รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบอีเลิร์นนิงสำหรับคณาจารย์
กลุ่ม งานส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมการเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2560
แผนการสอน/อบรม

โครงการบรมเชิงปฏิบัติการ

การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบอีเลิร์นนิงสำหรับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารสารสนเทศ ชั้น ๕ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

เวลา

กิจกรรม วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียนและพิธีเปิด

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

การเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนอุดมศึกษาด้วยอีเลินนิ่ง: กรอบแนวในการออกแบบการเรียนการสอน
Transformative e-Learning in Higher Education: Instruction Design Framework
โดย  ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนฯ             วิทยากร

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

การเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนอุดมศึกษาด้วยอีเลินนิ่ง: กรอบแนวในการออกแบบการเรียนการสอน
Transformative e-Learning in Higher Education: Instruction Design Framework
โดย  ผศ.ดร.อิศรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอนฯ             วิทยากร

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

การเข้าใช้งานระบบและการจัดการรายวิชาบน Moodle ver.3.4

โดย  นายสามารถ สิงห์มา                                                                         วิทยากร
       บุคคลากรกลุ่มอีเลิร์นนิง   สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน                   ผู้ช่วยวิทยากร

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.

การใช้งานส่วนเสริมและเทคนิคพิเศษต่างๆ Moodle ver.3.4
- WizIQ Virtual Classroom Plugin ,Poster และอื่นๆ

โดย  นายเตมินทร์ เดชพิพัฒน์ภูวดล                                                             วิทยากร
       บุคคลากรกลุ่มอีเลิร์นนิง   สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน                   ผู้ช่วยวิทยากร

 

เวลา

กิจกรรม วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบเกมมิฟิเคชั่น (Gamification) บนระบบอีเลรินน์นิงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงที่ ๑

โดย  ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ              วิทยากร
บุคคลากรกลุ่มอีเลิร์นนิง   สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน                  ผู้ช่วยวิทยากร

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบเกมมิฟิเคชั่น (Gamification) บนระบบอีเลรินน์นิงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงที่ ๒

โดย  ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมฯ              วิทยากร
บุคคลากรกลุ่มอีเลิร์นนิง   สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน                  ผู้ช่วยวิทยากร

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

รับประทานอาหารเที่ยง

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

การใช้งานเครื่องมือที่ส่งเสริมการสอนรูปแบบเกมมิฟิเคชั่น ช่วงที่ ๑
Level Up! ,Badges ,Progress Bar และอื่นๆ

โดย นายระบิล  ภักดีผล                                                            วิทยากร
บุคคลากรกลุ่มอีเลิร์นนิง   สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน                 ผู้ช่วยวิทยากร

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.

พักรับประทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.

การใช้งานเครื่องมือที่ส่งเสริมการสอนรูปแบบเกมมิฟิเคชั่น ช่วงที่ ๒
Level Up! ,Badges ,Progress Bar และอื่นๆ

โดย  นายระบิล  ภักดีผล                                                           วิทยากร
บุคคลากรกลุ่มอีเลิร์นนิง   สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน                 ผู้ช่วยวิทยากร

สถานที่จัดอบรม อาคารสารสนเทศ
ชั้น 5
ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 28/12/2017 12:00:00
ปิดรับสมคร 15/01/2018 16:00:00
เริ่มการอบรม 24/01/2018 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 25/12/2017 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 30
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว กรแก้ว จันทภาษา เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/01/2018 ไม่ระบุ
2 นาง อนงค์นุช เทียนทอง เศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 05/01/2018 ไม่ระบุ
3 นางสาว มนสิชา เพชรานนท์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/01/2018 ไม่ระบุ
4 นาย ชัชวาล อัยยาธิติ วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 05/01/2018 ไม่ระบุ
5 นาง ปรียา หวังสมนึก วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/01/2018 ไม่ระบุ
6 นางสาว ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/01/2018 ไม่ระบุ
7 นางสาว จิรวรรณ อภิรักษากร เทคโนโลยี อาจารย์ 05/01/2018 ไม่ระบุ
8 นาง ขนิษฐา วรธงชัย คณะพยาบาลศ่สตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/01/2018 ไม่ระบุ
9 นางสาว ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ วืทยาศาสตร์ อาจารย์ 05/01/2018 ไม่ระบุ
10 นาง ผกาวดี แก้วกันเนตร เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/01/2018 ไม่ระบุ
11 นาง ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/01/2018 ไม่ระบุ
12 นาง อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/01/2018 ไม่ระบุ
13 นาย สุบิน พัวศิริ ทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/01/2018 ไม่ระบุ
14 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 05/01/2018 ไม่ระบุ
15 นาย ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 06/01/2018 ไม่ระบุ
16 นาย ชัจคเณค์ แพรขาว พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/01/2018 ไม่ระบุ
17 นางสาว สมหญิง ลีลาทรัพย์เจริญ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/01/2018 ไม่ระบุ
18 นาง กันยรัตน์ โหละสุต วิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 07/01/2018 ไม่ระบุ
19 นาย ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/01/2018 ไม่ระบุ
20 นางสาว อัมพร แซ่เอียว เทคโนโลยี อาจารย์ 08/01/2018 ไม่ระบุ
21 นาง เสาวนันท์ บำเรอราช แพทยศาสตร์ อาจารย์ 08/01/2018 ไม่ระบุ
22 นาง คัชรินทร์ ภูนิคม คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/01/2018 ไม่ระบุ
23 นางสาว พรรณรัตน์ ก้วยเจริญพานิชก์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 09/01/2018 ไม่ระบุ
24 นาง วรรณภา อิชิดะ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 10/01/2018 ไม่ระบุ
25 นางสาว อัจฉรา ศิริมังคะลา วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/01/2018 ไม่ระบุ
26 นางสาว พัชรวิภา มณีไสย แพทยศาสตร์ อาจารย์ 11/01/2018 ไม่ระบุ
27 นาง พนาวัลย์ หมู่โสภณ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/01/2018 ไม่ระบุ
28 นางสาว สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 12/01/2018 ไม่ระบุ
29 นาง ภัทรพร วีระนาคินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 15/01/2018 ไม่ระบุ
30 นางสาว จุมาพร โสหนองบัว คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 17/01/2018 ไม่ระบุ