รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม Outcome-Based Education สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร Outcome-based Education (OBE) ประจำปี 2561 เพื่อสร้างวิทยากรในการจัดฝึกอบรมเรื่อง outcome-based education ให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยโครงการได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมอบรมเป็น 3 หลักสูตร  คือ  หลักสูตรที่ 1 กลุ่มฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากร Outcome-Based Education (OBE) หลักสูตรที่ 2 กลุ่มผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรที่ 3 กลุ่มผู้สอน 

ซึ่งหลักสูตรนี้คือหลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้รับผิดชอบหลักสูตร    ได้จัดให้มีการอบรม 2 ครั้ง  

       ครั้งที่ 1  วันที่ 18  มิถุนายน  2561  บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ OBE และการเขียน Learning Outcomes

         ชมบันทึกการอบรม   http://bitly.com/KKU_OBE

         ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม   http://bit.ly/OBE_18JUNE    

       ครั้งที่ 2  วันที่  2  กรกฎาคม  2561  อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน learning outcomes โดยเน้น program learning outcomes (PLOs)​

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชา (course learning outcomes; CLOs)

2. เพื่อให้ผู้ที่มีพื้นฐานหรือผู้เคยผ่านการอบรมเรื่อง OBE มีความเข้าใจเรื่อง OBE อย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้กับอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

3. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจเรื่อง outcome-based education และสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรตามแบบ outcome-based และกำหนด program learning outcomes ได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  100 คน

หลักสูตรที่ 2  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร จำนวน 100 คน

