/10/2017 ไม่ระบุ
9 นางสาว ภัทรา วัฒนพันธุ์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 07/10/2017 ไม่ระบุ
10 นาย ธนกร ปรุงวิทยา เทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/10/2017 ไม่ระบุ
11 นางสาว พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/10/2017 ไม่ระบุ
12 นาง จอมใจ พีรพัฒนา เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 08/10/2017 ไม่ระบุ
13 นาง สุหัทยา บุญมาก แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 08/10/2017 ไม่ระบุ
14 นางสาว ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 09/10/2017 ไม่ระบุ
15 นาย พลพันธ์ บุญมาก แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 09/10/2017 ไม่ระบุ
16 นาย อรัญ จันทร์ลุน สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/10/2017 ไม่ระบุ
17 นางสาว กรรณิการ์ กัวหา เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ 11/10/2017 ไม่ระบุ
18 นาย เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/10/2017 ไม่ระบุ
19 นางสาว สุทธิลักษณ์ ขวัญไตรรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 12/10/2017 ไม่ระบุ
20 นางสาว อภิญญา จุ๊สกุล เทคนิคการเเพทย์ อาจารย์ 16/10/2017 ไม่ระบุ
21 นาย โชติชนะ วิไลลักขณา เทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 16/10/2017 ไม่ระบุ
22 นาง สุภัทรา ปลื้มกมล วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/10/2017 ไม่ระบุ