รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม D2: การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล : การพัฒนาความรู้ ACRL Information Literacy
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้อาจารย์สามารถเข้าถึง การวิเคราะห์ และการผลิตสื่อผ่านความเข้าใจและการตระหนักเกี่ยวกับการใช้ ดิจิทัลซึ่งครอบคลุมความสามารถในการประเมินสารสนเทศที่ผู้เรียนต้องการ

2. เพื่อให้อาจารย์รู้วิธีการที่จะค้นหาสารสนเทศที่ต้องการออนไลน์ และการรู้การประเมินและการใช้สารสนเทศที่สืบค้นได้ยิ่งขึ้น

3.เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้และเข้าใจการจัดการเรียนการสอนและสามารถบูรณาการเข้ากับรายวิชาโดยนำเทคโนโลยี Cloud Technology 

วิทยากร    รองศาสตราจารย์.ดร.วนิดา  แก่นอากาศ   ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

               คุณจีรภา สิมะจารึก  รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ สำนักหอสมุด

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 31  สิงหาคม  2561   ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2  อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กลุ่มเป้าหมาย

          -อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลักสูตรละ 50 คน 

กำหนดการอบรม

การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล : การพัฒนาความรู้ ACRL Information Literacy

เวลา

หัวข้อ

วิทยากร

08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

 

09.00-10.30 น.

การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล : การพัฒนาความรู้ ACRL Information Literacy

รศ.ดร.วนิดา  แก่นอากาศ

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

10.30-10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00 น.

(ต่อ) การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล : การพัฒนาความรู้ ACRL Information Literacy

- การคิดเชิงวิพากษ์ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ความจริง ความเป็นจริง การคิดเชิงคำนวณ

- การนำเสนอด้วยภาพ อินโฟกราฟิก

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 5
ห้อง 2
มีการเลี้ยงอาหาร ไม่
เปิดรับสมัคร 05/01/2018 16:07:00
ปิดรับสมคร 29/08/2018 22:26:00
เริ่มการอบรม 31/08/2018 16:00:00
สิ้นสุดการอบรม 31/08/2018 19:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 50
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว สุวดี โฆษิตบวรชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รองศาสตราจารย์ 06/08/2018 เข้าอบรม
2 นาง กัลยา กองเงิน วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 06/08/2018 เข้าอบรม
3 นางสาว ดวงกมล เลียวกิตติกุล เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 06/08/2018 เข้าอบรม
4 นางสาว มัลลิกา บุญมี คณะเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/08/2018 เข้าอบรม
5 นาง รักษวร ใจสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/08/2018 ไม่เข้าอบรม
6 นาง สุภร กตเวทิน เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/08/2018 ไม่เข้าอบรม
7 นาย สิทธิชัย สอนสุภี คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 06/08/2018 ไม่เข้าอบรม
8 นางสาว วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 06/08/2018 เข้าอบรม
9 นางสาว จินตนา สุวิทวัส พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/08/2018 เข้าอบรม
10 นาย เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 06/08/2018 ไม่เข้าอบรม
11 นาง เบญจา มุกตพันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 06/08/2018 เข้าอบรม
12 นาง งามนิจ นนทโส สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป รองศาสตราจารย์ 07/08/2018 ไม่ระบุ
13 นาง อนาลยา หนานสายออ เทคโนโลยี อาจารย์ 07/08/2018 ไม่เข้าอบรม
14 นาง กันยรัตน์ โหละสุต วิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 08/08/2018 เข้าอบรม
15 นาย นิพนธ์ สายวัฒน์ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 09/08/2018 เข้าอบรม
16 นางสาว ขวัญตรี แสงประชาธนารักษ์ วิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 12/08/2018 ไม่เข้าอบรม
17 นางสาว นิรมล เมืองโสม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ.ขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/08/2018 เข้าอบรม
18 นางสาว สุนิสา ชายเกลี้ยง สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/08/2018 เข้าอบรม
19 นางสาว อัครานี ทิมินกุล คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 16/08/2018 ไม่ระบุ
20 นาง รัชตวรรณ ศรีตระกูล พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/08/2018 ไม่เข้าอบรม
21 นางสาว วรนันท์ คีรีสัตยกุล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 16/08/2018 เข้าอบรม
22 นาง พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ พยาบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/08/2018 เข้าอบรม
23 นาง เสาวคนธ์ วีระศิริ คณะพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 16/08/2018 เข้าอบรม
24 นางสาว ชุลีพร ศักดิ์สง่าวงษ์ สัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ 17/08/2018 เข้าอบรม
25 นางสาว นุชนาฏ ผลเกิด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 27/08/2018 เข้าอบรม