รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการมีส่วนในการเรียนรู้ โดยใช้ Google Tools, Effective & Interactive PowerPoint
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2560
แผนการสอน/อบรม

กำหนดการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการมีส่วนในการเรียนรู้ โดยใช้ Google Tools, Effective & Interactive PowerPoint (หลักสูตรที่ 1 : Project-based & Problem-based Learning through Flipped Classroom) 

วันจันทร์ที่ 18  ธันวาคม  2560

เวลา

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  

ลงทะเบียน

09.00-10.15 น.   

เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการมีส่วนในการเรียนรู้แบบ Effective & Interactive PowerPoint  

10.15-10.30 น.  

รับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 น.   

(ต่อ) ฝึกปฏิบัติเทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการมีส่วนในการเรียนรู้แบบ Effective & Interactive PowerPoint

12.00-13.00 น.   

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.  

เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการมีส่วนในการเรียนรู้แบบ Effective & Interactive PowerPoint ด้วย Piktochart

ที่ช่วยสนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Infographic, Presentation

14.30-14.45 น.   

รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.  

ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Piktochart ที่ช่วยสนับสนุนการสร้างสื่อการเรียนการสอนรูปแบบ Infographic, Presentation ในการเรียนรู้แบบ Effective & Interactive PowerPoint ด้วย

 

วันอังคารที่ 19  ธันวาคม  2560

เวลา

หัวข้อ

08.30-09.00 น.  

ลงทะเบียน

09.00-10.15 น.   

เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการมีส่วนในการเรียนรู้แบบ Effective & Interactive PowerPoint ด้วย Nearpod

10.15-10.30 น.  

รับประทานอาหารว่าง

10.30-12.00 น.   

(ต่อ) เทคนิคการจัดการเรียนรู้เพื่อกระตุ้นการมีส่วนในการเรียนรู้แบบ Effective & Interactive PowerPoint

ด้วย Nearpod

12.00-13.00 น.   

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.  

ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Nearpod เพื่อกระตุ้นการมีส่วนในการเรียนรู้แบบEffective & Interactive PowerPoint

14.30-14.45 น.   

รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.30 น.  

(ต่อ) ฝึกปฏิบัติโปรแกรม Nearpod เพื่อกระตุ้นการมีส่วนในการเรียนรู้แบบ Effective & Interactive PowerPoint

 

วิทยากร  :  อาจารย์ ดร.สุมณฑา  เกษมวิลาศ   อาจารย์ประจำภาควิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 5
ห้อง อบรมคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 28/11/2017 10:47:00
ปิดรับสมคร 15/12/2017 10:47:00
เริ่มการอบรม 18/12/2017 10:47:00
สิ้นสุดการอบรม 19/12/2017 10:47:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว นิภาพร เส็งคำปาน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 29/11/2017 ไม่ระบุ
2 นางสาว ภัทรียา ลาสุนนท์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 29/11/2017 ไม่ระบุ
3 นางสาว นุชนาฏ ผลเกิด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 29/11/2017 ไม่ระบุ
4 นาย รัตพงษ์ ฤกษ์ไชโย วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 30/11/2017 ไม่ระบุ
5 นาง รัชตวรรณ ศรีตระกูล พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/12/2017 ไม่ระบุ
6 นางสาว สุนทรี บูชิตชน คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย อาจารย์ 04/12/2017 ไม่ระบุ
7 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 04/12/2017 ไม่ระบุ
8 นางสาว ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ วืทยาศาสตร์ อาจารย์ 04/12/2017 ไม่ระบุ
9 นางสาว ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/12/2017 ไม่ระบุ
10 นางสาว มยุรี ลี่ทองอิน พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/12/2017 ไม่ระบุ
11 นางสาว ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 04/12/2017 ไม่ระบุ
12 นางสาว ชลิดา ธนัฐธีรกุล พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/12/2017 ไม่ระบุ
13 นางสาว สมนึก วรวิเศษ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 04/12/2017 ไม่ระบุ
14 นาย ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 04/12/2017 ไม่ระบุ
15 นาง นันท์นริน ทีฆวิวรรธน์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 04/12/2017 ไม่ระบุ
16 นาง อังคณา คลังทอง คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/12/2017 ไม่ระบุ
17 นางสาว พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์ ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/12/2017 ไม่ระบุ
18 นางสาว ชนกฤทัย ชื่นอารมณ์ พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 05/12/2017 ไม่ระบุ
19 นางสาว ปัทมา ชัยเลิศวณิชกุล ทันตแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 05/12/2017 ไม่ระบุ
20 นางสาว สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/12/2017 ไม่ระบุ
21 นางสาว ศันสนีย์ ชุมพลบัญชร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 06/12/2017 ไม่ระบุ
22 นางสาว อัจฉราพร รัตนมณี สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 06/12/2017 ไม่ระบุ
23 นางสาว พันทิวา เหล่าสมบัติ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 06/12/2017 ไม่ระบุ
24 นาง สุหัทยา บุญมาก แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 06/12/2017 ไม่ระบุ
25 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 06/12/2017 ไม่ระบุ
26 นาย วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/12/2017 ไม่ระบุ
27 นาย มานพ ศรีอุทธา วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 07/12/2017 ไม่ระบุ
28 นางสาว ฐิติมา กำลังเลิศ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ 12/12/2017 ไม่ระบุ
29 นาง อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 14/12/2017 ไม่ระบุ