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ทิพากร  

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

สถานที่จัดอบรม ณ ห้องสัมมนา 2
ชั้น 9
ห้อง 2
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 01/06/2018 15:30:00
ปิดรับสมคร 27/06/2018 18:00:00
เริ่มการอบรม 02/07/2018 16:00:00
สิ้นสุดการอบรม 02/07/2018 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 100
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ พยาบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/06/2018 ไม่ระบุ
2 นางสาว กนกอร สมปราชญ์ ศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 05/06/2018 ไม่ระบุ
3 นาง สุภร กตเวทิน เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/06/2018 ไม่ระบุ
4 นางสาว กฤติกา ตระกูลงาม คณะเทคโนโลยี อาจารย์ 06/06/2018 ไม่ระบุ
5 นาง สุทธิพรรณ กิจเจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 07/06/2018 ไม่ระบุ
6 นางสาว สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 07/06/2018 ไม่ระบุ
7 นางสาว วิตติกา ทางชั้น บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 07/06/2018 ไม่ระบุ
8 นาง วิชุดา ไชยศิวามงคล คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 07/06/2018 ไม่ระบุ
9 นางสาว สิลดา อินทรโสธรฉันท์ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 07/06/2018 ไม่ระบุ
10 นาง เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/06/2018 ไม่ระบุ
11 นาง ลิ่มทอง พรหมดี คณะเทคนิคกาแรพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/06/2018 ไม่ระบุ
12 นางสาว ศรัญญา พรหมโคตร์ เทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ 08/06/2018 ไม่ระบุ
13 นางสาว ปณัทพร เรืองเชิงชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ อาจารย์ 08/06/2018 ไม่ระบุ
14 นาย อภิลักษณ์ สลักคำ เทคโนโลยี อาจารย์ 11/06/2018 ไม่ระบุ
15 นาง วรวีร์ ชาครียรัตน์ เศรษฐศาสตร์ อาจารย์ 11/06/2018 ไม่ระบุ
16 นางสาว ปรีย์กมล กลั่นฤทธิ์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/06/2018 ไม่ระบุ
17 นาง จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/06/2018 ไม่ระบุ
18 นาย ธวัชชัย ปราบศัตรู แพทยศาสตร์ อาจารย์ 11/06/2018 ไม่ระบุ
19 นาง อรุณนี สังกา เทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/06/2018 ไม่ระบุ
20 นาง จารุณี สรกฤช พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 12/06/2018 ไม่ระบุ
21 นาง เกศินี สราญฤทธิชัย พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/06/2018 ไม่ระบุ
22 นางสาว มารศรี สอทิพย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 12/06/2018 ไม่ระบุ
23 นางสาว อัมพร แซ่เอียว เทคโนโลยี อาจารย์ 12/06/2018 ไม่ระบุ
24 นาย ไชยพัศร์ ธำรงยศวิทยากุล สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/06/2018 ไม่ระบุ
25 นางสาว กรแก้ว จันทภาษา เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/06/2018 ไม่ระบุ
26 นาง สุภัทรา ปลื้มกมล วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/06/2018 ไม่ระบุ
27 นางสาว สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/06/2018 ไม่ระบุ
28 นางสาว วาลี ขันธุวาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/06/2018 ไม่ระบุ
29 นาย อัจฉริยะ อุปการกุล วิทยาลัยบัณฑิตศึกาษาการจัดการ(MBA) อาจารย์ 14/06/2018 ไม่ระบุ
30 นางสาว บุษบา สมใจวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/06/2018 ไม่ระบุ
31 นาง กุลยา พัฒนากูล วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/06/2018 ไม่ระบุ
32 นาย ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ Education ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/06/2018 ไม่ระบุ
33 นางสาว จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/06/2018 ไม่ระบุ
34 นางสาว พิมพ์นิภา หิรัณย์สร เทคโนโลยี อาจารย์ 18/06/2018 ไม่ระบุ
35 นาง ลักขณา เหล่าไพบูลย์ คณะเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ 19/06/2018 ไม่ระบุ
36 นาย พัฒนา เหล่าไพบูลย์ คณะเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ 19/06/2018 ไม่ระบุ
37 นาย วีระ ปิยธีรวงศ์ เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 19/06/2018 ไม่ระบุ
38 นาง สุกานดา วิชิตพันธุ์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/06/2018 ไม่ระบุ
39 นาย คณิต วิชิตพันธุ์ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 20/06/2018 ไม่ระบุ
40 นางสาว ธนัชพร กิตติก้อง ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ 21/06/2018 ไม่ระบุ
41 นาย ยิ่งสวัสดิ์ ไชยะกุล สถาปัตยกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 21/06/2018 ไม่ระบุ
42 นาย พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ 21/06/2018 ไม่ระบุ
43 นางสาว นัดดา คำนิยม คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 22/06/2018 ไม่ระบุ
44 นาย สุรชัย จันทร์จรัส คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/06/2018 ไม่ระบุ
45 นางสาว อรุณี พรมคำบุตร เกษตรศาสตร์ อาจารย์ 22/06/2018 ไม่ระบุ
46 นางสาว พูลสุข ศิริพูล พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/06/2018 ไม่ระบุ
47 นาย พรเทพ ถนนแก้ว เทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ 25/06/2018 ไม่ระบุ
48 นางสาว ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/06/2018 ไม่ระบุ
49 นางสาว มัลลิกา วัฒนะ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 25/06/2018 ไม่ระบุ
50 นางสาว จินตนา ศรีผุย คณะเทคโนโลยี อาจารย์ 25/06/2018 ไม่ระบุ
51 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 25/06/2018 ไม่ระบุ
52 นาง เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/06/2018 ไม่ระบุ
53 นางสาว จิรวรรณ อภิรักษากร เทคโนโลยี อาจารย์ 26/06/2018 ไม่ระบุ
54 นางสาว วรนันท์ คีรีสัตยกุล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 26/06/2018 ไม่ระบุ
55 นางสาว จินดารัตน์ เอกประเสริฐ วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 26/06/2018 ไม่ระบุ
56 นาย บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น คณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ 26/06/2018 ไม่ระบุ
57 นางสาว ภัทรียา ลาสุนนท์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 27/06/2018 ไม่ระบุ
58 นาย อนันต์ วงเจริญ เกษตรศาสตร์ อาจารย์ 27/06/2018 ไม่ระบุ
59 นาย รัชต โปชยะวณิช คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 27/06/2018 ไม่ระบุ
60 นางสาว นิภาพร เส็งคำปาน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 27/06/2018 ไม่ระบุ
61 นางสาว รักชนก แสงภักดีจิต ศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/06/2018 ไม่ระบุ
62 นางสาว วิชชุลดา เวชกูล บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 27/06/2018 ไม่ระบุ
63 นาง สุกัญญา เรืองสุวรรณ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/06/2018 ไม่ระบุ
64 นางสาว พัชรา พันธรักษ์พงษ์ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 28/06/2018 ไม่ระบุ
65 นางสาว ปิยดา สุดาทิพย์ คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 28/06/2018 ไม่ระบุ
66 นางสาว วรรณพร จันโทภาส คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ 28/06/2018 ไม่ระบุ