รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม Outcome-Based Education สำหรับผู้สอน
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร Outcome-based Education (OBE) ประจำปี 2561 เพื่อสร้างวิทยากรในการจัดฝึกอบรมเรื่อง outcome-based education ให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยโครงการได้แบ่งกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมอบรมเป็น 3 หลักสูตร  คือ  หลักสูตรที่ 1 กลุ่มฝึกอบรมเพื่อเป็นวิทยากร Outcome-Based Education (OBE) หลักสูตรที่ 2 กลุ่มผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรที่ 3 กลุ่มผู้สอน 

 ซึ่งหลักสูตรนี้คือหลักสูตรที่ 3 สำหรับผู้สอน    ได้จัดให้มีการอบรม 3 ครั้ง  

       ครั้งที่ 1  วันที่ 18  มิถุนายน  2561  บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ OBE และการเขียน Learning Outcomes  

        ชมบันทึกการอบรม   http://bitly.com/KKU_OBE

         ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม   http://bit.ly/OBE_18JUNE    

 

       ครั้งที่ 2  วันที่ 17 กรกฎาคม 2661 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน learning outcomes โดยเน้น course learning outcomes (CLOs)

       ครั้งที่ 3 วันที่ 26 ตุลาคม 2561 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดผลการเรียนรู้ของรายวิชา (course learning outcomes; CLOs)

2. เพื่อให้ผู้ที่มีพื้นฐานหรือผู้เคยผ่านการอบรมเรื่อง OBE มีความเข้าใจเรื่อง OBE อย่างลึกซึ้งเพื่อที่จะเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมให้กับอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป

3. เพื่อให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความเข้าใจเรื่อง outcome-based education และสามารถพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรตามแบบ outcome-based และกำหนด program learning outcomes ได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน  100 คน

