รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม ประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับการเรียนการสอนด้วยสื่อ AR จากโปรแกรม PixLive Maker
กลุ่ม ผลิตและบริการสื่อ
ปีงบประมาณ 2560
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์

          - เพื่อให้เกิดสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ

          - เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับบทเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้น

ระยะเวลา และสถานที่

          วันที่ 17 พฤศจิกายน  2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ

วิทยากร

          อาจารย์จีราวุฒิ บุญช่วยนำผล อาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มเป้าหมาย

อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 40 คน 

กำหนดการหลักสูตรการอบรม

เรื่อง “การประยุคใช้นวัตกรรมกับการเรียนการสอนด้วยสื่อ AR จากโปรแกรม PixLive Maker”

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560  

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน พิธีเปิด

09.00-10.30 น.

บรรยาย สาธิต

แนะนำการพัฒนาสื่อในรูปแบบ AR  (Augmented Reality)

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

บรรยาย สาธิต

การสมัครใช้งาน PixLive Maker   

การสร้าง AR ในรูปแบบ 3D

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00–14.30 น.

การสร้าง Marker

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45–16.00 น.

ทดลองสร้างสื่อบนอุปกรณ์ SmartPhone

การพรีวิวและการนำสื่อไปใช้

 

 

สถานที่จัดอบรม ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 5
ห้อง คอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 25/10/2017 11:04:00
ปิดรับสมคร 16/11/2017 11:04:00
เริ่มการอบรม 17/11/2017 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 17/11/2017 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย เขษมศักดิ์ เบ็ญจศิล ศึกษาทั่วไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 25/10/2017 ไม่ระบุ
2 นาง อรุณนี สังกา เทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/10/2017 ไม่ระบุ
3 นางสาว จินตนา มูลตรี กองบริหารงานวิจัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 27/10/2017 ไม่ระบุ
4 นาย พลพันธ์ บุญมาก แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 27/10/2017 ไม่ระบุ
5 นาย รัฐบาล ขันธ์โพธิ์น้อย วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 27/10/2017 ไม่ระบุ
6 นาง สุหัทยา บุญมาก แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 27/10/2017 ไม่ระบุ
7 นาย วุฒิฉัตร น้อยนรินทร์ วิทยาศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 27/10/2017 ไม่ระบุ
8 นางสาว สมฤทัย ปั้นพานิช สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 27/10/2017 ไม่ระบุ
9 นางสาว สุมณฑา เกษมวิลาศ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 27/10/2017 ไม่ระบุ
10 นาย สัมฤทธิ์ มัสฉะ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 27/10/2017 ไม่ระบุ
11 นาย ธวัช รัตนมนตรี สำนักบริการวิชาการ ผู้บริหาร 27/10/2017 ไม่ระบุ
12 นาง เยาวนาฏ เคนจันทา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ พยาบาล 27/10/2017 ไม่ระบุ
13 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 27/10/2017 ไม่ระบุ
14 นาย นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์ แพทยศาสตร์ แพทย์ประจำบ้าน 27/10/2017 ไม่ระบุ
15 นางสาว สาวิตรี วงศ์ตั้งถิ่นฐาน เกษตรศาสตร์ อาจารย์ 28/10/2017 ไม่ระบุ
16 นาง รักษวร ใจสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/10/2017 ไม่ระบุ
17 นาง พนาวัลย์ หมู่โสภณ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/10/2017 ไม่ระบุ
18 นาย ธีรยุทธ บาลชน สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ 29/10/2017 ไม่ระบุ
19 นางสาว นิศารัตน์ ทิพยดารา วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ นักวิชาการประมง 30/10/2017 ไม่ระบุ
20 นางสาว วรนุช มรรควัลย์ เกษตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 30/10/2017 ไม่ระบุ
21 นาย อิทธิพงศ์ โคแก้ว วิศวกรรมศาสตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 30/10/2017 ไม่ระบุ
22 นางสาว พัชราพร ด่านธนธรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักสารสนเทศ 30/10/2017 ไม่ระบุ
23 นาย ไพเกษม แสนยานุสิน คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/10/2017 ไม่ระบุ
24 นาย สิริพงศ์ ทับบุญ ทันตแพทยศาสตร์ นักสารสนเทศ 30/10/2017 ไม่ระบุ
25 นางสาว นิรมล เมืองโสม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 31/10/2017 ไม่ระบุ
26 นางสาว พรทิพย์ โพนตุแสง คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ 31/10/2017 ไม่ระบุ
27 นาย กิเลน ติณนรเศรษฐ์ วิทยาศาสตร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 01/11/2017 ไม่ระบุ
28 นางสาว วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 07/11/2017 ไม่ระบุ
29 นาย ธรรมนูญ วุฒิพันธุ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 07/11/2017 ไม่ระบุ
30 นาง จารุณี สรกฤช พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 11/11/2017 ไม่ระบุ
31 นางสาว ปนัสดา อวิคุณประเสริฐ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 14/11/2017 ไม่ระบุ
32 นางสาว กรรณภัสส์ สิริเกียรติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นักวิชาการช่างศิลป์ 15/11/2017 ไม่ระบุ
33 นาย ไพศาล เอกวัฒน์ คณะเกษตรศาสตร๋ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 15/11/2017 ไม่ระบุ