รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม KKU Smart Learner HACKFEST 2018
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีปณิธานมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่จะพัฒนาและรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยมีกรอบทิศทางที่มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้ตรงกับ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นความรู้แต่เฉพาะในวิชาแกนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทักษะด้านข้อมูล และการสื่อสาร ทักษะในการคิดและแก้ปัญหา ทักษะสังคมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมไปถึงการรู้เท่าทันและสามารถใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้สามารถเกิดการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สามารถนำไปใช้ปรับตัวในการเป็นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้นักศึกษามีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2.   เพื่อให้่นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอย่างมีภูมิคุ้มกันผู้เรียนสามารถนำกิจกรรมมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือพัฒนาตนเองได้

3.  เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ทักษะภาวะความเป็นผู้นำ  การบริหารจัดการ  การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคตต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

   -  นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกชั้นปี  จำนวน  100  คน

เนื้อหาในการอบรมและการส่งผลงานเข้าประกวด

 -  การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยนำเอาเทคโนโลยี Could Computing  เข้ามาใช้งานกับโดเมน G Suite (Google Apps) 

 -  การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยใช้ Cloud Technology ของ Office 365 (O365)

รูปแบบการประกวดผลงาน

 -  ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆละ 3-5 คน  เลือกเครื่องมือในการออกแบบสร้างแหล่งการเรียนรู้  ได้แก่ 
       1. G Suite (Google Apps) 

       2. Office 365

กำหนดการ

KKU Smart Learner HACKFEST 2018

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4

เวลา

08.30-09.0   น.      ลงทะเบียน

09.00-09.30 น.     พิธีเปิด    ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

09.30-10.45 น.     Smart  Collaboration  Activity      โดย ผศ.กลมเกลียว  มาเวียง

10.45-11.00 น.     รับประทานอาหารว่าง         

11.00-12.00 น.     บรรยายพิเศษ  เรื่อง แนวคิดยุคใหม่ Smart Learner     

                             โดย ผศ.ดร.เด่นพงษ์  สุดภักดี    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร

12.00-13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.30 น.     ทำความรู้จัก และฝึกปฏิบัติการใช้ G Suite for Education แบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติ        

                             โดย ผศ.ดร.อิศรา  ก้านจักร  ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน และกลุ่ม e-learning

15.30-15.45 น.     รับประทานอาหารว่าง         

15.45-17.00 น.     Finding Future Smart Learner     โดย ผศ.กลมเกลียว  มาเวียง

17.00-18.00 น.     ทำความรู้จัก และฝึกปฏิบัติการใช้ Office 365  (workshop)

                             โดย  ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

18.00-19.00 น.     รับประทานอาหารเย็น         

19.00-20.00 น.     เทคนิคการนำเสนองานแบบ Pitching      โดย ผศ.ดร.นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์ 

 

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 4

เวลา

08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.          ระดมสมองการออกแบบแหล่งการเรียนรู้โดยนำเอาเทคโนโลยี  โดยใช้ G Suite  และ Cloud Technology

                                  ของ Office 365 ให้แบ่งกลุ่มย่อยเป็นกลุ่มละ 3 คน (workshop)    โดย  ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  

12.00-13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-17.00 น.          การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยนำเอาเทคโนโลยี Could Computing  โดยใช้ G Suite  

                                  และ Cloud Technology ของ Office 365 (ให้แบ่งกลุ่มย่อยเป็นกลุ่มๆละ 3 คน)

                                 โดยเลือกเครื่องมือได้แก่ 1. G Suite   2. Office 365  (workshop)

                                  โดย  ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

17.00-18.00 น.         Smart  Collaboration  Activity    โดย  ผศ.กลมเกลียว  มาเวียง

18.00-19.00 น.         รับประทานอาหารเย็น

19.00-21.00 น.         การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยนำเอาเทคโนโลยี Could Computing  โดยใช้ G Suite  

                                 และ Cloud Technology ของ Office 365  (workshop)  โดยเลือกเครื่องมือได้แก่

                                1. G Suite   2. Office 365  โดย  ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องโถง สำนักหอสมุด อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2

เวลา

08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00-12.00 น.          นำเสนอผลงาน หัวข้อ การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดยใช้ G Suite  (15  กลุ่ม)   

12.00-13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.          นำเสนอผลงาน  หัวข้อ การสร้างแหล่งการเรียนรู้โดย Cloud Technology  ของ  Office 365  (15  กลุ่ม)  

16.00-16.30 น.          แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ และสะท้อนผล โดยคณะกรรมการรอบคัดเลือก

