รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ EFFECTIVE & INTERACTIVE POWER POINT INTEGRATED STUDENT RESPONSE SYSTEM
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2560
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้และเข้าใจการจัดการเรียนการสอนและสามารถบูรณาการเข้ากับรายวิชาโดยนำเทคโนโลยี Cloud Technology ใช้สร้างสื่อการเรียนการสอนในการจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom

วิทยากร    

1. นางนฤมล  น้อนรินทร์  นักวิชาการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

2. นางนภาพัฒน์  ชาญสมร  นักวิชาการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

3. นางสาววนิดา  สุขโข  นักวิชาการศึกษา สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

วัน เวลา และสถานที่

วันที่  27-28 กุมภาพันธ์  2561    ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 4  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มเป้าหมาย

          -อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลักสูตรละ 30 คน 

กำหนดการอบรม

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ EFFECTIVE & INTERACTIVE POWER POINT INTEGRATED STUDENT RESPONSE SYSTEM

วันที่ 27-28  กุมภาพันธ์  2561  ณ ห้องอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ  ชั้น 6  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันอังคารที่  27  กุมภาพันธ์ 2561

         เวลา

                                               หัวข้อ

         วิทยากร

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00-10.30 น.

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ EFFECTIVE & INTERACTIVE POWER POINT INTEGRATED STUDENT RESPONSE SYSTEM

นางนภาพัฒน์  ชาญสมร 

นางนฤมล  น้อยนรินทร์

นักวิชาการศึกษา
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

10.30-10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

 

10.45-12.00 น.

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Effective & Interactive PowerPoint   โดยใช้ OFFICE MIX

นางนภาพัฒน์  ชาญสมร 
นักวิขาการศึกษา
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00-14.30 น.

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Poll Everywhere ในการวัดและประเมินผลแบบ Formative assessment

นางนฤมล  น้อยนรินทร์

นางสาววนิดา  สุขโข 

นักวิชาการศึกษา
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

14.30-14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.

(ต่อ) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Poll Everywhere
ในการวัดและประเมินผลแบบ Formative assessment

 

วันพุธที่  28  กุมภาพันธ์  2561

         เวลา

                                             หัวข้อ

                                 วิทยากร

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00-10.30 น.

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Cloud Technology ในการสนับสนุนการเรียนการรู้ ด้วย  Edpuzzel

นางนฤมล  น้อยนรินทร์

นางนภาพัฒน์  ชาญสมร 

นักวิขาการศึกษา
สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

10.30-10.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.

(ต่อ) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Cloud Technology ในการสนับสนุนการเรียนการรู้ ด้วย  Edpuzzel

12.00-13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

(ต่อ) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Cloud Technology ในการสนับสนุนการเรียนการรู้ ด้วย  Edpuzzel

14.30-14.45 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45-16.00 น.

(ต่อ) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Cloud Technology ในการสนับสนุนการเรียนการรู้ ด้วย  Edpuzzel

สถานที่จัดอบรม สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้น 4
ห้อง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 29/01/2018 09:00:00
ปิดรับสมคร 26/02/2018 12:00:00
เริ่มการอบรม 27/02/2018 16:00:00
สิ้นสุดการอบรม 28/02/2018 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 30
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว ปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย อาจารย์ 07/02/2018 ไม่ระบุ
2 นางสาว สิลดา อินทรโสธรฉันท์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 08/02/2018 ไม่ระบุ
3 นาง สุวรรณา เนียมสนิท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/02/2018 ไม่ระบุ
4 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 08/02/2018 ไม่ระบุ
5 นางสาว สมหญิง พงศ์พิมล สถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ 09/02/2018 ไม่ระบุ
6 นางสาว วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 09/02/2018 ไม่ระบุ
7 นางสาว วรรณา ศิริแสงตระกูล วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 09/02/2018 ไม่ระบุ
8 นาง ลัฆวี ปิยะบัณฑิตกุล คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/02/2018 ไม่ระบุ
9 นาง นิศาชล บุบผา คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยสอน 09/02/2018 ไม่ระบุ
10 นาย หอมหวล บัวระภา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 09/02/2018 ไม่ระบุ
11 นาย ณัฐพล วรรณงาม สถาบันภาษา อาจารย์ 09/02/2018 ไม่ระบุ
12 นางสาว พนิตตา อุทัยเภตรา สถาบันภาษา อาจารย์ 09/02/2018 ไม่ระบุ
13 นางสาว วัชรี คุณกิตติ เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 11/02/2018 ไม่ระบุ
14 นางสาว กิ่งกาญจน์ โนนศรีชัย คณะแพทยศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 12/02/2018 ไม่ระบุ
15 นาง ภัทรพร วีระนาคินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 12/02/2018 ไม่ระบุ
16 นาย กิจจา สุตันไชยนนท์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยสอน 16/02/2018 ไม่ระบุ
17 นางสาว ปัทมพร วงศ์วิริยะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ 19/02/2018 ไม่ระบุ
18 นางสาว กฤษณา ร้อยศรี รพ. สุรินทร์ นายแพทย์ 20/02/2018 ไม่ระบุ
19 นาย ดนุพล เกษไธสง เกษตรศาสตร์ อาจารย์ 21/02/2018 ไม่ระบุ
20 นางสาว จีรภา สิมะจารึก สำนักหอสมุด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 21/02/2018 ไม่ระบุ