รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม D3 โปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการในการทำงาน
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

                                                    กำหนดการ
08.30-09.00 น.    ลงทะเบียน    
09.00-10.30 น.    โปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการในการทำงาน ด้วย free antivirus, free anti malware
                            (โปรแกรมช่วยจัดการคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ค ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพและเร็วขึ้น)   
10.30-10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง    
10.15-12.00 น.    โปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการในการทำงาน ด้วย โปรแกรม ccleanner 
12.00-13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน    
13.00-14.30 น.    โปรแกรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการในการทำงาน ด้วย Doodle    
14.30-14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง    
14.45-16.00 น.    การใช้เครื่องมือ/เครือข่ายที่สนับสนุนการทำงานใน มข.อย่างมีประสิทธิภาพ
                            -VNP (Virtual Private Network)
                            -I-home    

วิทยากร  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.สุมณฑา  เกษมวิลาศ  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์

หมายเหตุ  กำหนดการอาจารมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 5
ห้อง คอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 05/01/2018 16:07:00
ปิดรับสมคร 20/09/2018 18:00:00
เริ่มการอบรม 21/09/2018 16:00:00
สิ้นสุดการอบรม 21/09/2018 23:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 40
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาง รักษวร ใจสะอาด คณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/09/2018 ไม่ระบุ
2 นาย มานพ ศรีอุทธา วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 11/09/2018 ไม่ระบุ
3 นางสาว สุนิสา ชายเกลี้ยง สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11/09/2018 ไม่ระบุ
4 นาง อรุณลักษณ์ ลุลิตานนท์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 11/09/2018 ไม่ระบุ
5 นางสาว ปณัทพร เรืองเชิงชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ อาจารย์ 11/09/2018 ไม่ระบุ
6 นาง อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ วิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/09/2018 ไม่ระบุ
7 นางสาว อรุณวดี ชนะวงศ์ เทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 12/09/2018 ไม่ระบุ
8 นาย ศักดา จันทร์ประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 12/09/2018 ไม่ระบุ
9 นาง นฤมล ลีลายุวัฒน์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 12/09/2018 ไม่ระบุ
10 นางสาว ปาริฉัตร ประจะเนย์ คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/09/2018 ไม่ระบุ
11 นาง วิไลพร สุตันไชยนนท์ ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 12/09/2018 ไม่ระบุ
12 นาง ชไมพร จำปาศรี วิทยาศาสตร์ อาจารย์ 12/09/2018 ไม่ระบุ
13 ดร. ธนพฤกษ์ ชามะรัตน์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 12/09/2018 ไม่ระบุ
14 นาง ผกาวดี แก้วกันเนตร เทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/09/2018 ไม่ระบุ
15 นางสาว มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12/09/2018 ไม่ระบุ
16 นางสาว พัฒนา ธีรพรชัยสิทธิ์ ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/09/2018 ไม่ระบุ
17 นาง เตือนจิต คำพิทักษ์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/09/2018 ไม่ระบุ
18 นาง เบญจา มุกตพันธุ์ สาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 13/09/2018 ไม่ระบุ
19 นาง พรพรรณ สกุลคู สาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/09/2018 ไม่ระบุ
20 นางสาว สิริกานต์ สุวรรณผู ศิลปศาสตร์ อาจารย์ 14/09/2018 ไม่ระบุ
21 นางสาว วรนันท์ คีรีสัตยกุล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 14/09/2018 ไม่ระบุ
22 นาง สมปรารถนา ดาผา คณะพยาบาลศาสตร์ พยาบาล 17/09/2018 ไม่ระบุ
23 นาง ภัทรพร วีระนาคินทร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 19/09/2018 ไม่ระบุ
24 ว่าที่ ร.ต. ศักดาเดช สิงคิบุตร ร.ร.สาธิต มข.ฝ่ายการศึกษาพิเศษ(ศูนย์วิจัยออทิสติก) อาจารย์ 19/09/2018 ไม่ระบุ