รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม s1-2 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย Socrative & Piktochat
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้และเข้าใจการจัดการเรียนการสอนและสามารถบูรณาการเข้ากับรายวิชา โดยการนำเครื่องมือ/เทคโนโลยีในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างสื่อการเรียนการสอนได้
2. เพื่อให้อาจารย์สร้างความเข้าใจในแนวคิดการจัดการเรียนการสอนอย่างจำเพาะสำหรับนักศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบดิจิทัล

วิทยากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา  เกษมวิลาศ   
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน เวลา และสถานที่ จัดอบรม

วันที่ 28 กันยายน  2561  เวลา 09.00-16.00 น   ณ  ห้องคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์สารสเนศ ชั้น 5

กำหนดการ
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย
Socrative & Piktochat  
วันที่  28 กันยายน 2561  เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5

 

เวลา  08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

เวลา  09.00-10.30 น.

การสร้างแบบทดสอบด้วย Socrative
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา  เกษมวิลาศ 

เวลา  10.30-11.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  11.45-12.00 น.

การสร้างแบบทดสอบด้วย Socrative (ต่อ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา  เกษมวิลาศ 

เวลา  12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00-14.30 น.

การสร้างสื่อการสอนด้วย Piktochat
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา  เกษมวิลาศ 

เวลา  14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  14.45-16.00 น.

การสร้างสื่อการสอนด้วย Piktochat  (ต่อ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา  เกษมวิลาศ 

 หมายเหตุ : ห้องอบรมมีอากาศค่อนข้างเย็น

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 5
ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 06/09/2018 18:00:00
ปิดรับสมคร 25/09/2018 22:00:00
เริ่มการอบรม 28/09/2018 16:00:00
สิ้นสุดการอบรม 28/09/2018 23:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 37
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นางสาว วรนันท์ คีรีสัตยกุล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 10/09/2018 ไม่ระบุ
2 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 11/09/2018 ไม่ระบุ
3 นาย ศักดา จันทร์ประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 12/09/2018 ไม่ระบุ
4 นางสาว พรทิพย์ โพนตุแสง คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ 13/09/2018 ไม่ระบุ
5 นาง เตือนจิต คำพิทักษ์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/09/2018 ไม่ระบุ
6 นางสาว สุพัฒนา ศักดิษฐานนท์ คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 13/09/2018 ไม่ระบุ
7 นาย อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/09/2018 ไม่ระบุ
8 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 14/09/2018 ไม่ระบุ
9 นาง ปฏิมากร พะสุวรรณ เทคโนโลยี อาจารย์ 14/09/2018 ไม่ระบุ
10 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 14/09/2018 ไม่ระบุ
11 นางสาว วรรณี ชัยเฉลิมพงษ์ คณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ 14/09/2018 ไม่ระบุ
12 นาง รักษวร ใจสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/09/2018 ไม่ระบุ
13 นางสาว สิริกานต์ สุวรรณผู ศิลปศาสตร์ อาจารย์ 14/09/2018 ไม่ระบุ
14 นาง ราณี ซิงห์ สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/09/2018 ไม่ระบุ
15 นาง กรรนิการ์ ฉัตรสันติประภา เภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 14/09/2018 ไม่ระบุ
16 นาย นรินทร์ จันทร์ศรี เภสัชศาสตร์ อาจารย์ 14/09/2018 ไม่ระบุ
17 นางสาว จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 14/09/2018 ไม่ระบุ
18 นางสาว วาลี ขันธุวาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14/09/2018 ไม่ระบุ
19 นางสาว ณัฏฐญาณี จันทพลาบูรณ์ สังคมศาสตร์บูรณาการ อาจารย์ 14/09/2018 ไม่ระบุ
20 นาย พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 15/09/2018 ไม่ระบุ
21 ว่าที่ ร.ต. ศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ 15/09/2018 ไม่ระบุ
22 นาย ศิริพงษ์ เพียศิริ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 15/09/2018 ไม่ระบุ
23 นาง จารุณี สรกฤช พยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 16/09/2018 ไม่ระบุ
24 นางสาว ศิริวรรณ เนติวรานนท์ อาจารย์พิเศษสถาบันการสอนศึกษาทั่วไป มข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/09/2018 ไม่ระบุ
25 นาง จิตภินันท์ ศรีจักรโคตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 16/09/2018 ไม่ระบุ
26 นาง สมปรารถนา ดาผา คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล 17/09/2018 ไม่ระบุ
27 นางสาว มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 17/09/2018 ไม่ระบุ
28 นางสาว สุวดี โฆษิตบวรชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รองศาสตราจารย์ 21/09/2018 ไม่ระบุ
29 นางสาว อภิรดี วงศ์ศิริ สังคมศาสตร์บูรณาการ อาจารย์ 21/09/2018 ไม่ระบุ
30 นาง ภัทรพร วีระนาคินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 21/09/2018 ไม่ระบุ
31 นางสาว ธิดารัตน์ บุญมาศ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 24/09/2018 ไม่ระบุ
32 นางสาว พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 24/09/2018 ไม่ระบุ
33 นางสาว นุชนาฏ ผลเกิด คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 25/09/2018 ไม่ระบุ
34 นางสาว หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว เกษตรศาสตร์ อาจารย์ 25/09/2018 ไม่ระบุ