16.30-17.00.น.          ประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 ทีม (เพื่อเข้าไปชิงราววัล) และถ่ายรูปร่วมกัน

 

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องโถง สำนักหอสมุด อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 2

เวลา

13.00-13.30 น .         ลงทะเบียน

13.30-14.00 น.          วิดีทัศน์นำเสนอกิจกรรม และชี้แจงรายละเอียดรูปแบบกิจกรรม

14.30-15.30 น.          นำเสนอผลงานที่ผ่านเข้ารอบ  10  กลุ่ม

15.30-16.30 น.          คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน และประกาศผลผู้ได้รับรางวัล

16.30-17.00 น.          มอบเงินรางวัล ใบเกียรติบัตร และถ่ายรูปร่วมกัน

17.00 น.                     พิธีปิด

 

หมายเหตุ   กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่จัดอบรม สำนักหอสมุด และห้องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สาสนเทศ
ชั้น 1 และ ชั้น 4
ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 31/05/2018 10:18:00
ปิดรับสมคร 19/07/2018 22:00:00
เริ่มการอบรม 20/07/2018 10:18:00
สิ้นสุดการอบรม 22/07/2018 10:18:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 100
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย อธิเบศร์ ประวะเน วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 19/06/2018 ไม่ระบุ
2 นาย วรดิษฐ์ ชุมแพน พยาบาลศาสตร์ นักศึกษา 20/06/2018 ไม่ระบุ
3 นาย ยุทธพิชัย ลำเนานานาน คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 20/06/2018 ไม่ระบุ
4 นาย วรชัย วรรณาพรม นิติศาสตร์ นักศึกษา 20/06/2018 ไม่ระบุ
5 นางสาว กมลวรรณ สิงคะเสลิต วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 22/06/2018 ไม่ระบุ
6 นางสาว สุนทรี รัชตภูษิต วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 23/06/2018 ไม่ระบุ
7 นาย ธีรศักดิ์ สีลาพล วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 25/06/2018 ไม่ระบุ
8 นาย ศุภวิชญ์ วงศ์วิริยะชัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษา 25/06/2018 ไม่ระบุ
9 นางสาว อริสรา ผ่องใส วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 28/06/2018 ไม่ระบุ
10 นาย นครินทร์ ดวงเเก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 28/06/2018 ไม่ระบุ
11 นางสาว พัชรพร บูรณะศักดิ์สกุล วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 30/06/2018 ไม่ระบุ
12 นาย ฐิติพัฒน์ เจนวิชชุวงศ์ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 02/07/2018 ไม่ระบุ
13 นาย ภูมน เนตรลือชา คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 03/07/2018 ไม่ระบุ
14 นาย กฤษณะ เทพไทสงค์ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 07/07/2018 ไม่ระบุ
15 นาย ปริญญา ตั้งภากรทรัพย์ วิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ นักศึกษา 07/07/2018 ไม่ระบุ
16 นางสาว ศศิมา สาวิสัย คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 10/07/2018 ไม่ระบุ
17 นาย นครินทร์ จันทราเทพ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 12/07/2018 ไม่ระบุ
18 นาย ยุทธนา สถิตวิทยากูล วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 13/07/2018 ไม่ระบุ
19 นางสาว นุศิรินทร์ รสหอม คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษา 13/07/2018 ไม่ระบุ
20 นางสาว ศิริพิมล ศิลปชัย มข. นักศึกษา 13/07/2018 ไม่ระบุ
21 นาย สุทธิวัฒน์ อ้นเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 14/07/2018 ไม่ระบุ
22 นางสาว ปาลิน ทองสันเทียะ ศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษา 16/07/2018 ไม่ระบุ
23 นางสาว ชฎาทิพย์ โพธิสว่าง คณะศิลปกรรมศาสต์ นักศึกษา 16/07/2018 ไม่ระบุ
24 นางสาว พาขวัญ วรรณประเสริฐ เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 17/07/2018 ไม่ระบุ
25 นางสาว กาญจนา คำย่อย เกษตรศาสตร์ นักศึกษา 17/07/2018 ไม่ระบุ
26 นาย กัณฑ์อเนก มงคลสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 17/07/2018 ไม่ระบุ
27 นาย ธนาวุฒิ นาบรรดิฐ วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 18/07/2018 ไม่ระบุ
28 นาย พงศกร ศรีทัย วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 18/07/2018 ไม่ระบุ
29 นาย พรเทพ เนตรเดชา วิทยาศาสตร์ นักศึกษา 18/07/2018 ไม่ระบุ
30 นางสาว สิริวิมล นันทะบัน วิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษา 18/07/2018 ไม่ระบุ