รายละเอียดการอบรม


ชื่อการอบรม s1-1 การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย nearpod
กลุ่ม พัฒนาการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ 2561
แผนการสอน/อบรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความรู้และเข้าใจการจัดการเรียนการสอนและสามารถบูรณาการเข้ากับรายวิชา โดยการนำเครื่องมือ/เทคโนโลยีในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และสร้างสื่อการเรียนการสอนได้
2. เพื่อให้อาจารย์สร้างความเข้าใจในแนวคิดการจัดการเรียนการสอนอย่างจำเพาะสำหรับนักศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบดิจิทัล

วิทยากร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา  เกษมวิลาศ   
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน เวลา และสถานที่ จัดอบรม

วันที่ 12 ตุลาคม  2561  เวลา 09.00-16.00 น   ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5

กำหนดการอบรม
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Flipped Classroom ด้วย nearpod
วันที่  12  ตุลาคม 2561  เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5

 

เวลา  08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

เวลา  09.00-10.30 น.

แนะนำเทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้วย nearpod
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา  เกษมวิลาศ 

เวลา  10.30-11.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  11.45-12.00 น.

การสร้างสื่อการสอนด้วยแอปพลิเคชั่น nearpod
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา  เกษมวิลาศ 

เวลา  12.00-13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา  13.00-14.30 น.

การสร้างสื่อการสอนด้วยแอปพลิเคชั่น nearpod (ต่อ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา  เกษมวิลาศ 

เวลา  14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

เวลา  14.45-16.00 น.

การสร้างสื่อการสอนด้วยแอปพลิเคชั่น nearpod (ต่อ)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมณฑา  เกษมวิลาศ 

สถานที่จัดอบรม อาคารศูนย์สารสนเทศ
ชั้น 5
ห้อง ห้องอบรมคอมพิวเตอร์
มีการเลี้ยงอาหาร ใช่
เปิดรับสมัคร 06/09/2018 09:00:00
ปิดรับสมคร 10/10/2018 16:00:00
เริ่มการอบรม 12/10/2018 09:00:00
สิ้นสุดการอบรม 12/10/2018 16:00:00
ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรสายวิชาการ นักศึกษา บุคคลภายนอก
รับผู้เข้าอบรม 50
มีการสำรองที่นั่ง 0
ค่าใช้จ่าย ฟรี
สถานะ ปิดรับการลงทะเบียนเข้าอบรม

ขออภัย...หัวข้อนี้ไม่อยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียน

สรุปผลการอบรมรายชื่อผู้ลงทะเบียน


# ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน ตำแหน่ง วันที่ลงทะเบียน สถานะเข้าร่วม
1 นาย ศักดา จันทร์ประเสริฐ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 12/09/2018 ไม่ระบุ
2 นางสาว พรทิพย์ โพนตุแสง คณะเกษตรศาสตร์ อาจารย์ 13/09/2018 ไม่ระบุ
3 นาง เตือนจิต คำพิทักษ์ แพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13/09/2018 ไม่ระบุ
4 นาย ชัยมงคล เล่งตระกูล สถาบันการสอนวิชาศึกษาทั่วไป นักสารสนเทศ 14/09/2018 ไม่ระบุ
5 นางสาว สิริกานต์ สุวรรณผู ศิลปศาสตร์ อาจารย์ 14/09/2018 ไม่ระบุ
6 นางสาว อภิรดี วงศ์ศิริ สังคมศาสตร์บูรณาการ อาจารย์ 14/09/2018 ไม่ระบุ
7 นาย ศิริพงษ์ เพียศิริ ศึกษาศาสตร์ อาจารย์ 15/09/2018 ไม่ระบุ
8 นางสาว วรนันท์ คีรีสัตยกุล คณะแพทยศาสตร์ อาจารย์ 20/09/2018 ไม่ระบุ
9 นาง วิไลพร สุตันไชยนนท์ ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 21/09/2018 ไม่ระบุ
10 นางสาว มณีรัตน์ รัตนามหัทธนะ เภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 21/09/2018 ไม่ระบุ
11 นาง คัชรินทร์ ภูนิคม คณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 24/09/2018 ไม่ระบุ
12 นางสาว ธิดารัตน์ บุญมาศ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 24/09/2018 ไม่ระบุ
13 นางสาว พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ แพทยศาสตร์ อาจารย์ 24/09/2018 ไม่ระบุ
14 นาง กันยารัตน์ เควียเซ่น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 24/09/2018 ไม่ระบุ
15 นางสาว อิงคฏา โคตนารา คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ 24/09/2018 ไม่ระบุ
16 นาย เจษฎา โสตถิปิณฑะ วิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์ 25/09/2018 ไม่ระบุ
17 นางสาว สุวดี โฆษิตบวรชัย คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รองศาสตราจารย์ 25/09/2018 ไม่ระบุ
18 นาย สิทธิชัย สอนสุภี ศิลปศาสตร์ อาจารย์ 25/09/2018 ไม่ระบุ
19 นางสาว มาลีรัตน์ กะการดี คณศิลปศาสตร์ อาจารย์ 26/09/2018 ไม่ระบุ
20 นางสาว ภควดี ไชยศิริ ศิลปศาสตร์ นักวิเทศสัมพันธ์ 26/09/2018 ไม่ระบุ
21 นาย กิตติชัย นิลอุบล คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 26/09/2018 ไม่ระบุ
22 นางสาว ชญาชล เชื้อนนท์ คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 26/09/2018 ไม่ระบุ
23 นาย นิพนธ์ สายวัฒน์ แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 26/09/2018 ไม่ระบุ
24 นางสาว มยุรี ลี่ทองอิน พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 26/09/2018 ไม่ระบุ
25 นางสาว ศุภลักษณ์ อัครางกูร คณะบริหารธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 27/09/2018 ไม่ระบุ
26 นาง อนาลยา หนานสายออ เทคโนโลยี อาจารย์ 27/09/2018 ไม่ระบุ
27 นาย ดนุพล เกษไธสง เกษตรศาสตร์ อาจารย์ 27/09/2018 ไม่ระบุ
28 นาย เอกชัย ภัทรพันธ์วิเชียร สัตวแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/09/2018 ไม่ระบุ
29 นาง ปฏิมากร พะสุวรรณ เทคโนโลยี อาจารย์ 28/09/2018 ไม่ระบุ
30 นาย พีรพงษ์ บุญสวัสดิ์กุลชัย พยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 28/09/2018 ไม่ระบุ
31 นาง จินตนา สมสวัสดิ์ เศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 29/09/2018 ไม่ระบุ
32 นาง รศนา วงศ์รัตนชีวิน แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 30/09/2018 ไม่ระบุ
33 นาย สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน แพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 30/09/2018 ไม่ระบุ
34 นาง นพมาศ สุวชาติ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี รองศาสตราจารย์ 02/10/2018 ไม่ระบุ
35 นาง กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ 05/10/2018 ไม่ระบุ
36 นางสาว ชมพูนุท สุทธิกุล บริหารธและการบัญชี อาจารย์ 05/10/2018 ไม่ระบุ
37 นางสาว อรวรรณ บุราณรักษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ 05/10/2018 ไม่ระบุ
38 นาง จิราวรรณ แท่นวัฒนกุล วิทยาเขตหนองคาย รองศาสตราจารย์ 08/10/2018 ไม่ระบุ
39 นางสาว วรวรรณ ชุมเปีย เทคนิคการแพทย์ อาจารย์ 08/10/2018 ไม่ระบุ
40 นางสาว สวิตา คิ้มสุขศรี ทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ 09/10/2018 ไม่ระบุ