รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Cloud Technology ในการสนับสนุนการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2560
แผนการสอน/อบรม

 กำหนดการอบรม

หลักสูตรที่ 3 : Community-based, Service-based, & Research-based Learningintegrated Cloud Technology

เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Cloud Technology ในการสนับสนุนการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม 

วันพุธที่ 17  มกราคม  2561

เวลา 08.30-09.00 น.             ลงทะเบียน

เวลา 09.00-10.30 น.             การบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม  

                                              โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ก้านจักร   ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

เวลา 10.30-10.45 น.             รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.00 น              การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Cloud Technology
                                               ในการสนับสนุนการใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
                                               โดย  อาจารย์ ดร.อนุชา  โสมาบุตร

เวลา 12.00-13.00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.            การบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และ การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

                                              โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  วัฒนชัย  คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

เวลา 14.30-14.45 น.             รับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45-16.00 น.             การบรรยายและฝึกปฏิบัติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และ การเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

                                              โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  วัฒนชัย  คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 18  มกราคม  2561

เวลา 09.00-10.30 น.             การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

                                            โดยใช้ Office 365 สร้าง Portfolio & Typeform 

                                             โดยกลุ่มพัฒนาการเรียนการสอน

เวลา 10.30-10.45 น.             รับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.00 น.             การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

                                            โดยใช้ Office 365 สร้าง Portfolio & Typeform

                                             โดยกลุ่มพัฒนาการเรียนการสอน

เวลา 12.00-13.00 น.             รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-14.30 น.             การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

                                            โดยใช้ Office 365 สร้าง Portfolio & Typeform

เวลา 14.30-14.45 น.             รับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45-16.00 น.              การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม

                                            โดยใช้ Office 365 สร้าง Portfolio & Typeform

                                              โดยกลุ่มพัฒนาการเรียนการสอน

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 5
ห้อง อบรมคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 05/01/2018 09:07:00
ปิดรับสมคร 15/01/2018 09:08:00
เริ่มการอบรม 17/01/2018 09:08:00
สิ้นสุดการอบรม 18/01/2018 09:08:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว ปุญชรัสมิ์ คริษฐพัฒฑาวัณ วืทยาศาสตร์ อาจารย์ 05/01/2018 ไม่ระบุ
2 นาย ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 06/01/2018 ไม่ระบุ
3 นาย วิญญ์ สาสุนันท์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 09/01/2018 ไม่ระบุ
4 Miss Chutima Virochsaengaroon International College Lecturer 10/01/2018 ไม่ระบุ
5 นาง อนาลยา หนานสายออ เทคโนโลยี อาจารย์ 10/01/2018 ไม่ระบุ
6 นาง วรรณภา อิชิดะ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 11/01/2018 ไม่ระบุ
7 นางสาว วัชรี คุณกิตติ เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 11/01/2018 ไม่ระบุ
8 นาง จินตนา สมสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/01/2018 ไม่ระบุ
9 นาง เกศินี สราญฤทธิชัย พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/01/2018 ไม่ระบุ
10 นางสาว กันยา พลแสน เกษตรศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 11/01/2018 ไม่ระบุ
11 นางสาว สิริพร ทิวะสิงห์ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 11/01/2018 ไม่ระบุ
12 นาง ทรรศนีย์ อินทร์ล้ำ สำนักหอสมุด บรรณารักษ์ 11/01/2018 ไม่ระบุ
13 ภญ.ดร. BENJAPORN SILARUKS โรงพยาบาลขอนแก่น หัวหน้างานเภสัชกรรมบริการสารสนเทศ 11/01/2018 ไม่ระบุ
14 นางสาว ประภาพร มณฑาทิพย์ สำนักหอสมุด นักจดหมายเหตุ 11/01/2018 ไม่ระบุ
15 นาย เพชรากร หาญพานิชย์ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 11/01/2018 ไม่ระบุ
16 นางสาว มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/01/2018 ไม่ระบุ
17 นางสาว ทิพานัน พงษ์สุวรรณ สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ 11/01/2018 ไม่ระบุ
18 นาง ยุวดี เพชระ ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ บรรณารักษ์ 12/01/2018 ไม่ระบุ
19 นางสาว มยุรี ลี่ทองอิน พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/01/2018 ไม่ระบุ