รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การสร้างและใช้ Cloud Technology เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส (Ubiquitous Learning) เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาทางด้านการคิดวิเคราะห์
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2560
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้และเข้าใจการจัดการเรียนการสอนและสามารถบูรณาการเข้ากับรายวิชาโดยนำเทคโนโลยี Cloud Technology ใช้สร้างสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส

วิทยากร    อ.ดร.วรสรวง  ดวงจินดา       ผู้อำนวยการสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม         

วัน เวลา และสถานที่

วันที่  9-10  กุมภาพันธ์  2561    ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มเป้าหมาย

          -อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลักสูตรละ 50 คน 

กำหนดการอบรม

การสร้างและใช้ Cloud Technology เป็นเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส

(Ubiquitous Learning) เพื่อพัฒนาทักษะทางปัญญาทางด้านการคิดวิเคราะห์

วันที่  9-10  กุมภาพันธ์   2561    เวลา 09.00-16.00 น.    ห้องคอมพิวเตอร์  ชั้น 5 อาคารศูนย์สารนเทศ

 

วันที่  9  กุมภาพันธ์   2561

เวลา 09.00-10.30 น.

หลักการและแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบยูบิควิตัสที่เน้นบริบทจริง (Context-aware Ubiquitous Learning) และการใช้ Repertory Grid Method ในการเรียนรู้

อ.ดร.วรสรวง  ดวงจินดา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

เวลา 10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 10.45-12.00 น.

กรณีตัวอย่างและการสาธิตการจัดการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสที่เน้นบริบทจริงโดยใช้ Repertory Grid Method

อ.ดร.วรสรวง  ดวงจินดา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เวลา 12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

เวลา 13.00-14.30 น.

การออกแบบและสร้างบันทึกการเรียนรู้แบบตารางวิเคราะห์ (Repertory Grid-based Learning Log) โดยใช้ Google Form & Form+

อ.ดร.วรสรวง  ดวงจินดา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เวลา 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา 14.45-16.00 น.

การออกแบบและสร้างบันทึกการเรียนรู้แบบตารางวิเคราะห์ (Repertory Grid-based Learning Log) โดยใช้ Google Form & Form+ (ต่อ)

อ.ดร.วรสรวง  ดวงจินดา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่  10 กุมภาพันธ์   2561

เวลา 09.00-10.30 น.

การออกแบบและสร้างบันทึกการเรียนรู้แบบตารางวิเคราะห์ (Repertory Grid-based Learning Log) โดยใช้ Google Form & Form+ (ต่อ)

อ.ดร.วรสรวง  ดวงจินดา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เวลา 10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

เวลา 10.45-12.00 น.

การออกแบบและสร้างบันทึกการเรียนรู้แบบตารางวิเคราะห์ (Repertory Grid-based Learning Log) โดยใช้ Google Form & Form+ (ต่อ)

อ.ดร.วรสรวง  ดวงจินดา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

เวลา 12.00-13.00 น.

รักประทานอาหารกลางวัน

 

เวลา 13.00-14.30 น.

การสร้างบันทึกการเรียนรู้แบบตารางวิเคราะห์ (Repertory Grid-based Learning Log) โดยใช้ Typeform

อ.ดร.วรสรวง  ดวงจินดา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

เวลา 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

เวลา 14.45-16.00 น.

การสร้างบันทึกการเรียนรู้แบบตารางวิเคราะห์ (Repertory Grid-based Learning Log) โดยใช้ Typeform (ต่อ)

อ.ดร.วรสรวง  ดวงจินดา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

สถานที่จัดอบรม ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์
ชั้น 5
ห้อง 2
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 16/01/2018 15:00:00
ปิดรับสมคร 08/02/2018 11:00:00
เริ่มการอบรม 09/02/2018 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 10/02/2018 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 50
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง เบญจา มุกตพันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 19/01/2018 ไม่ระบุ
2 นาง วิไลพร สุตันไชยนนท์ ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 20/01/2018 ไม่ระบุ
3 นางสาว อัมพร แซ่เอียว เทคโนโลยี อาจารย์ 20/01/2018 ไม่ระบุ
4 นางสาว พรรณี บัญชรหัตถกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 20/01/2018 ไม่ระบุ
5 นางสาว กิ่งกาญจน์ โนนศรีชัย คณะแพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 22/01/2018 ไม่ระบุ
6 นางสาว สุรัดดา สายสิงห์ คณะแพทยศาสตร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 22/01/2018 ไม่ระบุ
7 นาย จตุภูมิ เขตจัตุรัส ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 22/01/2018 ไม่ระบุ
8 นางสาว ภาสินี ก้านจักร งานเลขานุการ/คณะเเพทยศาสตร์ นักประชาสัมพันธ์ 22/01/2018 ไม่ระบุ
9 นางสาว กนกอร สมปราชญ์ ศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 23/01/2018 ไม่ระบุ
10 นางสาว พรทิพย์ โพนตุแสง คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ 24/01/2018 ไม่ระบุ
11 นาง กันยรัตน์ โหละสุต วิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 25/01/2018 ไม่ระบุ
12 นาย กัณหา มุยสุข แพทยศาสตร์ นักเทคนิคการแพทย์ 25/01/2018 ไม่ระบุ
13 นาย ทวีศักดิ์ มโนมยิทธิกาญจน์ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ คณะแพทยศาสตร์ เภสัชกร 25/01/2018 ไม่ระบุ
14 นางสาว พรพิมล ชูพานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 27/01/2018 ไม่ระบุ
15 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักสารสนเทศ 29/01/2018 ไม่ระบุ
16 นาง ภาวดี ภักดี เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29/01/2018 ไม่ระบุ
17 นางสาว นาฏนภา ปัดชาสุวรรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ 30/01/2018 ไม่ระบุ
18 นางสาว ชนิดาพร เรืองวงค์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01/02/2018 ไม่ระบุ
19 นางสาว จีรภา สิมะจารึก สำนักหอสมุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 01/02/2018 ไม่ระบุ
20 นางสาว สมฤทัย ปั้นพานิช สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 02/02/2018 ไม่ระบุ
21 นาง ปรียา หวังสมนึก วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 02/02/2018 ไม่ระบุ
22 นาย เขษมศักดิ์ เบ็ญจศิล ศึกษาทั่วไป นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 02/02/2018 ไม่ระบุ
23 นางสาว มยุรี ลี่ทองอิน พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 03/02/2018 ไม่ระบุ
24 นาย เกรียงศักดิ์ ป้องสุพรรณ ศึกษาศาสตร์(เทคโนโลยีการศึกษา) นักศึกษาปริญญาเอก 08/02/2018 ไม่ระบุ
25 นางสาว เพ็ญนภา คำแพง ศึกษาศาสตร์ นักศึกษาปริญญาเอก 08/02/2018 ไม่ระบุ