รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับการเรียนการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์
กลุ่ม ผลิตและบริการสื่อ
ปีงบประมาณ 2560
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์

          - เพื่อให้เกิดสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ

          - เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับบทเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจมากขึ้น

ระยะเวลาและสถานที่

          วันที่ 23 พฤศจิกายน  2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์  ชั้น 4 อาคารศูนย์สารสนเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

         อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จำนวน 40 คน

วิทยากร

          อาจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการหลักสูตรการอบรม

เรื่อง “หลักสูตรการประยุคใช้นวัตกรรมกับการเรียนการสอนด้วยสื่อวีดิทัศน์”

วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น ๔  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เวลา

กิจกรรม

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน พิธีเปิด

09.00-10.30 น.

บรรยาย สาธิต

แนะนำการพัฒนาสื่อในรูปแบบวิดิทัศน์

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

บรรยาย สาธิต 

การสร้างสื่อวิดิทัศ

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00–14.30 น.

การสร้าง Marker

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

14.45–16.00 น.

ทดลองสร้างสื่อบนอุปกรณ์ SmartPhone

การพรีวิวและการนำสื่อไปใช้

 

สถานที่จัดอบรม ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 4
ห้อง คอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 25/10/2017 14:02:00
ปิดรับสมคร 22/11/2017 11:00:00
เริ่มการอบรม 23/11/2017 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 23/11/2017 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว สมฤทัย ปั้นพานิช สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 27/10/2017 ไม่ระบุ
2 นาย สิริพงศ์ ทับบุญ ทันตแพทยศาสตร์ นักสารสนเทศ 30/10/2017 ไม่ระบุ
3 นางสาว พรทิพย์ โพนตุแสง คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ 31/10/2017 ไม่ระบุ
4 นาย ธีระยุทธ ทองเครือ คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 31/10/2017 ไม่ระบุ
5 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักสารสนเทศ 31/10/2017 ไม่ระบุ
6 นาย เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 31/10/2017 ไม่ระบุ
7 Miss Chutima Virochsaengaroon International College Lecturer 31/10/2017 ไม่ระบุ
8 นางสาว มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 31/10/2017 ไม่ระบุ
9 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 31/10/2017 ไม่ระบุ
10 นาง พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ พยาบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 01/11/2017 ไม่ระบุ
11 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 01/11/2017 ไม่ระบุ
12 นางสาว สิลดา อินทรโสธรฉันท์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 02/11/2017 ไม่ระบุ
13 นาย วีระพงศ์ คณะศิริวงษ์ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ 02/11/2017 ไม่ระบุ
14 นาย ทรงพล อุปชิตกุล คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/11/2017 ไม่ระบุ
15 นาง พรรณี ปึงสุวรรณ คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/11/2017 ไม่ระบุ
16 นางสาว วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 07/11/2017 ไม่ระบุ
17 นาย ธรรมนูญ วุฒิพันธุ์ชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 07/11/2017 ไม่ระบุ
18 นาย กัณหา มุยสุข แพทยศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ 09/11/2017 ไม่ระบุ
19 นาง วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) อาจารย์ 16/11/2017 ไม่ระบุ
20 นาย ไพเกษม แสนยานุสิน คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/11/2017 ไม่ระบุ
21 นาง สุธาสินี ทัพพสารพงศ์ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/11/2017 ไม่ระบุ