รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน Work Integrated Learning : WIL (เปลี่ยนแปลงสถานที่ เป็นห้องอบรม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ชั้น 6)
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

การอบรม  เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน Work Integrated Learning : WIL

หลักการและเหตุผล

               มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับการทำงานอย่างมีคุณภาพพร้อมทำงาน เมื่อจบการศึกษาสามารถเข้าสู่สถานประกอบการได้ทันทีอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่ช่วยให้นักศึกษามีโอกาสปในการประยุกต์ความรู้  ทักษะการทำงาน และทักษะเฉพาะทางที่สัมพันธ์กับวิชาชีพได้รู้การทำงานที่แท้จริงก่อนสำเร็จการศึกษา  ดังนั้น วิธีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning; WIL)  เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ผสมผสานการเรียนในห้องเรียนและในสถานที่ทำงานได้อย่างสอดคล้องกัน และเป็นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงานให้แก่คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. เพื่อให้คณาจารย์สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและสาขาวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชา 

สถานที่

             ห้องประชุม 2   อาคาร  5  ชั้น 1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วิทยากร    :      ดร.อลงกต ยะไวทย์   จากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

 

                                                                                      กำหนดกาการ

      เวลา

                                                                           หัวข้อ

13.00-13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30-15.00 น.

บรรยาย เรื่อง หลักการและแนวคิดการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)

 

15.00-15.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 

15.15-16.30 น.

การออกแบบหลักสูตรและการสอนแบบ Work Integrated Learning : WIL

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

          - ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและสาขาวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนในรายวิชา สร้างกลไกในการขับเคลื่อน กำกับติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL) ให้บรรลุเป้าหมายอันส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิตไทยในอนาคตต่อไป

สถานที่จัดอบรม ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ชั้น 1
ห้อง 2
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 04/07/2018 17:24:00
ปิดรับสมคร 24/07/2018 22:00:00
เริ่มการอบรม 26/07/2018 20:00:00
สิ้นสุดการอบรม 26/07/2018 23:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 100
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง วิชุดา ไชยศิวามงคล คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 11/07/2018 ไม่ระบุ
2 นาง วิไลพร สุตันไชยนนท์ ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2018 ไม่ระบุ
3 นาย ศุภชัย สมเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2018 เข้าอบรม
4 ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 11/07/2018 เข้าอบรม
5 นาง กันยรัตน์ โหละสุต วิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 11/07/2018 ไม่ระบุ
6 นางสาว ณัฎฐา นิธิกุลวรวงศ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/07/2018 เข้าอบรม
7 นางสาว ศรัญญา กัลย์จาฤก วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 12/07/2018 เข้าอบรม
8 นางสาว รักชนก ชำนาญมาก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 13/07/2018 ไม่ระบุ
9 นางสาว ปโยธร อุราธรรมกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 13/07/2018 เข้าอบรม
10 นางสาว รุจิรา ดวงสงค์ สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/07/2018 ไม่ระบุ
11 นางสาว ศันสนีย์ ชุมพลบัญชร สำนักวิชาศึกษาทั่วไป อาจารย์ 16/07/2018 ไม่ระบุ
12 นางสาว ปิโยรส หงษาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 16/07/2018 เข้าอบรม
13 นาย เขมโชต ภู่ประเสริฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/07/2018 เข้าอบรม
14 นาย ดรุณ โกฏิมนัสวนิชย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18/07/2018 เข้าอบรม
15 นางสาว สุนทรี บูชิตชน คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย อาจารย์ 19/07/2018 เข้าอบรม
16 นาง พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 20/07/2018 เข้าอบรม
17 นางสาว สิริมาศ ปิยะวัฒนพงศ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23/07/2018 ไม่ระบุ
18 นาย อารยัน จันศรี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23/07/2018 ไม่ระบุ
19 นางสาว นัดดา คำนิยม คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 24/07/2018 เข้าอบรม