รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การใช้เทคโนโลยี Ubiquitous Learning ในการเรียนรู้รูปแบบ Collaborative Inquiry-based Learning
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2560
แผนการสอน/อบรม

การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Collaborative Inquiry- based Learning และสามารถใช้เทคโนโลยี Ubiquitous Learning ในพัฒนารูปแบบการสอน

วิทยากร  

         1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์  รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

        2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล  คีรีรัตน์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

        3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุณี  ซามาตย์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        4.นางนภาพัฒน์  ชาญสมร    และกลุ่มพัฒนาการเรียนการสอน  สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

       

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 15-16  มกราคม  2561  ณ ห้องอบรม ชั้น 6 สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

อาคารศูนย์สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

กลุ่มเป้าหมาย

        -อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  50 คน 

       ** โดยผู้เข้าอบรมต้องจัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาใช้ในการอบรม**

กำหนดการ

วันที่ 15 มกราคม  2561

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00-10.30 น.

การบรรยาย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Collaborative Learning and M-Learning Technology

ผศ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.45-12.00 น.

ตัวอย่างการใช้เทคนิค Ubiquitous Learning ในรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ.พรพิมล  คีรีรัตน์

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-14.30 น.

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Collaborative Learning and M-Learning Technology

ผศ.ดร.จารุณี  ซามาตย์

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.45-16.00 น.

ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Collaborative Learning and M-Learning Technology (ต่อ)

ผศ.ดร.จารุณี  ซามาตย์

วันที่   16 มกราคม  2561

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00-10.30 น.

การสร้าง Google Form และการประยุกต์ใช้ร่วมกับ QR Code สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขต

นางนภาพัฒน์  ชาญสมร และกลุ่มพัฒนาการเรียนการสอน

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

10.45-12.00 น.

การสร้าง Google Form และการประยุกต์ใช้ร่วมกับ QR Code สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขต (ต่อ)

นางนภาพัฒน์  ชาญสมร และกลุ่มพัฒนาการเรียนการสอน

12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-14.30 น.

การสร้าง Google Form และการประยุกต์ใช้ร่วมกับ QR Code สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขต (ต่อ)

นางนภาพัฒน์  ชาญสมร และกลุ่มพัฒนาการเรียนการสอน

14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

14.45-16.00 น.

การสร้าง Google Form และการประยุกต์ใช้ร่วมกับ QR Code สำหรับการจัดการเรียนรู้แบบไร้ขอบเขต (ต่อ)

นางนภาพัฒน์  ชาญสมร และกลุ่มพัฒนาการเรียนการสอน

สถานที่จัดอบรม ห้องอบรม ชั้น6 สำนักนวัตรกรรมการเรียนการสอน
ชั้น 6
ห้อง ห้องอบรม ชั้น 6
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 05/01/2018 11:00:00
ปิดรับสมคร 14/01/2018 15:00:00
เริ่มการอบรม 15/01/2018 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 16/01/2018 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 50
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย ไพบูลย์ มะโนรมย์ ศูนย์ภาษาอาเซียน นักวิชาการศึกษา 05/01/2018 ไม่ระบุ
2 นาย ศิวานนท์ รัตนะกนกชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 06/01/2018 ไม่ระบุ
3 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 08/01/2018 ไม่ระบุ
4 นาง ขนิษฐา วรธงชัย คณะพยาบาลศ่สตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/01/2018 ไม่ระบุ
5 นางสาว มยุรี ลี่ทองอิน พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/01/2018 ไม่ระบุ
6 นาย วิญญ์ สาสุนันท์ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 09/01/2018 ไม่ระบุ
7 นาง วรรณภา อิชิดะ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 10/01/2018 ไม่ระบุ
8 นาง เกศินี สราญฤทธิชัย พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/01/2018 ไม่ระบุ
9 ภญ.ดร. BENJAPORN SILARUKS โรงพยาบาลขอนแก่น หัวหน้างานเภสัชกรรมบริการสารสนเทศ 11/01/2018 ไม่ระบุ
10 นาย พิทักษ์พงษ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์ สัตวแพทยศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ 11/01/2018 ไม่ระบุ
11 นางสาว ทิพานัน พงษ์สุวรรณ สำนักหอสมุด นักเอกสารสนเทศ 11/01/2018 ไม่ระบุ
12 นางสาว ษมาพร บุตตะโยธี วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี อาจารย์ 13/01/2018 ไม่ระบุ