รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม Series 1 : Project-based & Problem-based Learning through Flipped Classroom เรื่อง กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning แนวใหม่ : Flipping Model, Social Learning & Integration Learning
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2560
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์

1. ได้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะชั้นเรียนแบบกลังทาง (Flipped Classroom) เป็นอย่างไรม ทำไมจึงต้องใช้กระบวนการเรียนรู้แบบกลับทาง, ควรจะนำกลยุทธ์การสอนนี้ไปใช้กับชั้นเรียนหรือผู้เรียนลักษณะแบบใด, จะสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้แบบกลับทางได้ที่ไหน, และจะใช้กลยุทธ์การสอนดังกล่าวอย่างไรเพื่อให้ประสบกับความสำเร็จ

2. ได้ค้นพบปัจจัยสำคัญ (Key Elements) ของกระบวนการเรียนรู้แบบกลับทางเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของแต่ละบทเรียนได้อย่างเหมาะสม

วัน เวลาและสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560  เวลา 09.00-16.00  ณ ห้องอบรมสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 6

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวน  40 คน

วิทยากร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลวิวัฒน์  แสนโสม   คณะพยาบาลศาสตร์

 

กำหนดการ 

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00-10.30 น.

กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning แนวใหม่ : Flipping Model, Social Learning & Integration Learning

ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

10.30-10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10.45-12.00 น.

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Project-based learning  เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย  /ตัวอย่าง Case Study

ผศ ดร.ดลวิวัฒน์ แสนโสม

 

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-14.30 น.

การจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom โดยใช้ “Kahoot” ในการวัดและประเมินผลแบบ Formative assessment

นายจิตรกร  สิริวัฒนากุล

นางนฤมล  น้อยนรินทร์

นักวิชาการศึกษา

14.30-14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

14.45-16.00 น.

การจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom โดยใช้ “Plikers” ในการวัดและประเมินผลแบบ Formative assessment

นางนภาพัฒน์  ชาญสมร

นางสาววนิดา  สุขโข

นักวิชการศึกษา

 

 

รูปแบบ

1.       ให้หลักการและแนวคิด/ทฤษฎี

2.       บรรยายเกี่ยวกับการใช้งานแอพพริเคชั่น

3.       ทดลองสร้าง

4.       ทดลองใช้ 

5.       ผู้เรียนมีการตอบคำถามและใช้งานจริง

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 6
ห้อง อบรมสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 25/10/2017 10:39:00
ปิดรับสมคร 22/11/2017 15:00:00
เริ่มการอบรม 24/11/2017 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 16/11/2017 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว สมฤทัย ปั้นพานิช สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 27/10/2017 ไม่ระบุ
2 นาง จินตนา สมสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/11/2017 ไม่ระบุ
3 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 01/11/2017 ไม่ระบุ
4 นางสาว สิลดา อินทรโสธรฉันท์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 02/11/2017 ไม่ระบุ
5 นางสาว วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 07/11/2017 ไม่ระบุ
6 นาง อังคณา คลังทอง คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/11/2017 ไม่ระบุ
7 นางสาว ภาสินี ก้านจักร งานเลขานุการ/คณะเเพทยศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์ 15/11/2017 ไม่ระบุ
8 นางสาว อัจฉรา ศิริมังคะลา วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/11/2017 ไม่ระบุ
9 นางสาว ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/11/2017 ไม่ระบุ
10 นาย ไพเกษม แสนยานุสิน คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/11/2017 ไม่ระบุ
11 นางสาว ทิพาพร กาญจนราช เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/11/2017 ไม่ระบุ
12 นางสาว กนกอร สมปราชญ์ ศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 15/11/2017 ไม่ระบุ
13 นางสาว ประกฤติยา ทักษิโณ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 15/11/2017 ไม่ระบุ
14 นางสาว สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/11/2017 ไม่ระบุ
15 นาย ไพศาล เอกวัฒน์ คณะเกษตรศาสตร๋ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 16/11/2017 ไม่ระบุ
16 นาง วรวีร์ ชาครียรัตน์ เศรษฐศาสตร์ อาจารย์ 16/11/2017 ไม่ระบุ
17 นาง เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/11/2017 ไม่ระบุ
18 นาย เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ คณะศิลปศาสตร์ วิยาเขตหนองคาย อาจารย์ 16/11/2017 ไม่ระบุ
19 นางสาว อัจฉราพร รัตนมณี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 16/11/2017 ไม่ระบุ
20 นางสาว ศันสนีย์ ชุมพลบัญชร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 16/11/2017 ไม่ระบุ
21 นาย ทรงพล พลเยี่ยม โรงเรีบนเทศบาลบ้านโนนชัย ครู 16/11/2017 ไม่ระบุ
22 นาย พิทักษ์พงษ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์ สัตวแพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 16/11/2017 ไม่ระบุ
23 นาง เบญจมาภรณ์ มามุข กองสื่อสารองค์กร พนักงานฝ่ายรายการ 16/11/2017 ไม่ระบุ
24 นาย อาทิตย์ พันธ์สวัสดิ์ ศิลปกรรมศาสตร์ นักสารสนเทศ 16/11/2017 ไม่ระบุ
25 นาง เบญจมาศ ชนะน้อย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง สพป.อุดรธานี เขต1 ครู 16/11/2017 ไม่ระบุ
26 นาย ธนพล รุ่งเรือง คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 16/11/2017 ไม่ระบุ
27 นาง ประวีณา มณีรัตนรุ่งโรจน์ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/11/2017 ไม่ระบุ
28 นาง อนาลยา หนานสายออ เทคโนโลยี อาจารย์ 17/11/2017 ไม่ระบุ
29 นาง พนาวัลย์ หมู่โสภณ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/11/2017 ไม่ระบุ
30 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 19/11/2017 ไม่ระบุ
31 นาง ภัทรพร วีระนาคินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 20/11/2017 ไม่ระบุ
32 นางสาว ยุพรัตน์ หลิมมงคล สาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 21/11/2017 ไม่ระบุ
33 นาย เขษมศักดิ์ เบ็ญจศิล ศึกษาทั่วไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 22/11/2017 ไม่ระบุ