หลักสูตรที่ 3 ผู้สอน  จำนวน 100 คน

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ทิพากร  

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

และทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

สถานที่จัดอบรม ณ ห้องสัมมนา 2
ชั้น 9
ห้อง 2
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 01/06/2018 15:35:00
ปิดรับสมคร 13/07/2018 15:00:00
เริ่มการอบรม 17/07/2018 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 17/07/2018 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 100
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว อภิรดี วงศ์ศิริ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 04/06/2018 ไม่ระบุ
2 นาง พรรณี ปึงสุวรรณ คณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/06/2018 ไม่ระบุ
3 นาย สุชาติ วัฒนชัย สัตวแพทยศาสตรผ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 04/06/2018 ไม่ระบุ
4 นางสาว พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์ ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/06/2018 ไม่ระบุ
5 นาง จินตนา สมสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/06/2018 ไม่ระบุ
6 นาง เสาวคนธ์ วีระศิริ คณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 05/06/2018 ไม่ระบุ
7 นาย ศราวุธ จันดีวันทา สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิชาการศึกษา 05/06/2018 ไม่ระบุ
8 นางสาว กรชวัล ชายผา วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 05/06/2018 ไม่ระบุ
9 นางสาว รัชฎา ตั้งวงค์ไชย เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 05/06/2018 ไม่ระบุ
10 นาง สุภร กตเวทิน เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/06/2018 ไม่ระบุ
11 นางสาว กฤติกา ตระกูลงาม คณะเทคโนโลยี อาจารย์ 06/06/2018 ไม่ระบุ
12 นางสาว สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 07/06/2018 ไม่ระบุ
13 นางสาว วิตติกา ทางชั้น บริหารธุรกิจและการบัญชี อาจารย์ 07/06/2018 ไม่ระบุ
14 นาง เกียรติสุดา นาคประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/06/2018 ไม่ระบุ
15 นาย กิตติพงษ์ มีสวาสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 08/06/2018 ไม่ระบุ
16 นาง อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 09/06/2018 ไม่ระบุ
17 นางสาว สุนิสา ชายเกลี้ยง สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/06/2018 ไม่ระบุ
18 นางสาว พรนภา ศุกรเวทย์ศิริ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10/06/2018 ไม่ระบุ
19 นางสาว ณัฏฐญาณี จันทพลาบูรณ์ สังคมศาสตร์บูรณาการ อาจารย์ 10/06/2018 ไม่ระบุ
20 นาย สมพงษ์ ธรรมถาวร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 11/06/2018 ไม่ระบุ
21 นาง จุฬาภรณ์ เบญจปิยะพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/06/2018 ไม่ระบุ
22 นาย ทรงพล อุปชิตกุล คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/06/2018 ไม่ระบุ
23 นาง อรุณนี สังกา เทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/06/2018 ไม่ระบุ
24 นาง เกศินี สราญฤทธิชัย พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/06/2018 ไม่ระบุ
25 นาง กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 12/06/2018 ไม่ระบุ
26 นาง ภัทรพร วีระนาคินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 12/06/2018 ไม่ระบุ
27 นาย ธีรพันธ์ บัญญัติรัชต สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/06/2018 ไม่ระบุ
28 นางสาว สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/06/2018 ไม่ระบุ
29 นาง สุธาสินี เนรมิตตกพงศ์ วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/06/2018 ไม่ระบุ
30 นาง จุฬารัตน์ ปริยชาติกุล เทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 14/06/2018 ไม่ระบุ
31 นาย อัจฉริยะ อุปการกุล วิทยาลัยบัณฑิตศึกาษาการจัดการ(MBA) อาจารย์ 14/06/2018 ไม่ระบุ
32 นางสาว ปัฐมาพร พะไกยะ คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล 15/06/2018 ไม่ระบุ
33 นางสาว รัตนา แทนไธสง พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 15/06/2018 ไม่ระบุ
34 นาย ชนกนันท์ สุขกำเนิด วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/06/2018 ไม่ระบุ
35 นาง ฐิฏิ สังวรวงษ์พนา พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 15/06/2018 ไม่ระบุ
36 นาย ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ Education ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/06/2018 ไม่ระบุ
37 นางสาว ชลันธร จีนาภักดิ์ สังคมศาสตร์บูรณาการ อาจารย์ 16/06/2018 ไม่ระบุ
38 นางสาว จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/06/2018 ไม่ระบุ
39 นางสาว พิมพ์นิภา หิรัณย์สร เทคโนโลยี อาจารย์ 18/06/2018 ไม่ระบุ
40 นาง ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/06/2018 ไม่ระบุ
41 นาย สุรชัย จันทร์จรัส คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 22/06/2018 ไม่ระบุ
42 นางสาว พูลสุข ศิริพูล พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/06/2018 ไม่ระบุ
43 นางสาว ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 25/06/2018 ไม่ระบุ
44 นางสาว จินตนา ศรีผุย คณะเทคโนโลยี อาจารย์ 25/06/2018 ไม่ระบุ
45 นางสาว วรนันท์ คีรีสัตยกุล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 26/06/2018 ไม่ระบุ
46 นาย ธวัชชัย ปราบศัตรู แพทยศาสตร์ อาจารย์ 26/06/2018 ไม่ระบุ
47 นางสาว ณัฐยา แซ่อึ้ง เทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 26/06/2018 ไม่ระบุ
48 นาง วิไลพร สุตันไชยนนท์ ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 26/06/2018 ไม่ระบุ
49 นาง รัชตวรรณ ศรีตระกูล พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/06/2018 ไม่ระบุ
50 นาย เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ คณะศิลปศาสตร์ วิยาเขตหนองคาย อาจารย์ 29/06/2018 ไม่ระบุ
51 นาย อัฐวุฒิ ไชยบุญเรือง เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ 29/06/2018 ไม่ระบุ
52 นางสาว มยุรี ลี่ทองอิน พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 02/07/2018 ไม่ระบุ
53 นาง ปฏิมากร พะสุวรรณ เทคโนโลยี อาจารย์ 10/07/2018 ไม่ระบุ
54 นางสาว ศรัญญา พรหมโคตร์ เทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ 12/07/2018 ไม่ระบุ
55 นางสาว รักชนก ชำนาญมาก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 13/07/2018 ไม่ระบุ